Авторам

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Науковий збірник є рецензованим фаховим виданням, статті якого покликані висвітлювати та осмислювати актуальні проблеми української мови та літератури; мов та літератур зарубіжних країн; порівняльного літературознавства; загального, порівняльно-історичного, типологічного мовознавства; перекладознавства та міжкультурної комунікації.

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України категорії Б у галузі філологічних наук (спеціальність 035 «Філологія») відповідно до  Наказу Міністерства освіти і науки України № 420 від 19.04.2021 р. (додаток 3).

До публікації приймаються статті проблемного, узагальнювального, оглядового характеру, які раніше не були опубліковані, а також рецензії, повідомлення про наукові події та заходи, що відповідають профілю видання. Мова викладу – англійська, українська.

Редакція здійснює отримання та реєстрацію DOI для статей.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ МАТЕРІАЛІВ

Для опублікування статті у Вип. 59 за 2024 р. необхідно до 30 серпня 2024 року включно заповнити довідку про автора за посиланням та надіслати на електронну пошту редакції editor@filol.dspu.in.ua статтю, оформлену відповідно до вимог.
Усі статті проходять внутрішнє анонімне рецензування та перевіряються на плагіат.

Заборона використання наукових праць країни-окупанта
Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

Академічна доброчесність
Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

У разі успішного рецензування авторові будуть надіслані реквізити для оплати публікаційного внеску. Після сплати внеску необхідно надіслати до редакції квитанцію (фото або скановану копію). Вартість публікації становить 1200 гривень (до 12 сторінок включно). За кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті до 30 жовтня 2024 р.
Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 30 листопада 2024 р.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Шевченко_І.І._стаття, Шевченко_І.І._квитанція.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

Обсяг статті 10–20 сторінок. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, поля – усі 2 см, абзац – 1,25 см. Форматування абзаців за допомогою інтервалів (пропусків) чи табуляції неприпустиме. У тексті необхідно використовувати лапки лише такого зразка: « ». Не вживати переносів, сторінок не нумерувати.

Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовувати перед заголовком статті, окремим рядком, у лівому верхньому куті. 

Відомості про автора (авторів) вказувати українською та англійською мовами після індексу УДК (команда – вирівнювання по ширині тексту) з зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи та її повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), Scopus-Author ID (за наявності індексованих публікацій у Scopus) та вказівкою DOI (присвоює редакція). Усі відомості подавати в називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяти жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Номер ORCID та Scopus-Author ID визначає автор.

Бібліографічний опис статті (оформлювати за прикладом).

Анотацію подавати українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Стаття, підготовлена польською мовою, вимагає анотацій трьома мовами. Відповідно до вимог наукометричних баз анотація має бути структурована як реферат, у якому зазначені: мета роботи, методологія, наукова новизна, висновки.

Ключові слова подавати у називному відмінку українською та англійською мовами загальною кількістю – не менше трьох і не більше семи.

Основна частина статті повинна містити такі структурні елементи:

 • актуальність проблеми;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій (не обмежувати тільки переліком прізвищ);
 • визначення мети та основних завдань дослідження;
 • виклад основного матеріалу дослідження;
 • висновки і перспективи подальших розвідок цього питання;
 • подяка тим, хто надавав допомогу під час дослідження, напр., установам, організаціям, фондам, окремим працівникам та ін. (якщо така інформація наявна);
 • фінансування дослідження (якщо воно було здійснене в межах програм, фондів тощо);
 • список літератури / References.

Усі назви частин (рубрики) мають бути виокремлені жирним кеглем (шрифтом).

Посилання в тексті

APA стиль передбачає використання посилань у тексті роботи щоразу, коли ви цитуєте джерело, будь чи то парафраз, цитата всередині рядка чи блокова цитата. Посилання в тексті повинні виглядати наступним чином так: (Khmil, 2015) або (Malivskyi & Neill, 2014; Poliuha, 2017), або за наявністю цитати (Slobodian & Yakovyna, 2016, р. 58).

Парафраз. Не береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися: 1) у самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання; 2) в у дужках після парафрази разом із роком видання (через кому).

Наприклад:
У редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування (Тимошик, 2004).

За Тимошиком (2004) у редакційно-видавничому процесі існує кілька етапів редагування.

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні може бути розташована у творі Тимошика, виданого 2004 року. Більш розгорнута інформація про згадане джерело буде міститися у списку використаних джерел.

Цитата всередині рядка. Береться в лапки. Прізвище(а) автора(ів) може з'явитися:

1)  у самому реченні, тоді після нього у круглих дужках зазначається рік видання, а після цитати у круглих дужках зазначається сторінковий інтервал.

2)  у дужках після цитати разом із роком видання та сторінковим інтервалом (через кому).

Наприклад:
Вордсворт (2006) заявив, що «романтична поезія була відзначена як спонтанний перелив сильних почуттів» (с. 263).

Романтична поезія характеризується «спонтанним переливом сильних почуттів» (Вордсворт, 2006, с. 263)

Обидва посилання вказують на те, що інформація, яка міститься в реченні розташована на сторінці 263 твору 2006 року, автором якого є Вордсворт. Більш розгорнуту інформацію про згадане джерело можна дізнатися зі списку використаних джерел.

Блокова цитата (складається з більше, ніж трьох рядків тексту). Подається в тексті з нового рядка з абзацним відступом для всієї цитати, не береться в лапки. Міжрядковий інтервал – подвійний. Після тексту цитати ставиться крапка і вказується вихідне джерело в дужках.

Наприклад:
У галузі видавничої справи поняття «редагування» перш за все використовується для позначення видів роботи, безпосередньо пов’язаних з діяльністю органів друку. Сучасне редагування належить до сфери суспільно-культурної професійної діяльності, що спрямована на аналіз і вдосконалення мовних творів під час їхньої підготовки до відтворення засобами поліграфії, або до трансляції. (Хоню, 2006, с. 45)

Посилання на роботу кількох авторів (редакторів/укладачів)

Внутрішньотекстове посилання на роботу кількох авторів залежить від їх кількості:

1) 2-5 авторів. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно перерахувати прізвища усіх авторів (через кому). Перед останнім автором пишеться знак «&», якщо автори перераховуються в дужках, або слово «та», якщо автори перераховуються в реченні, а рік видання та сторінковий інтервал в дужках.

Наприклад:
(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) або (Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993, p. 199)

(Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010) або (Бойко, Гречка, & Поліщук, 2010, с. 5)

Результати дослідження Бойко, Гречки, та Павлюка (2010) підтверджують ... або Бойко, Гречка та Поліщук (2010) стверджують: "Біологія – це система наук..." (с. 5).

2) 6 авторів і більше. У внутрішньотекстовому посиланні необхідно вказати прізвище першого автора та слово «та ін.».

Наприклад:
(Jones et al., 1998) або (Jones et al., 1998, p. 7) (Бойко та ін., 2005) або (Бойко та ін., 2005, c. 10)

Результати дослідження Величко та ін. (2014) підтверджують ... або Величко та ін. (2005) стверджують: "Біологія – це система наук..." (с. 10).

Посилання на роботу під назвою

Якщо автора (редактора/укладача) праці великого розміру (наприклад, книги) встановити неможливо, тоді у внутрішньотекстовому посиланні після парафрази або цитати на місці автора необхідно вказати курсивом два слова назви праці.

Наприклад:
Згідно з останніми дослідженнями українська мова займає визначене місце серед сучасних мов світу (Українська Мова, 2009).

Елкінс стверджує, що візуальні дослідження, як нова дисципліна, можуть бути "занадто легкими" (Візуальні дослідження, 2009, с. 63).

Вимоги до References та Списку використаних джерел:

 • Згідно з вимогами МОН України до наукового фахового видання та відповідно до міжнародних стандартів наукових публікацій необхідно подавати два окремі списки використаних джерел і літератури: а) перший, «Література», формувати за алфавітом, без нумерації, мовою цитованих джерел, спочатку кирилицею, потім латиною. Бібліографічний опис списку літератури оформляти відповідно до розробленого 2015 року Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»; б) другий, «References», необхідний для коректного індексування посилань статті наукометричними та пошуковими системами; він дублює перший список латиною та наводить кириличні джерела у транслітерованому вигляді та перекладі (назви дослідження автора) відповідно до стилю APA.
 • більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень;
 • допускається не більше 20% самопосилань на кожного зі співавторів;
 • джерела повинні мати DOI, ідентифікатор цифрового об'єкта (за винятком ретровидань), який наводиться через пробіл після бібліографічного опису джерела;
 • наявність не менше 3-х джерел латиницею (статей з іноземних журналів із  високим індексом впливовості не старше двох-трьох років та базових монографій);
 • відповідно вимогам впливових журналів, індексованих SCOPUS та Web of Science, для REFERENCES необхідно подавати повний перелік співавторів для кожного джерела посилання (на відміну від вітчизняного ДСТУ).

Увага! Оформити бібліографічний опис відповідно до стилю APA можна на сайті онлайнового автоматичного формування посилань: Citation Machine (http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book); http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual або іншому. Постанова КМ України від 27.01.2010 р. No 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» затверджує офіційну транслітерацію українського алфавіту латиницею. Встановлює діючі правила транслітерації прізвищ та імен громадян України латиницею в закордонних паспортах. Он-лайн транслітератор – http://translit.kh.ua/?passport