СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО НОМІНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ПОНЯТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.29

Ключові слова:

лексична інтерференція, міжнародний термін, мовна картина світу, стандартизація, транслітерація, транспозиція, трансфонація

Анотація

У статті досліджено одну з найактуальніших і найскладніших проблем українського мовознавства ХХІ століття – формування економічної термінології на національній основі. Термінологічна лексика є показником рівня розвитку наукової мови в суспільстві й науки загалом. Це барометр, який визначає рівень професійної освіти, позаяк багата термінологія є одним із показників високого рівня професійної освіти у країні. Стандартизація економічної термінології, визначення її ролі у формуванні лінгвістичної та професійної компетентності фахівців у будь-якій галузі знань є головною проблемою сьогодення. У статті проаналізовано типи лексичних запозичень, досліджено загальні риси, що визначають суть будь-якого терміна; зосереджено увагу на термінах-стандартах. Використано діалектичний, емпіричний, емпірично-теоретичний і теоретичний методи дослідження. З’ясовано загальні та специфічні особливості термінологічної номінації економічних понять, що сприятиме уніфікації, стандартизації та кодифікації цієї термінології; досліджено проблему асиміляції іншомовних елементів. Наголошено на тому, що стандартизація термінологічних систем на національному та міжнародному рівнях є необхідною й актуальною, оскільки вона спрямована на вибір термінологічного стандарту та затвердження його як обов’язкового варіанта. У статті проаналізовано історію української економічної термінології від часів Київської Русі, з’ясовано специфічні особливості термінологічного номінування економічних понять, досліджено проблему засвоєння та передавання іншомовних елементів, визначено типи лексичної інтерференції, наведено спільні ознаки, які визначають суть терміна як лексичної одиниці обмеженого функціонування; проаналізовано чужомовні терміни з повним структурним збігом та терміни із частковою заміною компонентів, оформлені словотвірними засобами мови-реципієнта; визначено позамовні та внутрішньомовні причини запозичень. Наголошено, що важливим аспектом класифікації термінологічних одиниць економічної сфери є їхні словотвірні особливості.

Посилання

Безпояско О.К., Городенська К.Г., Русанівський В.М. Граматика української мови. Морфологія. Київ : Наукова думка, 1993. 336 с.

Вихованець І.Р., Городенська К.Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 400 с.

Грицьків А.В. Міжсистемна взаємодія як чинник термінотворення (на прикладі англомовних фінансових термінів) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів, 2004. 20 c.

Дуда О.І. Процеси термінологізації в сучасній англійській мові (на матеріалі літератури із кредитно-банківської справи) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2001. 19 с.

Козловець І. До питання формування української фінансово-кредитної термінології (кінець XIX – поч. ХХ ст.) Українська термінологія і сучасність. Київ, 1997. С. 69–72.

Козловська Л.С., Товстенко В.Р. Культура наукової мови : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів кредитно-економічного факультету. Київ : КНЕУ, 2009. 83 с.

Лотка О.М. Англомовна термінологія фінансово-економічних взаємин : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2000. 20 c.

Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство : підручник. Львів : Світ, 1994. 216 с.

Чорновол Г.В. Новітня економічна термінологія та її стилістичне вживання в сучасній українській мові (на матеріалі періодичних видань) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Київ, 2004. 23 с.

Шарата Н.Г., Кравченко Т.П. Термінологічна номінація понять аграрного сектора економіки. Молодий вчений. 2019. № 3 (67). С. 128–132.

Шундікова І.І. Роль позамовних чинників у формуванні і функціонуванні термінів (на матеріалі англійських термінів косметології та естетичної медицини). Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 81. Т. ІІ. С. 222–227.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27