КОМУНІКАТИВНІ ТАКТИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ МАНІПУЛЮВАННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДЕТЕКТИВІ

Автор(и)

  • Маргарита КОСОВЕЦЬ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.16

Ключові слова:

детективний дискурс, комунікативна стратегія, комуні- кативна тактика, маніпулювання, провокування, попередження, погроза, шан- таж, умовляння, лестощі

Анотація

Пропонована стаття містить результати дослідження комунікативної стратегії маніпулювання та комунікативних тактик, які її реалізують. Матеріалом дослідження слугували англомовні детективні романи, в яких об’єктом вивчення вибрано персонажне мовлення: допити поліцейським свідків та підозрілих. Предметом дослідження є комунікативні тактики, якими послуговуються поліцейські для створення маніпулятивного впливу на допитуваних. Метою розвідки є когнітитивно-прагматичний ана- ліз комунікативних тактик, якими послуговуються детективи для створення маніпулятивного впливу на опитуваних. Дослідження ґрунтується на загаль- нонаукових та спеціальних лінгвістичних методах: методі синтезу й аналізу, методі спостереження, описовому методі, прагмалінгвістичному методі, когнітивному методі та контекстуально-інтерпретаційному аналізі. Запро- поновано розширити перелік критеріїв, які зумовлюють структурні та кому- нікативно-прагматичні особливості допитів, і додати критерій ступеня офіційності допиту, адже у фактичному матеріалі поліцейському часто вда- ється отримати необхідну інформацію саме тому, що він обіцяє не додавати її до справи, тобто має місце неофіційний допит. Когнітивно-прагматич- ний аналіз стратегічного плану детектива, персонажа детективного дис- курсу, уможливив створення власної класифікації комунікативних стратегій і тактик, якими послуговується той під час допитування свідків і підозрілих, намагаючись знайти вбивцю. Виявлено, що однією з головних комунікативних стратегій, до яких звертається детектив, є стратегія маніпулювання. Її екс- плікують комунікативні тактики провокування, попередження, погрози, шан- тажу, вмовляння та лестощів, кожна з яких маркована певними лексичними, морфологічними та синтаксичними засобами мови. Перспективою подальших досліджень є різнобічне вивчення лінгвальних механізмів здійснення маніпуля- тивного впливу на реципієнта у художньому дискурсі.

Посилання

Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики. Київ : Академія, 2004. 344 с.

Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. Москва : Наука, 1991. 208 с.

Бігунова Н.О. Позитивна оцінка як засіб маніпуляції співрозмовником (на матеріалі англомовного літературного художнього дискурсу). Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Германістика та міжкультурна комунікація». 2019. Вип. 2. С. 12–18.

Битянова М.Р. Социальная психология : наука, практика и образ мыслей : учебное пособие. Москва : Эксмо-Пресс, 2001. 576 с.

Ван Дейк Т. Язык, познание, коммуникация. Беларусь : БГК им. И.А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. 308 с.

Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. Москва : Радуга, 1999. 780 с.

Войцехівська Н. Засоби вираження погрози в українському конфліктному діалогічному дискурсі. Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. 2014. № 30. С. 17–30.

Голоднов А.В. Персуазивность как универсальная стратегия текстообразования в риторическом метадискурсе : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Санкт-Петербург, 2011. 402 с.

Григорьева В.С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты. Тамбов : ТГТУ, 2007. 288 с.

Денисюк Е.В. Манипулятивное речевое воздействие: коммуникативно-прагматический аспект : дис. … канд. филол. наук : 10.02.01. Екатеринбург, 2003. 200 с.

Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Москва : Едиториал УРСС, 2003. 284 с.

Иссерс О.С., Плотникова О.А. Речевая провокация как коммуникативная стратегия (на материале текстов интервью). Культура народов Причерноморья. 2007. № 110. Т. 1. С. 223–226.

Клюев Е.В. Речевая коммуникация : учебное пособие для университетов и вузов. Москва : Изд-во ПРИОР, 2002. 315 с.

Мартынова И.А. Функционально-прагматическое поле менасивных речевых актов (на материале современной англоязычной художественной литературы) : автореф. дис. … канд. филол. наук : 10.02.04. Самара, 2006. 173 с.

Неустроев К.С. Способы выражения побуждения и воздействия : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Ростов-на-Дону, 2008. 185 с.

Никодимова А.Д. Шантаж как феномен деструктивной коммуникации : дис. … канд. филол. наук : 10.02.19. Волгоград, 2019. 179 с.

Степанов В.Н. Провокативный дискурс массовой коммуникации : дис. … докт. филол. наук ; СПбГУ. Санкт-Петербург, 2004. 380 с.

Таирова М.Р. К вопросу о речевой манипуляции. Известия Южного федерального университета. Филологические науки. Ростов-на-Дону, 2011. С. 178–185.

Pavlichenko L.V., Nikiforova Ye.Yu., Havryliuk O.O. Manipulative strategy and tactics of investigators in the pre-trial investigation discourse. Вісник КНЛУ. Серія «Філологія». 2020. Т. 23. № 2. С. 112–121.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23