ІВАН ФРАНКО ТА СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВНИЧОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Михайло ПАНОЧКО

Ключові слова:

лексичний фонд мови, синонімія, терміносистема, українська юридична термінологія

Анотація

У статті розглянуто теоретико-методичні напрацювання та особливості використання письменником правничих термінів у наукових розвідках і художніх творах. З’ясовано, що в працях Івана Франка зафіксовані юридичні терміни, які певною мірою відбивають стан тогочасного розвитку мови права в складі української лексики. Установлено, що вводячи до мовної канви своїх творів термінологічну лексику, Іван Франко значною мірою долучився до стабілізації і узаконення відповідних термінів у науковій мові.

Посилання

Гузар З. Вступ до франкознавства / Зенон Гузар. – Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2008. – 358 с.

Ґрещук В. Поетична творчість Івана Франка і розвиток лексики української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. / Василь Ґрещук // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : [матеріали Міжнародної наукової конференції]. – Львів : Світ, 1998. – С. 686–690.

Панько Т. Суспільно-політичний термін у лінгвістичній концепції Івана Франка / Таміла Панько // Іван Франко і питання мовознавства : Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів : Вища шк., 1983. – Вип. 13. – С. 21–26.

Панько Т. І. Українське термінознавство : [підруч.] / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.

Пахльовська О. Творчість Івана Франка як модель культурно-національної стратегії / Оксана Пахльовська // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : [матеріали Міжнародної наукової конференції]. – Львів : Світ, 1998. – С. 19–31.

Сербенська О. Юридична термінологія в мові творів Івана Франка : [тези допов. сьомої щорічної наук. сесії, присв. вивч. творчості І. Франка] / Олександра Сербенська. – Львів, 1962. – С. 38–39.

Ткач Л. О. Українська літературна мова на Буковині в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Ч. 2 : Джерела і соціокультурні чинники розвитку / Л. О. Ткач. – Чернівці : Книги – ХХІ, 2007. – 704 с.

Франко З. Боротьба за українську мову в дожовтневий період / Зеновія Франко // Мовознавство. – 1990. – № 6. – С. 11–16.

Франко І. Із секретів поетичної творчості / Іван Франко // Франко І. Зібрання творів : у 50-ти т. / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1981. – Т. 31. – С. 45–119.

Шевельов Ю. Внесок Галичини у формування української літературної мови / Юрій Шевельов. – К. : КМ Академія, 2003. – 160 с.

Яремко Я. Іван Франко як основоположник синтетичного підходу розбудови української літературної мови / Ярослав Яремко // Мовознавчі студії. Вип. 3 : Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100-річчя від дня народження професора Гаврила Шила). – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 392–400.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08