ЕТНОЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТ ВИВЧЕННЯ ОЙКОНІМІКОНУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віра КОТОВИЧ Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2018.42.150393

Ключові слова:

етнографія, етнолінгвістика, ономастика, ойконім, ет-нічна свідомість, матеріальна та духовна культура

Анотація

У статті проаналізовано етнографічні дослідження вчених ХІХ – початку ХХ ст., які розглядали проблеми функціонування назв поселень у контексті своєї науки. З’ясовано точки дотику етнографії та новітньої галузі наукових досліджень – етнолінгвістики. Доведено, що етнолінгвістика межує з етнологією, культурологією та психолінгвістикою і спрямовує свої зусилля на вивчення способів віддзеркалення в мові й мовленні діяльності етніч-ної свідомості, менталітету, характеру, матеріальної та духовної культури народу. Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України бере до уваги етнографічні відомості, проте інтерпретує їх не тільки через призму етнології, але й лінгвістики та культури назвотворення.

Посилання

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дніпра / О.С. Афанасьєв-Чужбинсь-кий. – Львів : Апріорі, 2016. – 544 с.

Афанасьєв-Чужбинський О.С. Нариси Дністра / О.С. Афанасьєв-Чужбинсь-кий. – Львів : Апріорі, 2016. – 524 с.

Березович Е.Л. Топонимия Русского Севера: этнолингвистические исследо-вания / Е.Л. Березович. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 1998. – 338 с.

Борчук С.М. Громадсько-культурна та наукова діяльність Ісидора Івановича Шараневича (1829–1901) / С.М. Борчук ; за ред. Р. Бачкура. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – 211 с.

Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика : вибрані праці / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : «Букрек», 2013. – 456 с.

Географический словарь западнославянских и югославянских земель и при-лежащих стран. Съ приложеніемъ географической карты / сост. Яковомъ Головац-кимъ. – Вильна Типография А.Г. Сырина, 1884. – 445 с.

Жайворонок В. Українська етнолінгвістика : нариси : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2007. – 262 с.

Ільків М.В. «Нариси Дністра» О. Афанасьєва-Чужбинського про старожит-ності Хотинщини / М.В. Ільків // Вісник Інституту археології Львіського універси-тету. – 2013. – Вип. 8. – С. 65–74.

Котович В. Теоретичні аспекти лінгвокультурологічного дослідження ойко-німії України / В. Котович // Проблеми гуманітарних наук : зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія «Філологія». – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені Івана Франка, 2017. – Випуск 40. – С. 42–53.

Котович В. Походження назв населених пунктів Опілля / В. Котович. – Дрогобич : Відродження, 2000. – 155 с.

Лукаш Г.П. Семіотика конотонімів: знак і символ / Г.П. Лукаш // Лінгвіс-тика. – № 2 (29). – Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – С. 186–193.

Максимович М.А. О малороссийском произношении местных имен / М.А. Мак-симович // Собрание сочинений М.А. Максимовича. – К., 1880. – Т. ІІІ. – С. 329–344.

Никонов В.А. Введение в топонимику / В.А. Никонов. – М. : Наука, 1965. – 180 с.

Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. Се-ліванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с. 15. Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка: семиотические пробле-мы лингвистики, философии, искусства / Ю.С. Степанов. – М. : Наука, 1985. – 335 с.

Сумцов Н.Ф. Малорусская географическая номенклатура / Н.Ф. Сумцов // Киевская старина. – 1886. – Т. ХV. – С. 456–489.

Отин Е.С. Словарь коннотативных собственных имен / Е.С. Отин. – До-нецк : Юго-Восток, 2010. – 518 с.

Тараненко О.О. На теми сучасного українського ономастикону: тенденції конотативних нашарувань / О.О. Тараненко // Мовознавство. – 2010. – № 1. – С. 14–36.

Тупиков Н.М. Словарь древнерусских личных собственных имён / Н.М. Ту-пиков // Записки отделения русской и славянской археологии русского археологичес-кого общества. – СПб., 1903. – Т. 6. – 857 с.

Франко І. Сліди Русинів у Семигороді / І. Франко // Назвознавчі праці. – Се-рія : Назвознавство / за ред. Яр. Рудницького. – Вінніпег : Українська Вільна Акаде-мія Наук, 1957. – Ч. 14. – С. 55–80.

Худаш М.Л., Демчук М.О. Походження українських карпатських і прикар-патських назв населених пунктів (відантропонімні утворення) / М.Л. Худаш, М.О. Дем-чук. – К. : Наукова думка, 1991. – 268 с.

Худаш М. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від відапелятивних антропонімів) / М. Худаш. – Львів : Інститут наро-дознавства НАН України, 2004. – 536 с.

Яворницький Д. Топографический очерк Запорожья / Д. Яворницький // Киевская старина. – 1884. – № 6. – С. 177.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-05