ТЕРМІНИ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ФАХОВОЇ МОВИ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.53.2

Ключові слова:

реабілітаційний термін, фахова мова реабілітації, реабілітація

Анотація

У статті здійснено комплексний аналіз реабілітаційних термінів у сучасній німецькій фаховій мові реабілітації: узагальнено трактування поняття «реабілітаційний термін»; окреслено тлумачення терміна «фахова мова реабілітації»; охарактеризовано фахову мову реабілітації. Її визначено як сукупність німецьких мовних засобів, що слугують оптимальному порозумінню між фахівцями реабілітаційної сфери, з фаховою лексикою реабілітації включно. Лексичний склад сучасної німецької фахової мови реабілітації охоплює німецькі загальновживані слова та реабілітаційні терміни. Німецькій реабілітаційній термінології властиві: інтеграція (взаємодія з іншими сферами життя), диференціація, інтернаціоналізація (завдяки термінам з греко-латинською основою, англіцизмам та американізмам), уніфікація (термінографія, стандартизація), економія засобів. Реабілітаційний термін трактуємо як слово / словосполучення, що позначає спеціальне фахове поняття галузі реабілітації. Сукупність реабілітаційних термінів, пов’язаних один з одним на понятійному, лексико-семантичному, словотвірному та граматичному рівнях, аналізуємо як реабілітаційну терміносистему. На сучасному етапі з кожним українцем, який постраждав від війни, працює мультидисциплінарна команда (протезист, хірург, травматолог, психотерапевт, фахівець із реабілітації, арттерапевт), тому сучасна реабілітаційна терміносистема охоплює терміни з медичної, соціальної, психологічної сфер, фізичної терапії, ерготерапії, арттерапії, реабілітації військових. У статті реабілітаційні терміни класифіковано за змістовим критерієм на: 1) терміни, типові насамперед для фізичної реабілітації (вид реабілітації, який поєднує різні фізичні методи впливу на організм); 2) терміни, характерні для медичної реабілітації; 3) терміни, типові для соціально-психологічної реабілітації; 4) терміни, типові для реабілітації військових та постраждалих від війни осіб (протезно-ортопедична реабілітація).

Посилання

Герцик А. М. Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату : монографія. Львів : ЛДУФК, 2018. 388 с.

Дубогай О. Д., Альошина А. І., Лавринюк В. Є. Основні поняття й терміни здоров’язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навч. посіб. для студ. ВНЗ : [словник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2011. 296 с.

Дубогай О. Д., Тучак А. М., Костікова С. Д., Єфімов А. О. Основні поняття і терміни оздоровчої фізичної культури та реабілітації. Луцьк : Надстир’я, 1998. 104 с.

Д’яков А. С., Кияк Т. Р., Куделько З. Б. Основи термінотворення : семант. та соціолінгвіст. аспекти: монографія. Київ : Вид. дім «КМ Academia», 2000. 218 с.

Карабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури : Лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі : навч. посіб. Вінниця : Нова книга, 2002. Ч. 2. 562 с.

Кияк Т. Р. Фахові мови та проблеми термінознавства. Нова філологія : зб. наук. праць. Запоріжжя : ЗНУ, 2007. № 27. С. 203–208.

Кияк Т. Р. Функції та переклад термінів у фахових текстах. Вісник Житомирського державного ун-ту імені Івана Франка. 2007. № 32. С. 104–108.

Коваль Р. С., Романчук О. В. Французька мова для студентів напряму підготовки «здоров’я людини» : навч. посіб. Львів : Компанія «Манускрипт», 2013. 191 с.

Коваль Р. С. Терміни на позначення понять фізичної і медичної реабілітації у французькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2019. 20 с.

Лянной Ю. О., Кукса Н. В. Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах : поняттєво-термінологічний аспект. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. 2015. № 9 (53). С. 307–309.

Помірко Р. С., Коваль Р. С., Романчук О. В., Тиравська О. І. Французько-український та українсько-французький словник термінології фізичної та реабілітаційної медицини / за ред. Р. С. Помірка. Львів : Галицька видавн. спілка, 2019. 236 с.

Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К, 2010. 844 с.

Скороходько Е. Ф. Термін у науковому тексті (до створення терміноцентричної теорії наукового дискурсу) : монографія. Київ : [б. в.], 2006. 99 с.

Danylevych M., Koval R., Ivanytska B., Kazimova Y. Traction concept «rehabilitation» in the French medicine system. World Science. 2019. 5(45). Vol. 2. P. 4–6. Doi: 10.31435/rsglobal_ws/31052019/6511.

Fluck H.-R. Fachsprachen : Einführung und Bibliographie Tübingen, Basel : F. Frank Verlag, 1996. 361 S. Grundlagen der Rehabilitationswissenschaften / J. Bengel, U. Koch (Hg.). Berlin, Heidelberg: Springer, 2000. 304 S.

Keller N. Übersetzen medizinischer Fachtexte am Beispiel des Sprachenpaars Englisch-Deutsch. Panacea. 2011. 12(34). S. 230–234.

Köllner V. Grundlagen der Rehabilitation in der Deutschen Rentenversicherung. October 2022. Conference: Vorlesung Sozialmedizin Hamburg. 35 S. URL: https://www.researchgate.net/publication/364651935_Grundlagen_der_Rehabilitation_in_der_Deutschen_Rentenversicherung (дата звернення: 01.03.2023).

Medizinische Rehabilitation : Wie sie Ihnen hilft. Stand 01.09.2022. Aufl. 17. 28 S.

Mittag O., Welti F. Medizinische Rehabilitation im europäischen Vergleich und Auswirkungen des europäischen Rechts auf die deutsche Rehabilitation. Bundesgesundheitsbl. 2017. 60. S. 378–385.

Pomirko R., Koval R., Romanchuk O., Cherkhava O., Bazyliak N. A vocabulary оf physical and rehabilitation medicine in French and Ukrainian – the comparative analysis [Le vocabulaire de la medecine physique et de readaptation en francais et en ukrainien: l’analyse comparative]. XLinguae. 2019. Vol. 12, Issue 1XL. January. P. 109–127. DOI: 10.18355/XL.2019.12.01XL.09.

Steiner K., Leuprecht E., Egger-Subotitsch A., Dolezal K., Reschauer G., Angermann A., Weber M. E. Praxishandbuch : Methoden in der beruflichen Rehabilitation. Wien : ams, 2006. 171 S. URL: https://abif.at/files/pub/46_Praxishandbuch_Reha.pdf (дата звернення: 01.02.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-30