МОВНІ ОДИНИЦІ У ФОРМУВАННІ КОНЦЕПТУ «ЖІНКА» У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.27

Ключові слова:

концепт «жінка», художній дискурс, мовні засоби, структура концепту, лінгвокультура, лексеми, мовні характеристики

Анотація

У статті здійснено спробу структурувати концепт «жінка», взявши за основу ієрархію елементів досліджуваної концептуальної структури, яка містить такі елементи: мікроконцепт «ХАРАКТЕРИСТИКА ЗОВНІШНОСТІ», у межах якого розглянуто концептуальний аспект «Зовнішність»; мікроконцепт «БІОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ» (концептуальний аспект «Вік»); мікроконцепт «СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ». Концепт «жінка» у художньому дискурсі розкривають через численні описи психічних та емоційних станів жінок, шляхом описів їхньої комунікації тощо. Окрім того, зміст концепту реалізують мовні засоби на позначення зовнішніх характеристик жінки. У мовній картині світу українців репрезентація зовнішності жінки зреалізована шляхом опису естетичного параметра, що виражає уявлення українців про універсальну ознаку буття – красу, яку виділяють у процесі експресивно-естетичного освоєння дійсності, зумовлену емоційно-чуттєвою домінантою української етносвідомості. Об’єктом опису зовнішності жінки є її усмішка та погляд, постава, манера поведінки, волосся, вуста, руки тощо. У процесі аналізу з’ясовано, що важливою характеристикою жінки є її вік. У художньому дискурсі, що став об’єктом аналізу, виокремлено значну кількість мікроконтекстів, які містять характеристики жінок відповідно до їхнього віку. Щодо характеристик жінки відповідно до її соціальних ролей спостережено оцінювання за ознаками одружена / неодружена, дружина, дочка, мати. Мовні засоби, застосовувані письменниками для вербалізації цього структурного елемента концепту «жінка», містять паремії, що вказують на нерозривний зв’язок між подружньою парою, тим самим актуалізують концепт «чоловік», який є концептом-дуплетом для концепту «жінка». Здійснене дослідження дає підстави стверджувати, що концепт «жінка» у сучасному художньому дискурсі – явище багатоаспектне й багатокомпонентне.

Посилання

Андрущенко Ю. Концепт «жінка» у вимірах сучасних гуманітарних наук. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2014. № 1107. Вип. 70. С. 54–59.

Гербіш Надійка. Теплі історії до шоколаду. Київ : Брайт Стар Паблішинг, 2012. 144 с.

Гурницька Н. Мелодія кави у тональності кардамону. Харків : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2013. 64 c.

Гурницька Н. Мелодія кави в тональності сподівання. Харків : Книжный клуб «Клуб Семейного Досуга», 2017. 41 c.

Жарікова Ю. Вербалізація концепту ЖІНКА в новогрецькій та українській мовах. Studia linguistica. 2014. Вип. 8. С. 417‒422.

Забужко О. Музей покинутих секретів. Київ : Факт, 2009. 832 с.

Калько В. Концепт «ЖІНКА» в українських пареміях. Вісник Черкаського університету : збірник наукових праць / редкол. : А. Кузьмінський (гол. ред. ) та ін. Черкаси : ЧНУ, 2010. Вип. 193. С. 84–90.

Карпенко Н. Вербалізація зовнішнього портрета жінки в художньому дискурсі П. Загребельного. Лінгвістичні дослідження. 2013. Вип. 35. С. 161‒167.

Карпенко Н. Вербалізація концепту жінка в дискурсі П. Загребельного : автореф. дис. … канд. філол. Наук : 10.02.01. Харків, 2012. 24 с.

Куцик О., Колечко М. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології. Рідне слово в етнокультурному вимірі. 2015. С. 131‒140.

Марчишина А. Стереотипний образ гендерної ідентичності жінки в англомовному дискурсі. Українська жінка у національному та глобальному просторі: історія, сучасність, майбутнє : збірник матеріалів І Міжнародного наукового форуму / ДДПУ ім. І. Франка, м. Дрогобич, 24–25 листопада 2016 р. Дрогобич : Трек Лтд, 2016. С. 96‒98.

Марчук Л. Лексико-семантичне поле емоцій жінки в новелах Галини Тарасюк. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Сері «Філологічні науки». 2013. Вип. 32 (1). С. 70‒76.

Марчук Л., Кашуба З. Лексико-семантичне поле концептосфери «жінка» в аспекті гендерної парадигматики (на матеріалі інтимної лірики). Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітів із Наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 16–17 березня 2011 р. / редкол. : О. Завальнюк (гол.) та ін. ; Кам’янець-Поділ. ун-т ім. І. Огієнка. Кам’янець-Подільський, 2011. Вип. 10. Т. 3. С. 143–144.

Рудюк Т. Вербалізація концептів чоловік, жінка в українській фразеології : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01. Київ, 2010. 20 с.

Ставицька Л. Ґендер : мова, свідомість, комунікація / Інститут української мови НАН України. Київ : КММ, 2015. 440 с.

Сукаленко Т. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові : монографія / НАН України, Ін-т укр. мови. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. 240 с.

Шевчук З. Вербалізація мовного портрета жінки (на матеріалі сучасної української жіночої прози) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Луцьк, 2017. 257 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27