МОВНО-ЕСТЕТИЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ НЕБЕСНОГО ПРОСТОРУ В ПОЕТИЧНІЙ ПРАКТИЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Автор(и)

  • Алла МОРГУН
  • Лідія ПРОКОПОВИЧ

Ключові слова:

лексичне значення, семантика, дискурс, епітет, метафора, асоціація, метафорична конструкція, персоніфікація, екзистенція

Анотація

У статті запропоновано семантико-стилістичну характеристику лексем на позначення небесного простору в поетичній практиці другої половини ХХ ст. Установлено склад та ієрархію лексем, пов’язаних із поняттям небесний простір за лексикографічними джерелами та поетичними текстами. Простежено загальні тенденції та індивідуально-авторські параметри стилістичної і структурно-семантичної модифікації слів – носіїв семантики небесного простору, особливості їхнього контекстного змісту. Виявлено механізми змін у семантичній структурі цих слів, окреслено певні тенденції та ідіостильові особливості досліджуваних авторів.

Посилання

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (Стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.

Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури : [словник-довідник] / В. В. Жайворонок. – К. : Довіра, 2006. – 703 с.

Іовхімчук Н. В. Номінації простору в українській народній пісні : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Іовхімчук. – Луцьк, 2010. – 20 с.

Кравець Л. В. Метафоричне структурування концепту «небо» в українській поезії ХХ століття : (на матеріалі словника української поетичної метафори) / Л. В. Кравець // Лексикографічний бюлетень. – 2010. – Вип. 18. – С. 79–94.

Маленко О. О. Лексико-семантична група «небо» в українській поезії : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. О. Маленко. – Х., 1996. – 18 с.

Мойсієнко А. К. Слово в аперцепційній системі поетичного тексту : Декодування Шевченкового вірша / А. К. Мойсієнко. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 200 с.

Прокопович Л. С. Лексико-семантичне поле «простір» в українській поетичній мові другої половини ХХ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. С. Прокопович. – К., 2011. – 23 с.

Пустовіт Л. О. Словник української поезії другої половини XX століття : (семантико-функціональний аспект) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. О. Пустовіт. – К., 1993. – 36 с.

Сологуб Н. М. Мовний портрет Яра Славутича / Н. М. Сологуб. – К. : Дніпро; Вінніпеґ : Українська Вільна Академія Наук, 1999. – 152 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08