ТЕРМІНОСИСТЕМА НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ АРХІТЕКТУРИ ТА БУДІВНИЦТВА: СИСТЕМНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА ГНІЗДОВА СТРУКТУРАЦІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.10

Ключові слова:

термін, термінологічне гніздо, термінологічна система, німецька фахова мова архітектури та будівництва, гніздова структурація

Анотація

У статті розглянуто терміносистему німецької фахової мови архітектури та будівництва як об’єкт лінгвістичного опису термінознавства. Мета роботи – здійснити комплексний лінгвістичний аналіз, систематизувати та узагальнити системні властивості терміносистеми німецької фахової мови архітектури та будівництва (НФМАБ), а також актуалізувати на її матеріалі проблему гніздової структурації термінолексики. Досягнення мети передбачає використання не лише загальнонаукових методів дослідження, а саме: аналізу, синтезу, моделювання тощо, а й методів лінгвістичних досліджень, зокрема, описового і методик та технік структурного методу, як-от: семантичного, компонентного, дефініційного, етимологічного аналізів та аналізу за безпосередніми складниками. Наукова новизна студії обґрунтована фіксацією та описом системних властивостей системи НФМАБ. На основі аналізу базових термінознавчих понять термін НФМАБ трактуємо як засіб вербалізації або ретрансляції спеціального поняття сфери архітектури та будівництва, складник досліджуваної галузевої термінології, що утворює з іншими одиницями сфери знань мережеву сітку експліцитних об’єктивних відношень. Терміносистему НФМАБ об’єктивовано як комплексну динамічну систему термінів та термінологічних сполучень у ділянці архітектури й будівництва, об’єднаних прямо чи опосередковано мережею ієрархічних, гіперо-гіпонімічних, кореляційних, асоціативних, полісемічних, синонімічних, антонімічних тощо зв’язків із метою реалізації відповідного комунікативно-тематичного завдання в процесі міжкультурної фахової комунікації. У розвідці також вперше висвітлено результати дослідження словотвірних та словосполучних термінологічних гнізд НФМАБ (із 858 гніздотвірними ядерними компонентами, які об’єднують 3854 терміни й термінологічні сполуки).

Посилання

Боднар О. М. Лінгвістичні особливості німецької фахової мови екології: дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2016. 401 с.

Закреницька Л. А. Гніздова структурація англійської християнсько-богословської терміносистеми. Наукові записки. Серія «Філологічна». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія». № 9. 2008. С. 145–153.

Кійко С. В., Пинтюк Є. С. Німецько-український словник термінів архітектури та будівництва. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, 2020. 144 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство. Київ : Видавничий центр «Академія, 2010. 464 с.

Кримець О. Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2015. № 817. Львів : Видавництво Львівської політехніки. С. 36–41.

Павлюк І. Б. Фахова комунікація, фаховий текст та його типи. Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. № 12, 2019. С. 165–169.

Пинтюк Є. С. Етимологічні характеристики інтернаціоналізмів і термінів іншомовного походження німецької фахової мови архітектури та будівництва. Закарпатські філологічні студії. Вип. 17. Том 1. 2021. С. 162–166.

Рубана Є. С. Синонімічні відношення у терміносистемі німецької фахової мови архітектури та будівництва. KELM (Knowledge, Education, Law, Management). № 7 (43). Vol. 2, 2021. P. 55–60. URL : http://kelmczasopisma.com/viewpdf/7539.

Рубана Є. С. Антонімні відношення терміносистеми німецької фахової мови архітектури та будівництва. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. № 54. 2022. С. 87–90.

Рубана Є. С. Конструювання лінгвістичного корпусу: від теорії до практики (на матеріалі німецької фахової мови архітектури та будівництва). New development horizons of philological science : Scientific monograph. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2022. P. 290–314.

Рубана Є. С. Полісемія у терміносистемі німецької фахової мови архітектури та будівництва. Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. 2022. № 835-836. С. 108–117.

Школьна Н. О. Німецька фахова мова промислової автоматизації: структура, семантика і функціонування : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2020. 317 с.

Schnieder L. Formalisierte Terminologien technischer Systeme und ihrer Zuverlässigkeit. Dissertation, Technische Universität Braunschweig, 2010. 191 S.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30