СПЕЦИФІКА РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ РИС УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В КАЗКОВОМУ ЦИКЛІ МАРИНИ ПАВЛЕНКО «ПІВТОРА БАЖАННЯ. КАЗКИ З ЯЛОСОВЕТИНОЇ СКРИНІ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.4

Ключові слова:

література для дітей та юнацтва, казка, казковий цикл, національний характер, національна ідентичність

Анотація

У статті розглянуто специфіку репрезентації рис українського національ- ного характеру в циклі казок Марини Павленко «Півтора бажання. Казки з Ялосоветиної скрині». Окреслено стан дослідження проблеми у вітчизняному літературознавстві. Засто- совано системний, історико-типологічний та культурно-історичний методи дослідження. Наголошено на актуальності теми, пов’язаної з активізацією в українському суспіль- стві процесів націєтворчості, самопошуку, духовного та соціального зміцніння, становлення громадянськості, морально-етичного змужніння. Відзначено, що художній твір містить у собі інформацію про етнопсихологічні особливості народу, а письменник відтворює дух народу через власні думки й почуття. Національний характер у творах художньої літератури увираз- нює психологію поведінки, моральні стереотипи, оголює глибинний емоційний пласт, больові точки історичної пам’яті та долі народу. З’ясовано, що казки Марини Павленко мають виразну адресність (для дітей дошкіль- ного й молодшого шкільного віку). Вони транслюють морально-етичні цінності українського народу, знайомлять читачів із особливостями національного життя й унікального буття особистостей, відмінних від рис інших середовищ. Пріоритетними в зображенні письменниці стали герої, наділені волелюбством, кмітливістю, відповідальністю, сміливістю, щедрістю, гостинністю, охайністю. Елементи казкової поетики допомогли Марині Павленко уникнути відкритої дидактики, продемонструвати синтез фольклорної й літературної традиції, сво- єрідність художнього світу літературної казки, позначену особливостями фантастики й авторської позиції, засвідчивши в такий спосіб розвиток літературної казкової системи та національний характер літератури. Визначено, що перспективним напрямом подальших наукових студій може стати комп- лексне осмислення масиву різножанрових новітніх українських творів для дітей та юнацтва щодо своєрідності репрезентації в них рис національного характеру українця, з’ясування їх стильової своєрідності, виявлення інтертекстуальних зв’язків з християнською й народно- поетичною традицією.

Посилання

Газіна І.О. Формування першооснов національної самосвідомості у дітей старшого дошкільного віку засобами української народної музики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08. Київ. 2008. 197 с.

Гнатенко П.І. Український національний характер. Київ : «ДОК-К», 1997. 116 с.

Годзь Н.Б. Культурні стереотипи в українській народній казці : автореф. дис. … канд. філософ. наук : 09.00.04. Харків, 2003. 19 с.

Гримич М. Два виміри національного характеру. Наука і суспільство. 1991. № 8. С. 27–31.

Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : навч. посіб. Київ : МАУП, 2002. 144 с.

Нестеренко Н. Український національний характер у художньому дискурсі: моделювання національних типів. Український світ у наукових парадигмах : збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. Харків : ХІФТ, 2015. Вип. 2. С. 19–26.

Малюга Н. Національний характер іронічними очима сучасного українського письменства. Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук. праць. Вип. 18. Київ, 2004. Ч. 2. С. 313–321.

Павленко М. Півтора бажання. Казки з Ялосоветиної скрині. Київ : Грані–Т, 2007. 128 с. URL: http://abetka.ukrlife.org/pivtora.html.

Пономарьов А. Українська етнографія : курс лекцій. Київ : Либідь, 1994. 317 с.

Потапчук Т.В. Національний характер українців як складова національно-культурної ідентичності. Науковий вісник Донбасу. 2013. № 4. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvd_2013_4_41.

Степико М.Т. Українська ідентичність : феномен і засади формування : монографія. Київ : НІСД, 2011. 336 с.

Сторчак Н.А. Науково-термінологічні засади дискурсу національної ідентичності. Формування національної ідентичності учнівської молоді засобами суспільствознавчих дисциплін : науково-методичні матеріали. Миколаїв : ОІППО, 2015. С. 7–21.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29