СЕМАНТИЧНИЙ ОБШИР ЛЕКСЕМИ ВІРА: СЛОВНИКОВО-ДІАХРОННИЙ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Петро МАЦЬКІВ

Ключові слова:

лексема віра, семантика, етимологія, фразеологізм

Анотація

У статті з’ясовано семантичні особливості лексеми віра в словниково-діахронному та фразеологічному дискурсі, простежено етимологічне значення зазначеного слова, проаналізовано його семантичний розвиток (розширення, звуження значень), а також розглянуто фразеологічні одиниці з компонентом віра.

Посилання

Гошовська О. В. Структурно-семантична та етнокультурна репрезентація концепту віра в українській мовній картині світу : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. В. Гошовська // Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – 20 с.

Климків Є. М. Фразеологічна реалізація концепту «віра» в біблійних текстах / Є. М. Климків // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. – 2012. – Вип. 24. – С. 125–128.

Коломієць К. Концепт віри в українській мові [Електронний ресурс] / Катерина Коломієць. – Режим доступу : http://ukrconf.fl.kpi.ua.

Мацьків П. В. Розуміння віри в біблійному тексті : лінгвокультурологічний аспект / П. В. Мацьків // Науковий вісник Чернівецького університету : [зб. наук. праць]. – Чернівці, 2016. – Вип. 72 : Романо-слов’янський дискурс. – С. 8–13.

Мостова Т. С. Семантична еволюція концепту віра [Електронний ресурс] / Т. С. Мостова. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua.

Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры / Ю. С. Степанов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академический проспект, 2004. – 992 с.

Телия В. Н. Русская фразеология : Семантический, прагматический и лингво-культурологический аспекты / В. Н. Телия. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08