ВІДТВОРЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕКЛАДУ ІНКОНГРУЕНТНОСТІ ЯК ЗАСОБУ СТВОРЕННЯ «ЧОРНОГО ГУМОРУ» В ЖАНРІ СТЕНДАП-КОМЕДІЇ (НА ПРИКЛАДІ МОНОЛОГІВ ДЖОРДЖА КАРЛІНА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.14

Ключові слова:

інконгруентність, чорний гумор, комічне, Джордж Карлін, переклад, перекладацькі трансформації

Анотація

Статтю присвячено вивченню особливостей відтворення при перекладі інконгруентності як засобу створення «чорного гумору» в жанрі стендап-комедії на прикладі монологів Дж. Карліна. Актуальність теми дослідження полягає як у недостатньому вивченні комічного й інконгруентності як механізму його створення, так і в недостатній увазі науков- ців до творчості відомого американського сатирика Дж. Карліна, вплив якого на американське та навіть світове суспільство важко переоцінити. Метою статті є, таким чином, вивчення інконгруентності як механізму створення «чорного гумору» в жанрі англомовної стендап-ко- медії та засобів передачі інконгруентності під час перекладу. У ході дослідження визначено основні характеристики «чорного гумору» як виду комічного й описано інконгруентність як механізм створення комічного в «чорному гуморі»; на прикладі окремих фрагментів виступів Дж. Карліна простежено особливості створення інконгруентності та її передачу в україн- ських перекладах. У результаті виявлено, що «чорний гумор» хоч і вважається «жорстким» видом гумору, проте є соціальним і часто має на меті виправлення суспільства через сміх. Автори, що використовують у творчості «чорний гумор», удаються до таких форм психо- логічного захисту адресата, як катарсис і сублімація. Когнітивним механізмом створення комічного в «чорному гуморі» є інконгруентність – будь-який вид невідповідності нормі, яка провокує комічний ефект як результат реакції інтерпретатора на неочікувану невідповід- ність усталеним нормам комунікативної ситуації, включно з референтною, відображеною висловленням. Дж. Карлін у виступах вдається до різних типів інконгруентності – онто- логічної, логіко-поняттєвої, валоративної, що дає йому змогу йому через змалювання часто абсурдних ситуацій не лише смішити публіку, а й змушувати її замислюватися. При відтво- ренні монологів Дж. Карліна використовують широкий спектр перекладацьких трансформа- цій, однак найбільш суттєвими для передачі інконгруентності «чорного гумору» є лексико- семантичні трансформації та компенсація.

Посилання

Бассай С.М. Мовна репрезентація етнокультурних стереотипів у німецькомовному побутовому анекдоті : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. 299 с.

Леськів А.З. Лінгвостилістичні особливості комічного відображення дійсності (на матеріалі американських романів «чорного гумору») : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.04. Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2005. 31 с.

Лобова О.К. Англомовна стендап-комедія як жанр комічного інституційного дискурсу : автореф. дис. … канд. філолог. Наук : 10.02.04. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. 23 с.

Максімов С.Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови). Київ : Ленвіт, 2006. 175 с.

Перфильева Е.Ф. Культурная сущность «черного» юмора и формы его проявления в западном киноискусстве : автореф. дисс. … канд. культурологи : 24.00.01. Барнаул : Алтайский государственный университет, 2006. 24 с.

Підгрушна О.Г. Відтворення у перекладі культурно-художньої специфіки гумору. Мовні і концептуальні картини світу. 2013. № 46 (3). С. 162–169.

Савакаева Е.С. «Черный» юмор как жанр современного англоязычного медиадискурса: лингвокультурологический аспект. Ломоносов 2016 : материалы конференции. URL: https://lomonosov-msu.ru/archive/Lomonosov_2016/data/8414/uid105983_report.pdf (дата звернення: 10.08.2021).

Самохіна В.О. Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ‑ХХІ ст. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. 2015. № VІІ. С. 248–255.

Содель О.С. Крос-культурна інконгруентність комічного (на матеріалі перекладів англійськомовних анекдотів українською мовою) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.16. Київ : Київський національний лінгвістичний унiвepситeт, 2019. 265 с.

Тимощук А. Феномен чорного гумору: особливості використання в рекламній комунікації. URL: http://naub.oa.edu.ua/2015/феномен-чорного-гумору-особливості-в/ (дата звернення: 10.08.2021).

Шукало І.М. Специфіка перекладу комічного у кінодискурсі. Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Серія «Філологічні науки». 2013. Кн. 1. С. 171–173.

Chiaro D. Translation, Humour and Media. London : Continuum International Publishing Group, 2010. 256 р.

Dziemidok B. The Comical: A Philosophical Analysis. New York : Springer, 2012. 211 p.

Engström T. Black Humour, Irrationality and Immorality in Joseph Heller’s Novels Catch 22 and Something Happened. Luleå : Luleå University of Technology, 2006. 27 p.

George Carlin – Euphemisms (2012). URL: https://www.youtube.com/watch?v=vuEQixrBKCc&t=83s&ab_channel=poyani (дата звернення: 10.08.2021)

George Carlin: Dumb Americans (2006). URL: https://scrapsfromtheloft.com/2019/09/12/george-carlindumb-americans-transcript/ (дата звернення: 10.08.2021).

Heider F. Attitudes and Cognitive Organizations. Journal of Psychology. 1956. Vol. 21. P. 107–112.

Nikonova V., Boiko Y., Savina Y. Incongruity-specific British and American Humour from the Perspective of Translation Studies. Kalbų Studijos/Studies about Languages. 2019. № 35. P. 89–103.

Osgood C.E., Tannenbaum P.H. The Principle of Congruity in the Prediction of Attitude Change. Psychological review. 1955. № 62. P. 42–55.

Popa D. Language and Culture in Joke Translation. Annals of Philology. 2004. Is. XV. P. 153–159.

Sidita Dano M.A. Black Humor, a Way to Face Atrocities of the 21st Century in Kurt Vonnegut’s Fiction. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. 2013. Vol. 2. № 9. P. 274–277.

Weber B. The Mode of “Black Humor”. The Comic Imagination in American Literature / Ed. by L.D. Rubin, Jr. Washington, D.C. : U.S. Information Agency, 1974. P. 381–391.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29