СЕМАНТИЧНІ ТА СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ МІКРОСИСТЕМИ «КІНЬ, КОБИЛА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.7

Ключові слова:

фразеологічна одиниця, компоненти кінь, кобила, мерин, хвіст, грива, віжки, сідло, поводи, узда, семантика фразеологізму, компонентний склад, структурно-граматичні типи, синтаксичні функції

Анотація

Стаття присячена дослідженню особливостей семантики та синтасичної організації фразеологічних одиниць мікросистеми «Кінь, кобила». Зазначено, що фразеологічні макро- і мікросистеми в українському мовознавстві почали інтенсивно вивчатися лише в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. (див., наприклад, праці Н. Ф. Грозян, О. О. Картамишева, О. А. Мороз, М. І. Пелипася, Ю. Ф. Прадіда, П. О. Редіна та ін.). Джерельною базою фактичного матеріалу для аналізу слугували тлумачні та фразеологічні словники української мови, інтернет-сайти, а також власна фразеологічна картотека автора статті (аналізу підлягають 47 ФО), теоретико-методологічним підґрунтям розвідки – праці українських мовознавців, у яких досліджено певні фразеологічні мікро- і макро- системи. Мета пропонованої розвідки – дослідити місце мікросистеми ФО «Кінь, кобила», до якої, крім ФО із компонентами кінь, кобила, зараховано й ФО з компонентами-назвами частин тіла коня, кінської збруї, у фразеологічному складі української мови, описати семантичні та синтаксичні особливості ФО, що репрезентують цю мікросистему. Проведений аналіз цієї мікросистеми ФО дав підстави резюмувати таке: 1) мікросистема підданих аналізу ФО нечисельна, але натомість доволі розмаїта за своїми семантичними особливостями й синтаксичною організацією; 2) для цих ФО, як і фразеологічної системи української мови загалом, характерні явища полісемії, варіантності, синонімії, паралелізму й антонімії; 3) найбільше ФО цієї мікросистеми утворено з компонентами коня (7 ФО), конем (6 ФО), віжки (5 ФО), найменше – з компонентами возом, гриву, кінська, коняча, конька, мерин, поводи, узду, хвіст (по 1 ФО); 4) у мікросистемі ФО «Кінь, кобила» представлені майже всі синтаксичні структури, характерні для фразеологічного складу української мови взагалі: а) ФО, співвідносні з підрядним словосполученням: блідий кінь, сон рябої кобили та ін.; б) ФО, співвідносні зі сполученням слів: на коня, у хвіст і в гриву та ін.; в) ФО, співвідносні з порівняльним зворотом: як ломовий кінь, як свиня на коня та ін.; г) ФО, співвідносні з простим реченням – односкладним: хоч конем грай, на коні не під’їдеш і двоскладним: коні не винні, мов хто на сто коней висадив; 5) ФО з компонентами кінь, кобила можуть виступати в реченні підметом, присудком (простим, складеним іменним, складеним дієслівним), додатком, означенням, обставиною; 6) потребують окремого дослідження семантичні та синтаксичні особливості й інших фразеологічних мікросистем, у зокрема в порівняльному та зіставному аспектах.

Посилання

Бабич Н. Мовні стереотипи з компонентами небо / земля в ментальному світосприйнятті українців. URL : https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/7389/1/6.pdf (дата звернення : 19.03.2024).

Гаманюк В., Мішеніна Т. Фразеологізми з ономастичним компонентом як репрезентанти національної культури (німецько-українські паралелі). Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. 2019. Т. 20. С. 29–54.

Коломієць М. П., Регушевський Є. С. Словник фразеологічних синонімов / За ред. В. А. Винника. Київ : Радянська школа, 1988. 200 с.

Мороз О. А. Ономастична фразеологія в українській та польській мовах в національно-культурному слов’янському просторі. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. 2016. Вип. 66. Т. 278. С. 77–81.

Пелипась М. І. Типологія фразеолоічних одиниць з компонентом-антропонімом. URL : https://ks.iul-nasu.org.ua/vypusky-zhurnalu/2021-2/zbirnyk-kultura-slova-94-2021/english-typology-ofphraseological-units-with-anthroponym-component.html (дата звернення : 19.03.2024).

Прадід Ю. Ф. Особливості семантики та граматичної організації фразеологічних одиниць із компонентом земля. Філологічний часопис : науковий журнал. Умань : ВПЦ ВПЦ «Візаві», 2023-1. Вип. 1. С. 95–105.

Прадід Ю. Ф. Особливості семантики та граматичної організації фразеологічних одиниць із компонентом небо. Записки з українського мовознавства : Зб. наук. праць. Одеса, 2023-2. Вип. 30. С. 23–34.

Прадід Ю. Ф. Семантична й граматична структура фразеологічних одиниць із компонентами зірка та зоря в українській мові. Мовознавство. 2022. № 5. С. 57–64.

Прадід Ю. Ф. Фразеологічна ідеографія (проблематика досліджень). Київ-Сімферополь, 1997. 252 с.

Словник української мови : В 11 т. URL : http://sum.in.ua/s/zemlja (дата звернення : 19.03. 2024).

Словник української мови : У 20 т. URL : https://1677.slovaronline.com/ (дата звернення : 21.03. 2024).

Словник фразеологізмів української мови. URL : http://kropivnitsky.maup.com.ua/assets/files/slov557.pdf (дата звернення : 22.03. 2024).

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Фразеологічний словник української мови. URL : https://schoolplusnet.com/up_portfolio/2016-3-2-21-42-22_file_20.pdf (дата звернення : 25.03. 2024). Фразеологічний словник української мови. URL : https://books.google.com/books/about/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD.html?id=LMnqAAAAMAAJ (дата звернення : 21.03. 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04