ФУНКЦІЮВАННЯ ПЕРВИННИХ ВИГУКІВ В АСПЕКТІ КАТЕГОРІЇ ОЦІНКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.10

Ключові слова:

первинні вигуки, оцінка, граматика оцінки, поліфункційність, оцінна тональність

Анотація

У статті висвітлено актуальну для лінгвістичної прагматики проблему, розв’язання якої спрямоване на дослідження особливостей вживання первинних вигуків як дискурсивних слів в аспекті реалізації оцінної функції, що й становить мету цієї розвідки. Актуалізовано терміни «вигук», «граматика оцінки», визначено роль первинних вигуків у моделюванні оцінної тональності висловлення. Методологія дослідження передбачає використання таких методів: вибірки – для відбирання фактичного матеріалу; лінгвістичного спостереження – для систематичного й цілеспрямованого сприйняття досліджуваного матеріалу з метою осмислення його властивостей; компонентного аналізу – для встановлення значення досліджуваних конструкцій, зокрема вияву оцінного компонента; аналізу й синтезу – для ідентифікації та розрізнення типів досліджуваних одиниць і подання їх у системному комплексі. У цій розвідці використано приклади з творів художньої літератури к. XVIII – поч. XXI століть та тлумачення значень досліджуваних слів із Великого тлумачного словника сучасної української мови за редакцією В. Т. Бусела (2005) для демонстрації специфіки функціювання первинних вигуків у фокусі аксіологічної прагмалінгвістики. Для аналізу обрано однозначні й поліфункційні одиниці. Останні репрезентують полярні аксіологічні смисли, що дає змогу змінювати аксіологічні відтінки значень досліджуваних елементів у конкретній мовленнєвій ситуації. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що здійснено комплексний системний опис особливостей вираження оцінних смислів у процесі актуалізації значень первинних вигуків у сучасній українській мові. Проаналізований матеріал свідчить про перевагу засобів негативної оцінки, що пояснюємо психологічною специфікою людського мислення й відповідно кількісним превалюванням негативнооцінних одиниць на аксіологічній шкалі. Положення статті доповнять теорію аксіологічної прагмалінгвістики, функційної граматики, граматики оцінки, дискурсивної лінгвістики, а також лінгвістичну й навчальну літературу описами особливостей моделювання прагматичних відтінків значень з використанням первинних вигуків.

Посилання

Бусел В. Т. (Ред.). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

Космеда Т. А., Халіман О. В. «Граматика оцінки» як актуальна проблема сучасного мовознавства. Лінгвістичні студії, 2011. Вип. 22.С. 17–23.

Мельник О. Первинні вигуки як об’єкт лінгвістичного дослідження. Мова і культура. 2013. Вип. 16. С. 196–204.

Пилипко О. Структурно-семантичні особливості вигуків у сучасній німецькій мові. Наук. вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». 2013. № 19. С. 29–33.

Халіман О. В. Граматика оцінки: морфологічні категорії української мови : монографія. Харків : Майдан, 2019. 458 с.

Шаховский В. И. Эмоции как объект исследования в лингвистике. Вопросы психолингвистики. 2009. № 9. С. 29–42.

Шаховский В. И. Обоснование лингвистической теории эмоций. Вопросы психолингвистики. 2019. № 1 (39). С. 22–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22