ПРОБЛЕМА АБРЕВІАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ СУБМОВІ НАСОСОБУДУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.14

Ключові слова:

субмова, насособудування, термін, абревіація, акронім

Анотація

Стаття присвячена проблемі скорочення слів у сучасній англійській субмові насособудування, що в терміносистемах різних галузей є очевидною. Вона актуальна й для субмови насособудування. Ця галузь зазнає сьогодні бурхливого розвитку й потребує, відповідно, уніфікації й кодифікації власної термінології. Продуктивним способом творення термінів насособудування є абревіація. Тож постала необхідність виявити особливості цього явища, прояснити причини з’яви скорочених термінів. Мета статті – вивчення специфіки процесу скорочення слів у словотвірній системі англійської мови й ідентифікація основних моделей скорочених термінів насособудування. Застосована в дослідженні методика має комплексний характер. Тут використано описовий метод, який уможливив опис словотвірної структури лексичних одиниць термінологічної підсистеми насособудування; структурний – використаний для ідентифіації словотвірних моделей, за якими утворено терміни насособудування; метод компонентного аналізу – для опису значень терміноодиниць цієї підсистеми; метод кількісного підрахунку – для виявлення тенденцій уживання терміноодиниць. Наукова новизна роботи визначається тим, що в ній уперше здійснено аналіз сучасної англійської термінологічної лексики насособудування; ідентифіковано способи творення скорочених термінів, виявлено словотвірні моделі. Висновки. Аналіз способів термінотворення субмови насособудування свідчить про те, що в ній лексичні одиниці, утворені шляхом скорочення, становлять 12%. Цей спосіб посідає четверте місце серед продуктивних способів словотвору розглядуваної субмови (після афіксації, словоскладання й конверсії). Серед способів абревіації галузі насособудування виокремлюємо ініціальну абревіацію, абревіацію, подану у вигляді комбінації ініціальних літер з повним словом, абревіацію у вигляді урізання, внутрішньослівну абревіацію однослівних термінів, абревіацію на основі елімінування, тобто випадіння певних компонентів, абревіацію, що реалізується у вигляді акронімів, абревіацію на основі телескопії.

Посилання

Галишин І. Телескопія як один із новітніх способів словотвору в англійській мові. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Розділ ІІ. Лексична семантика. 2011. Вип. 3 (2). С. 82–86.

Карабан В. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Вінниця : Нова Книга, 2018. 649 с.

Книшенко Н. Абревіація в системі сучасної дорожньо-будівельної термінологічної номінації. Термінологія. 2010. Вип. 675. С. 19–22.

Кочерган М. Вступ до мовознавства. Київ : Академія, 2010. 367 с.

Межжеріна Г. Структурні типи англійських авіаційних термінів-абревіатур в аспекті перекладу. Термінологічний вісник. 2019. Вип. 5. С. 374–379.

Павлова О. Роль і місце абревіації в системі термінотворення. Наукові записки. Серія «Філологія». 2012. Вип 27. С. 71–73.

Шестакова С. Види термінів-абревіатур у підмові будівельної галузі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2014. Вип. 12 С. 57–59.

Шуневич Б. Особливості побудови абревіатур і скорочень англійських термінів автомобільного транспорту. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Термінознавство». 2016. Вип. 6. С. 289–293.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27