КОМПОНЕНТНИЙ СКЛАД СЛОВОТВІРНИХ ПАРАДИГМ ДІЄСЛІВ ХРЕСТИТИ ТА ХРИСТИТИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Оксана КУШЛИК

Ключові слова:

словотвірна парадигма, морфологічна зона, словотвірне значення, транспозиційне значення, мутаційне значення, модифікаційне значення, семантична позиція, словотворчий формант, твірна основа, дериват, девербатив

Анотація

У статті установлено компонентний склад словотвірних парадигм дієслів хрестити та христити в українській мові з метою, по-перше, з’ясування словотвірних можливостей цих дієслів, а по-друге, виявлення системності коригування літературного слововжитку з ними. Увесь обсяг девербативів структуровано за морфологічними зонами – субстантивною, вербальною та ад’єктивною; визначено континуум словотвірних значень їх та інвентар словотворчих засобів для реалізації цих значень; описано здатність дериватів виражати додаткові семантичні відтінки; простежено можливість кодериватів розвивати синонімійні відношення.

Посилання

Біблія, або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту із мови давньоєврейської й грецької на українську наново перекладена : 988–1988 / пер. І. Огієнка. – 1523 с.

Біблія. Новий переклад / пер. о. Рафаїла (Романа Турконяка. – К. : Українське біблійне товариство, 2011. – 1214 с.

Бочарова І. В. Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / І. В. Бочарова. – К., 1999. – 17 с.

Ворона І. І. До питання словотвірно-морфологічної синонімії (на матеріалі церковно-релігійної термінології) / І. І. Ворона // Вісник Житомирського державного університету. – Житомир, 2011. – Вип. 57 : Філологічні науки. – С. 182–185.

Горбач О. Українська народна релігійно-християнська термінологія й лексика / Олекса Горбач // Термінографічна серія. № 7 : Бібліографія вчених-термінологів України / [ред. Б. Рицар, Р. Микульчук]. – Л. : Ліга-Прес, 2004. – С. 79–132.

Данілова А. Словотвірне гніздо з вершиною хрест у процесі історичного розвитку української мови / Алла Данілова // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : [зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук ]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 506–508 : Слов’янська філологія. – С. 143–151.

Делендик О. Креститель или хреститель? : [об одной ошибке в переводах Евангелий] / Олег Делендик // Київська старовина. – 2006. – № 6. – С. 163–166.

Єрмоленко С. С. Граматика геортонімів у текстах календарних паремій / С. С. Єрмоленко // Studia Linguistica : [зб. наук. праць]. – Вип. 4. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2010. – С. 39–47.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Козирєва З. Г. Рудиментарні нашарування в літературній мові / З. Г. Козирєва // Актуальні проблеми української лінгвістики : теорія і практика. – 2002. – Вип. 5. – С. 104–113.

Кушлик О. П. Словотвірна парадигматика похідних дієслів в українській мові : [монографія] / О. П. Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2014. – 384 с.

Кушлик О. П. Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. П. Кушлик. – К., 2016. – 40 с.

Лозко Г. С. Українське народознавство / Г. С. Лозко. – 3-є вид., допов. та переробл. – К. : Вид-во «Артек», 2006. – 472 с.

Олексенко В. П. Словотвірні категорії іменника : [монографія] / В. П. Олексенко. – Херсон : Айлант, 2005. – 336 с.

Плотнікова Н. Концепт Водохреще у релігійній картині світу як засіб формування комунікативної компетенції / Наталія Плотнікова // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – 2008. – Вип. 3. – С. 312–322.

Полонська-Василенко Н. Історія України : у 2 т. Т. 1 : До середини XVII століття / Наталія Полонська-Василенко. – 3-тє вид. – К. : Либідь, 1995. – 672 с.

Родніна Л. О. Суфіксальний словотвір іменників / Л. О. Родніна // Словотвір сучасної української літературної мови. – К. : Наук. думка, 1979. – С. 57–118.

Святе письмо Старого й Нового Завіту / пер. Біблії П. Куліша, І. Нечуя-Левицького та І. Пулюя). – Британське та закордонне біблійне товариство, 1904. – 455 c.

Святе письмо Старого й Нового Завіту / пер. І. Хоменка. – Рим : Вид-во ОО Василіян, 1963. – 1463 с.

Схм. Венедикта (Щурат-Глуха). Хрещення чи хрищення? // Єдиними устами. – 1998. – № 2. – С. 28–33.

Термінологічно-правописний порадник для богословів та редакторів богословських текстів / [гол. ред. Михайло Петрович]. – Львів, 2005. – 130 с.

Тимофієнко В. І. Архітектура і монументальне мистецтво : [терміни та поняття] / В. І. Тимофієнко ; Академія мистецтв України ; Інститут проблем сучасного мистецтва. – К., 2002. – 471 с.

Філарет (Патріарх). Проповіді. Т. 1 / Патріарх Філарет ; [авт. передм. ігумен Димитрій (Рудюк) ; ред. О. Вакуленко]. – К. : Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 1999. – 536 с.

Чемеркін С. Г. Модифікація ознак сакрального стилю в Інтернеті / С. Г. Чемеркін // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : Серія «Філологічна». – Острог, 2008. – Вип. 10. – С. 176–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08