УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА ФРАЗЕОЛОГІЯ В ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЯХ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.3

Ключові слова:

українська релігійна фразеологія, фразеологізми, релігійні фразеологічні одиниці, лексикографічні праці

Анотація

У статті охарактеризовано релігійну фразеологію, яка увійшла до українських лексикографічних праць кінця ХХ – початку ХХІ століття. Відзначено, що українським фразеографам посттоталітарної доби вдалось відновити давні традиції щодо дослідження та фіксації у словниках релігійних фразеологізмів на противагу радянському тоталітарному періоду, коли науковці на догоду панівній ідеології намагались створити псевдонауковими методами ілюзію відсутності цих мовних засобів в історії української культури та живому мовленні українців. Особливої актуальності набули дослідження релігійної фразеології в час російсько-української війни, що максимально пришвидшила процеси дерусифікації та дерадянізації нашого суспільства, які своєю чергою постали на фундаменті, вибудованому українськими інтелектуалами, зокрема в царині подолання стереотипів тоталітарної та постколоніальної доби. На основі детального аналізу низки лексикографічних праць означеного періоду з’ясовано, що зросла частотність фіксації українських релігійних фразеологізмів як у загальномовних, так і фразеологічних словниках, а українські мовознавці виробили сучасні науково обґрунтовані способи опрацювання та фіксації цих мовних одиниць, що відображає світоглядні тенденції носіїв мови. Якщо в одинадцятитомному «Словнику української мови» було зафіксовано лише 50 фразеологічних одиниць із словами Бог, Божий, то вже у «Фразеологічному словнику української мови» у двох томах – їх понад 80, у лексикографічній праці «Фразеологія перекладів Миколи Лукаша» – майже 140, у двадцятитомному «Словнику української мови» – понад 200 (з урахуванням усіх варіантів). У передмові до двадцятитомного «Словника української мови» зазначено, що однією з засад його формування є максимально повне представлення лексики та фразеології Святого Письма; окрім того, у новому словнику задекларовано використання понад 1000 одиниць ілюстративного матеріалу з текстів Біблії.

Посилання

Бабич Н. Д. Способи реєстрації і тлумачення фразеологізмів в історичній та сучасній фразеографії. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті: теорія, практика, типологія.

Ларисі Григорівні Скрипник. Київ, 2011. С. 86–98. URL : http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/2011.pdf.

Бабич Н. Магія слова для всього живого : мовно-народознавчі наукові студії. Чернівці : Букрек, 2012. 384 с.

Коваль А. П. Спочатку було слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові. Київ : Либідь, 2001. 312 с.

Колоїз Ж. В., Бакум З. П. Слово Благовісті : Словник-довідник фразем біблійного походження. Кривий Ріг : ТОВ «Уран 2000», 2001. 200 с.

Куза А. М. Українська релігійна фразеологія: особливості функціонування в сучасному мовному просторі : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Львів, 2016. 22 с.

Лексикон львівський: поважно і на жарт / Н. Хобзей, О. Сімович, Т. Ястремська, Г. Дидик-Меуш. Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2009 (Серія –Діалектологічна скриня). 672 с.

Мацьків П. В. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : монографія. Київ; Дрогобич : Коло, 2007. 332 с.

Піддубна Н. В. Бібліїзми й релігійна лексика та фразеологія: спроба розмежування понять. Лінгвістичні дослідження: Зб. наук. праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди. 2018. Вип. 47. С. 50–56. URL : http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/lingvistics/article/view/486.

Скаб М. В. Фразеологізми з релігійним компонентом в українських словниках. Українська лексикографія в загальнослов’янському контексті : теорія, практика, типологія. Ларисі Григорівні Скрипник. Київ, 2011. С. 107–114. URL : http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/new_books/Documents/2011.pdf.

Скаб М., Скаб М. Біблійні фразеологізми як об’єкт мовної гри в сучасній українській літературі. Учені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. 2012. Т. 25 (64), № 2 (1). С. 232–237. URL : http://snphilolsocom.crimea.edu/arhiv/2012/uch_25_64_2/032_skab.pdf.

Словник української мови / гол. наук. ред. В. М. Русанівський : у 20 т. Т.1. Київ : Наукова думка, 2010. 912 с.

Фразеологічний словник української мови / Укладачі В. Білоноженко, В. Винник, І. Гнатюк та ін. : У 2 кн. 2-ге вид. Київ : Наукова думка, 1999. 984 с.

Фразеологія перекладів Миколи Лукаша : Словник-довідник / Уклали О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. Київ : Довіра, 2002. 735 с.

Hafner M. The use of religious phraseology in medieval love poetry. University of Wisconsin, 1965. 470 р. URL : https://books.google.com.ua/books/about/The_use_of_religious_ phraseology_in_medi.html?id=VoyAAAAAMAAJ&redir_esc.

Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Wstęp. Słownik frazeologiczny. Т. І–ІІ. Warszawa : Wiedza Powczechna, 1985. Т. 1. S. 5–11.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22