ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОЙКОНІМІЇ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2017.40.116976

Ключові слова:

лінгвокультурологія, ономастика, ономастичний код, ойконім, лінгвокультурема

Анотація

У статті окреслено шляхи виявлення лінгвокультурологічної інформації в ономастичному матеріалі, зокрема в ойконімах. Означено точки перетину лінгвокультурологічних та етнолінгвістичних досліджень, розглянуто основні критерії їх здійснення. Наголошено на можливості розгляду кожного ойконіма як згорнутого лінгвокультурного коду, закодування якого відбулося в часі народження, а декодування несе мовну, культурну, історичну, географічну, етнографічну інформацію.

Посилання

Березович Е.Л. Русская ономастика на современном этапе : критические заметки / Е.Л. Березович // Известия Академии наук. Сер. л-ры и яз. – Т. 60, № 6. Ноябрь-декабрь, 2001. – С. 34–46.

Березович Е.Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте : пространство и человек / Е.Л. Березович ; [под ред. А.К. Матвеева. – Изд. 2-е, испр. и доп.]. – М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. – 328 с.

Білецький А.О. Основы этимологических исследований ономастического материала / А.О. Білецький // Вибрані праці / упоряд. Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, А.О. Савенко. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. – 792 с.

Вербич С. Роль історичного чинника в лінгвістичному дослідженні ойконімії / Святослав Вербич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2017. – Вип. 1 (27) 2017. – С. 67–71.

Жайворонок В.Н. Українська етнолінгвістика : Нариси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Віталій Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Забелин Н.Ю. Московская городская топонимия : структурно-семантический анализ топонимической системы [Текст] : автореф. дисc. … канд. филол. наук : 10.02.19 / Николай Юрьевич Забелин ; Москов. госуд. лингвист. ун-т. – М., 2007. – 24 с.

Зиновьева Е.И. Лингвокультурология: теория и практика / Е.И. Зиновьева, Е.Е. Юрков. – СПб. : ООО «Издательский дом «МИРС», 2009. – 292 c.

Карпенко Ю.О. Ономастичні міркування / Ю.О. Карпенко // Записки з ономастики. – Вип. 9. – Одеса : Астропринт, 2005. – С. 11–17.

Карпенко Ю.О. Топонімія як носій етногенетичного коду / Ю.О. Карпенко // Записки з українського мовознавства. – Вип. 12 : «Українська ментальність: діалог світів» : [зб. наук. праць]. – Одеса : Астропринт, 2003. – С. 120–125.

Кононенко В.І. Українська лінгвокультурологія : навч. посіб. / Віталій Кононенко. – К. : Вища школа, 2008. – 337 с.

Королева И.А. Языковые и культурные контакты в русско-белорусском приграничье / И.А. Королева // Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской Федерации : материалы Международной научно-практической конференции. – Витебск, 2011. – С. 261–264.

Котович В. Мікротопоніми Дрогобиччини : лінгвокультурологічний аспект / Віра Котович // Кросс-культурные исследования в лингвистике : международный сборник научных трудов по лингвокультурологии. – Самара : Самар. гуманит. акад., 2016. – C. 76–85.

Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі : навчальний посібник [для студентів-філологів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»] / Любов Мацько. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – 607 с.

Мезенко А.М. Именослов Белорусского Поозерья в кругу ономастических исследований: проблемное поле, подходы, перспективы / А.М. Мезенко // Региональная ономастика: проблемы и перспективы исследования : сборник научных статей / [под научн. ред. А.М. Мезенко]. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. – С. 27–30.

Рязанцева М. Позамовні чинники формування ойконімії Дніпропетровщини / Маргарита Рязанцева // Наукові записки. – Вип. 81 (4). – Серія : Філологічні науки (мовознавство) : у 4 ч. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 12–16.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія [Текст] / О.О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический, лингво-культурологический аспекты / В.Н. Телия. – М. : Язык русской культуры, 1996. – 288 с.

Торчинський М.М. Українська ойконімія як джерело етнолінгвістичної інформації / М.М. Торчинський // Наука і сучасність. Сер. : Педагогіка. Філологія : зб. наук. пр. – К. : НПУ, 2003. – Т. 36. – С. 131–138.

Франко І. Сліди Русинів у Семигороді / І. Франко // Назвознавчі праці. – Серія : Назвознавство. – Ч. 14. / за ред. Яр. Рудницького. – Вінніпег : Українська Вільна Академія Наук, 1957. – С. 55–80.

Kosyl Cz. Nazwy miejscowe dawnego województwa Lubelskiego / Czesław Kosyl / Prace onomastyczne. 27. – Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, 1978. – S. 10.

Rudnicki J. O nazwie miejscowej Trembowla / J. Rudnick // Język Polski. – Rocznik ХХІІ, 1937. – S. 134–140.

Rzetelska-Feleszko E. Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze / pod redakcją Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch, Katarzyny Skowronek. – Krakόw : Wydawniectwo PANDIT, 2007. – 627 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05