ПИСЕМНІ ПАМ’ЯТКИ В ОЦІНЦІ І. ФРАНКА: ПРИКМЕТНИК-ОЗНАЧЕННЯ І «МАНДРІВНИЙ» ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ СЮЖЕТ

Автор(и)

  • Ганна ДИДИК-МЕУШ

Ключові слова:

атрибутивні словосполучення, пам’ятка української мови, неканонічний євангельський текст

Анотація

У статті проаналізовано атрибутивні словосполучення на основі неканонічних євангельських текстів – рукописних пам’яток української мови XVI – І половини ХVІІ ст. Шляхом суцільної вибірки із тексту ексцерповано всі прикметники-атрибутиви, установлено словосполуки за їх участю і особливості використання в такому жанрі. Підсумовано, що атрибутиви – один із тих вербальних засобів, за допомогою яких мова протягом тривалого часу зберігає основні «параметри» культурно-ментальних та релігійно-богословських понять.

Посилання

Гринчишин Д. Писемні пам’ятки XVI – першої половини XVII ст. як джерело вивчення українських діалектів / Дмитро Гринчишин // Українське і слов’янське мовознавство : [матеріали Міжнародної конференції на честь 80-річчя проф. Й. Дзендзелівського]. – Ужгород, 2001. – С. 175–181.

Грищенко А. Прикметник в українській мові / Арнольд Грищенко. – К. : Наук. думка, 1978. – 207 с.

Дидик-Меуш Г. Закарпатські говіркові риси в мовній тканині неканонічного євангельського тексту XVI ст. / Ганна Дидик-Меуш // Cучасні проблеми мовознавства та літературознавства : [зб. наук. праць]. – Вип. 12 : Українська діалектна лексика як об’єкт словникарства та лінгвогеографії. До 100-річчя М. А. Грицака. – Ужгород : Вид-во УжНУ «Говерла», 2008. – С. 131–133.

Дидик-Меуш Г. Лемківські риси в мовній тканині староукраїнського неканонічного євангельського тексту / Ганна Дидик-Меуш // Діалекти в синхронії та діахронії : загальнослов’янський контекст / [за заг. ред. П. Ю. Гриценка]. – К. : КММ, 2014. – С. 172–175.

Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр (за текстом львівської пам’ятки 1631 р.) / Ганна Дидик-Меуш // Проблеми гуманітарних наук : [зб. наук. праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» / гол. ред. Н. Скотна]. – Дрогобич : РВ ДДПУ імені Івана Франка, 2015. – Вип. 36. – С. 173–180.

Дидик-Меуш Г. Атрибутив і жанр. 2 (за львівськими пам’ятками І половини XVII ст. / Ганна Дидик-Меуш // У координатах мови : [зб. наук. праць на пошану професора Лідії Коць-Григорчук / відп. ред. О. М. Костів]. – Львів : ПАІС, 2016. – С. 171–180.

Добосевич У. Учительні Євангелія XVI–XVII ст. та їх роль у процесі національного самоусвідомлення українців / Уляна Добосевич // Мова і соціальні процеси : Вісник Львівського університету ім. І. Франка. Серія філологічна. – Львів, 1997. – Вип. 26. – С. 39–43.

Добосевич У. Учительні Євангелія як джерело вивчення української мови XVI – першої половини XVII ст. / Уляна Добосевич // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника. – Львів, 1998. – Вип. 6. – С. 81–96.

Німчук В. Українська мова – священна мова / Василь Німчук // Людина і світ. – 1992. – № 11–12. – С. 28–32 ; 1993: № 1. – С. 35–38 ; № 2–3. – С. 38–44 ; № 4–5. – С. 14–18 ; № 6–7. – С. 26–31.

Німчук В. Євсевієве Євангеліє 1283 року / Василь Німчук // Пам’ятки української мови ХІ – ХІІІ cт. : Серія канонічної літератури / [відп. ред. Василь Німчук]. – К., 2001. – С. 4–38.

Словник української мови XVI – першої половини XVII ст. Список використаних джерел / укладачі : Дмитро Гринчишин і Марія Чікало. – Львів, 1994. – 328 с.

Тростянецьке Учительне Євангеліє (уривки). – Із території Лемківщини, XVI ст. // Университетские известия. – 1911. – № 11.

Учительне Євангеліє. – 1645 р. : [зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ, ф. 77, № 32].

Учительне Євангеліє. – Височани, 1635 р. : [зберігається у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАНУ, ф. 2, № 62].

Учительне Євангеліє. – Із території Бойківщини, XVI ст. : [зберігається у фондах Львівського національного музею, шифр Рк 29519].

Франко І. Апокріфи і лєґенди з українських рукописів / І. Франко // Памятки українсько-руської мови і лїтератури / видає Археоґрафічна комісія НТШ. – Львів, 1896–1910. – Т. І : Апокріфи старозавітні ; Т. ІІ : Апокріфи новозавітні ; Т. ІІІ : Апокріфи есхатологічні ; Т. IV : Легенди і апологи церковного змісту ; Т. V : Повісти і апологи сьвітського змісту.

Франко І. Карпаторуське письменство XVII–XVIII вв. / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / Іван Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 32 : Літературно-критичні праці (1899–1901). – С. 207–229.

Чепіга І. Взаємодія української і церковнослов’янської мов XVI ст. (на матеріалі перекладів Євангелія) / Інна Чепіга // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Праці філологічної секції. – Т. ССХХІХ. – Львів, 1995. – С. 277–287.

Чуба Г. Зі студій над українськими учительними Євангеліями ІІ половини XVI–XVІІ ст. (генеза та особливості стилістичної організації текстів проповіді) / Галина Чуба // До джерел : [зб. наук. праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя / ред. кол. : Ігор Гирич, Ярослав Грицак, Микола Крикун та ін.]. – К.; Львів, 2004. – Т. І. – С. 59–79.

Чуба Г. Українські рукописні учительні Євангелія. Дослідження, каталог, описи / Галина Чуба ; [наук. редактор В. Фрис]. – К.; Львів : Свічадо, 2011. – 224 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08