ІЛЮСТРОВАНИЙ ОНЛАЙН-СЛОВНИК НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНОЇ ЛЕКСИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ТРУДНОЩІ УКЛАДАННЯ

Автор(и)

  • Оксана ГАЛАЙЧУК Міжнародний інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.6

Ключові слова:

ілюстрований онлайн-словник, національно маркована лексика, українська мова як іноземна

Анотація

У статті розглянуто потребу створення таких допоміж- них дидактичних матеріалів, використання яких допоможе у засвоєнні нового лексичного матеріалу, унаочненні невідомих чи малозрозумілих для іноземців фактів історії та культури того народу, мову якого вони вивчають. Йдеться, зокрема, про універсальні ілюстровані онлайн-словники національно маркова- ної лексики, які могли б стати у нагоді викладачам і вчителям української мови як іноземної, аби наочно продемонструвати студентам та учням ті реалії української культури, на які вони натраплятимуть у навчальних матеріалах, та дати про них максимально доступну інформацію. Мета цієї публікації – запропонувати ідею укладання ілюстрованого онлайн-словника національно маркованої лексики української мови. Проаналізовано праці провідних мовоз- навців, засвідчено суперечності й неоднозначність у трактуванні деяких тер- мінів міжкультурної комунікації. Виявлено, що до складу словникових статей ілюстрованого онлайн-словника національно маркованої лексики української мови доречно включити безеквівалентну лексику з етнокультурним компонен- том, лексичні лакуни, лексичні екзотизми, варваризми, етнографізми, які відо- бражають особливості національно-мовної картини світу українців у галузях історії, географії, економіки, етнології, фольклору, літератури, мистецтва тощо і позначають осіб, предмети чи явища, які можна проілюструвати за допомогою рисунків чи фотографій. Запропоновано кілька варіантів відбору лексичного матеріалу для цього словника. З’ясовано, що причинами, які утруд- нюють укладання онлайн-словника національно маркованої чи безеквівалент- ної лексики української мови, є передусім розбіжності у трактуванні спеціалізованої термінології та неоднозначність у класифікації цієї лексики, а також відсутність чітких критеріїв виокремлення та методики відбору матеріалу. Констатовано, що укладення такого словника є актуальним, затребуваним і вимагає якнайшвидшого втілення в життя.

Посилання

Бацевич Ф. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ : Довіра, 2007. 205 с.

Бондар М.В. Класифікація національно маркованих одиниць. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія. 2015. Вип. 30. С. 31–36.

Бронська А. Лінгвокраїнознавчий аспект у викладанні української мови як іноземної. Дивослово. 2000. № 7. С. 43–44.

Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. В поисках новых путей развития лингвострановедения: концепция речеповеденческих тактик. Москва : Институт русского языка имени А.С. Пушкина, 1999. 84 с.

Волошина А. Безеквівалентна лексика близькоспоріднених мов: проблема семантичної структури. Наукові записки. Серія «Філологічні науки (мовознавство)». 2000. Вип. XXVI. С. 56–64.

Данилюк Н. Можливості використання лінгвокраїнознавчих словників для вивчення іноземних мов. Актуальні питання іноземної філології. 2014. № 1. С. 68–74. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/akpif_2014_1_16 (дата звернення: 01.06.21).

Попова З.Д., Стернин И.А. Лексическая система языка (внутренняя организация, категориальный аппарат и приемы изучения). Воронеж : Воронежский ун-т, 1984. 148 с.

Процик І. Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника української мови. URL: http://vlp.com.ua/files/07_37.pdf (дата звернення: 13.06.21).

Томахин Г.Д. Реалии-американизмы : пособие по страноведению. Москва : Высшая школа, 1988. 239 с.

Тупиця О., Зімакова Л. Безеквівалентна лексика: проблеми визначення. Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-пр. конференції / упор. М. Федурко та ін. Дрогобич : Посвіт, 2011. С. 251–259.

Фототлумачний словник української мови. URL: https://web.archive.org/web/20160304170257/http://fotomova.com.ua/ (дата звернення: 19.05.21)

Ященко А., Клочко Т. Лінгвокраїнознавчий словник як засіб формування соціокультурної компетенції. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки. 2019. Вип. 35. С. 175–189.

iPSB – internetowy Polski Słownik Biograficzny. URL: https://bur.ur.edu.pl/ipsbinternetowy-polski-slownik-biograficzny (дата звернення: 03.06.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-22