ТИПИ ТА ВИДИ КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ В ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ КІНОДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.35

Ключові слова:

комунікативний вплив, тип комунікативного впливу, вид комунікативного впливу, переконування, сугестія, маніпулювання

Анотація

Статтю присвячено проблемі розрізнення типів і видів комунікативного впливу з опертям на тексти публіцистичного кінодискурсу. Розглянуто витоки та сучасний стан наукового пояснення комунікативного впливу, окреслено дискусійні положення в його студіюваннях; запропоновано дефінувати його як дію адресанта комунікації, учинену з одночасним використанням інструментів лінгвістичної та низки нелінгвістичних семіотичних систем із метою змінити чи фундаменталізувати наявні локальні та глобальні раціо- й емоціопрограми адресата. З огляду на наявність чималої кількості класифікацій та розбіжностей у них, у встановленні різновидів комунікативного впливу рекомендовано спиратися на принцип біологічної систематики К. Ліннея й розмежовувати типи (переконування, навіювання (сугестія), маніпулювання) та види (пряме переконування, прихована сугестія, вербальне маніпулювання тощо) комунікативного впливу залежно від широти репрезентації механізму його дії. У межах статті деталізовано такі види комунікативного впливу, як вербальне та невербальне переконування, вербальна та невербальна сугестія, вербальне та невербальне маніпулювання. Помічено, що вербальне переконування в текстах публіцистичного кінодискурсу актуалізують за допомогою числівників на позначення дати історичних подій, а також різних онімів, насамперед антропонімів і топонімів. Невербальне переконування характерне для відеофрагментів документальної хроніки, що унаочнюють вербальний ряд. Вербальну сугестію виражають за допомогою різного роду лексем і тропів, співвідносних з інструментами нейролінгвістичних процесів упущення, узагальнення та викривлення. Невербальна сугестія має місце в кадрах, де невербальна поведінка їх учасників семантично збігається з емоційним навантаженням вербального ряду. Для вербальної маніпуляції найчастіше в публіцистичному кінодискурсі використовують оцінні лексеми, а для невербальної – кадри та сцени за участю героїв, невербальна поведінка яких не збігається з вербальними коментарями.

Посилання

Гарбар І. Вербальні маркери сугестії в сучасному американському юридичному трилері : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ ; Запоріжжя, 2019. 346 с.

Загнітко А. Комунікативно-стратегічні типи мовленнєво-мисленнєвих маніпуляцій: Час Ведмедика Волдо. Записки з українського мовознавства : у 2-х т. : збірник наукових праць / гол. ред. Т. Ковалевська. Одеса : ПолиПринт, 2019. Вип. 26. Т. 2. С. 203–214.

Ковалевська А. Політичний патогенний мегадискурс: алгоритм нейтралізації : дис. … докт. філол. наук : 10.02.01. Одеса, 2021. 515 с.

Ковалевська А. Сугестія та сугестивні тексти: витоки і специфіка. Одеська лінгвістична школа: у просторах інтерпретацій : колективна монографія / за заг. ред. Т. Ковалевської. Одеса : ПолиПринт, 2017. С. 239–247.

Ковалевська Т. Психолінгвальна тектоніка комунікативного впливу. Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / гол. ред. Т. Ковалевська. Одеса : ПолиПринт, 2018. Вип. 25. С. 173–183.

Корячкина А. Англоязычный художественный кинодискурс и потенциал его интерпретативно-коммуникативного перевода : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2017. 312 с.

Кочерга О. Навчання дитини в контексті психофізіологічної діяльності мозку. Іноземні мови в школах України. 2014. № 2. С. 10–13.

Кутуза Н. Комунікативна сугестія в рекламному дискурсі: психолінгвістичний аспект : монографія. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. 736 с.

Почепцов Г. Теория коммуникации. Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2001. 656 с.

Селіванова О. Проблема комунікативного впливу в сучасному мовознавстві. Мовознавчий вісник. 2010. Вип. 11. С. 195–199.

Словник української мови : в 11-и т. / АН УРСР, Ін-т мовознавства ; за ред. І. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980.

Шелестюк Е. Речевое воздействие : онтология и методология исследования : монография. 2-е изд., испр. и доп. Москва : Флинта ; Наука, 2014. 344 с.

Ali M. Communication 4: the influence of appearance and environment. Nursing Times. 2018. Vol. 114: 3. P. 46–47.

Chepinchikja N., Thompsonb C. Analysing cinematic discourse using conversation analysis. Discourse, Context & Media, 2016. Dec. Vol. 14. P. 40–53.

Hwa-Froelich D., Vigil D. Three aspects of cultural influence on communication: a literature review. Communication Disorders Quarterly. 2004. Vol. 25 (3). P. 107.

Kutuza N., Kravets I. Linguophilosophical Aspect of Communicative Influence: Theoretical Basis. WISDOM. 2020. № 1 (14). P. 45–55.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27