ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ФРАЗЕМ У ПРОЗІ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі повістей «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки»)

Автор(и)

  • Уляна ГАЛІВ

Ключові слова:

фразема, фразеологічна одиниця, ідіостиль, трансформація, фраземіка

Анотація

У статті досліджено стилістичне навантаження фразем у прозових творах І. Франка, зокрема повістях «Великий шум» та «Петрії і Довбущуки». На конкретних прикладах простежено особливості функціонування загальномовних, діалектних та індивідуально-авторських фразеологічних одиниць. Виокремлено основні семантико-граматичні класи фразем та проаналізовано шляхи їх трансформації.

Посилання

Баган М. Текстотвірні функції заперечення в інтимній ліриці І. Франка / Мирослава Баган // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження : [зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 07–08 квітня 2016 р.)]. – К. : Міленіум, 2016. – 280 с.

Вовк М. Модифікація фразеологічних одиниць та їх авторська структурно-семантична варіативність (на матеріалі романів В. Барки «Жовтий князь» та «Рай») / Мирослава Вовк. – К., 2004. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 254–258.

Гусейнова Т. С. Трансформация фразеологических единиц как способ реализации газетной экспрессии : автореф. дисс. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 «Русский язык» / Т. С. Гусейнова. – Махачкала, 1997. – 18 с.

Демський М. Т. Фраземіка епістолярії І. Франка в її стосунках з фраземікою в словнику української мови [Електронний ресурс] / М. Т. Демський // 900 років Дрогобичу : історія і сучасність : [тези доповідей міжвузівської краєзнавчої науково-

практичної конференції]. – Режим доступу : http://www.ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2685/Demskyi_Frazemika_epistoliarii%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Денисенко С. Н. Фразеологічна картина світу як джерело етнокультурної інформації / С. Н. Денисенко, Г. О. Хант // Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2012. – Т. 25 (64). – № 3 (2). – С. 188–192.

Калашник В. С. Фразеологія як чинник формування художнього світу поезії і прози Миколи Вінграновського / В. С. Калашник, Ю. І. Калашник // Людина та образ у світі мови : вибрані статті. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2011. – С. 215–221.

Князь Т. М. Ідеографічний аналіз фразеологізмів української мови на позначення бідності / Т. М. Князь // Лінгвістичні дослідження : [зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди]. – 2014. – Вип. 38. – С. 23–28.

Кохан Ю. І. Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загребельного) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Ю. І. Кохан. – Х., 2003. – 19 с.

Словник фразеологізмів української мови / [укл. В. М. Білоноженко, І. С. Гнатюк та ін.]. – К. : Наук. думка, 2003. – 1096 с.

Стецик Ю. Василіанський монастир Успення Пресвятої Богородиці в Білині Великій (ХVІІ – ХVІІІ ст.) / Юрій Стецик // Дрогобицький краєзнавчий збірник / [ред. кол. Леонід Тимошенко (голов. ред.), Любомир Винар, Леонід Зашкільняк, Ярослав Ісаєвич та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2004. – Вип. VІІІ. – С. 208–218.

Терефера А. Стилістичні особливості речень з однорідними підметами в художньому творі І. Франка «Перехресні стежки» / Альона Терефера // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження : [тези матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 07–08 квітня 2016 р.)]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 127–128.

Шинкарук В. Засоби вираження реченнєвих структур із емоційно-оцінним значенням (на матеріалі мови повісті І. Франка «Захар Беркут») / Василь Шинкарук // Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження : [тези матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 07–08 квітня 2016 р.)]. – К. : Міленіум, 2016. – С. 137–138.

Щербак М., Яким М. Фразеопростір поеми Івана Франка «Мойсей» : концептуальний та експресивний аспекти / Марія Щербак, Мирон Яким // Іван Франко: дух, наука, думка, воля : [матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження Івана Франка]. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 236–244.

Щербачук Л. Ф. Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах (на матеріалі творів Олеся Гончара) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. Ф. Щербачук. – Д., 2000. – 20 с.

Яким М., Пілько О. Фраземіка поеми Івана Франка «Мойсей» / Мирон Яким, Орест Пілько. – Дрогобич : Коло, 2005. – 68 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08