КЛЮЧОВІ КОНЦЕПТИ УКРАЇНСЬКОГО ДИСКУРСУ (концепти душа, серце, розум, доля, мати, любов/кохання, свобода)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2017.40.117004

Ключові слова:

концепт; ключовий концепт; структура концепту; концепти серце, душа, розум, доля, свобода, мати, любов/кохання

Анотація

У статті йдеться про ключові концепти української культури – серце, душа, розум, доля, свобода, мати, любов/кохання. З’ясовано, що дослідники по-різному окреслюють коло провідних концептів, але статус названих одиниць не викликає сумнівів. Зіставне тло дає підстави вважати ці концепти унікальними поняттями етнічної культури, які характеризують українську чуттєвість і раціональність, мрійливість і прагматизм, віру в можливість впливу на свою долю, прагнення до волі.

Посилання

Бибик С.П. Словник епітетів української мови / С.П. Бибик, С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт ; за ред. Л.О. Пустовіт. – К. : Довіра, 1998. – 431 с.

Голубовська І.О. Душа і серце в національно-мовних картинах світу / І.О. Голубовська // Мовознавство. – 2002. – № 4 – 5. – С. 40–47.

Жайворонок В.В. Проблема концептуальної картини світу та мовного її відображення / В.В. Жайворонок // Культура народов Причерноморья. – № 32. – 2002. – С. 51–53.

Кононенко В.І. Символи української мови / В.І. Кононенко. – 2-ге вид., доповн. і перероб. – К. ; Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпат. нац. ун-ту імені В. Стефаника, 2013. – 440 с.

Марчук У.Б. Особливості функціонування концепту мати (мама) в індоєвропейському лінгвокультурному просторі / У.Б. Марчук. – Режим доступу : http://www.vuzlib.com.ua/articles/book/28781-Osoblivost%D1%96_funk%D1%81%D1%96onuvannja/1.html.

Понятие судьбы в контексте разных культур / отв. ред. Н.Д. Арутюнова. – М. : Наука, 1994. – 320 с.

Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, украинский / Н.В. Уфимцева, Г.А. Черкасова, Ю.Н. Караулов, Е.Ф. Тарасов. – М. : Ин-т языкознания РАН, 2004. – 800 с.

Ужченко В.Д. Фразеологія сучасної української мови : навч. посіб. / В.Д. Ужченко, Д.В. Ужченко. – К. : Знання, 2007. – 494 с.

Уфимцева А.А. Опыт изучения лексики как системы / А.А. Уфимцева. – М. : Изд-во Академии наук СССР, 1962. – 288 с.

Шаповалова А. Концепт свободи як волі у поетичній творчості Тараса Шевченка / А. Шаповалова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/15/Main/articles/shapovalova-a-kontsept-svobodi-yak-voli-u-poetichniy-tvorchosti-tarasa-shevchenk_22759.pdf.

Щепанська Х.А. Мовний образ серця в українській поезії ХІХ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Х.А. Щепанська. – Львів, 2014. – 20 с.

Bartmiński J. Językowe podstawy obrazu świata. Wyd. trzecie / J. Bartmiński. – Lublin, 2009. – 328 s.

Etnolingwistyka. Retrieved from http://etnolingwistyka.journals.umcs.pl.

Wierzbicka A. Język i naród: polski «los» i rosyjska «sudʼba» / Anna Wierzbicka // Teksty Drugie. – 1991. – Nr. 3. – S. 5–20.

Wierzbicka A. Understanding Cultures Through Their Key Words: English, Russian, Polish, German, Japanese / A. Wierzbicka. – New-York – Oxford : OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1997. – 320 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-05