АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ СУФІКСАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ ПЕРШОГО – ТРЕТЬОГО ТА П’ЯТОГО СТРУКТУРНИХ КЛАСІВ І РИТМІЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПІСЕННИХ ТЕКСТІВ НАДДНІСТРЯНСЬКИХ ГОВОРІВ

Автор(и)

  • Костянтин ІВАНОЧКО

Ключові слова:

акцентна варіантність, акцентні типи і пізньопраслов’янські акцентні парадигми; рецесійне й парокситонне наголошування, строфа, верс, силабічна група, клавзула, рима, ритмічна організація

Анотація

У статті на матеріалі діалектологічної праці І. Верхратського «Говір батюків» проаналізовано варіантну акцентуацію суфіксальних дієслів першого – третього і п’ятого структурних класів кореневого, суфіксального, суфіксально-флексійного й суфіксально-кореневого наголосових типів у співвіднесенні з ритмічною організацією пісенних текстів наддністрянських говорів, що відбиває особливості їх наголошування в наддністрянському та інших говорах південно-західного наріччя, рівно ж і галицькому варіанті української літературної мови. З’ясовано, що акцентуація аналізованих вербативів закорінюється в пізньопраслов’янську баритоновану й рухому акцентні парадигми.

Посилання

Булаховский Л. А. Курс русского литературного языка / Л. А. Булаховский. – К. : Рад. шк., 1962. – Т. І. – 447 с.

Веселовська З. М. Дублетні наголоси в сучасній українській літературній мові / З. М. Веселовська // Укр. мова в школі. – 1960. – № 2. – С. 16–21.

Веселовська З. М. Наголос у східнослов’янських мовах початкової доби формування російської, української та білоруської націй (кінець ХVІ–початок ХVІІІ століть) / З. М. Веселовська. – Х. : Вид-во Харк. ун-ту, 1970. – 163 с.

Винницький В. М. Українська акцентна система : становлення, розвиток / В. М. Винницький. – Львів : Бібльос, 2002. – 578 с.

Винницький В. М. Функційне навантаження українського наголосу / В. М. Винницький. – Львів : ДП : Видавничий дім «Укрпол», 2010. – 376 с.

Винницький В. М. Акцентуаційні етюди / В. М. Винницький. – Жовква : Місіонер, 2004. – 282 с.

Гоголь Н. В. О малороссийсских песнях / Н. В. Гоголь // Полное собрание сочинений в одном томе. – М. : «Издательство Альфа-книга», 2009. – С. 920–925.

Зинякова А. А. Наголошування іменників в «Енеїді» І. П. Котляревського : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / А. А. Зинякова. – К., 1997. – 23 с.

Качуровський І. Метрика / Ігор Качуровський. – К. : Либідь, 1994. – 120 с.

Колесса Ф. Студії над поетичною творчістю Т. Шевченка / Філарет Колесса. – Львів; К., 1939. – 387 с.

Легка Л. І. Акцентна система дієслів у поетичних творах Лесі Українки (у порівнянні з тогочасною та сучасною нормами) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. І. Легка. – К., 2016. – 20 с.

Митрополит Іларіон. Український літературний наголос / Митрополит Іларіон. – Вінніпег, 1952. – 364 с.

Міджин Р. С. Акцентуація іменників у поезії Лесі Українки : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Р. С. Міджин. – Львів, 2007. – 20 с.

Палєй Л. С. Наголошування іменників у поезії Володимира Сосюри : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Л. С. Палєй. – Львів, 2003. – 20 с.

Перетц В. Н. Къ исторіи малорусскаго литературнаго стиха / В. Н. Перетц // Историко-литературные изслѣдованія и материалы : Записки Историко-Филол. Факультета Петербурского Університета. – СПб., 1902. – Т. ІІІ. – С. 344–370.

Рудницький Я. Наголос в поезії Шевченка / Ярослав Рудницький // Серія : Шевченко та його доба. 1. Праці Шевченківської Конференції 1946. – Ч. 3. – Авґсбурґ : Українська вільна Академія наук, 1947. – 60 с.

Рязанова О. До проблеми акцентуації дієслів у поезії Івана Франка (суфіксально-флексійне наголошування, тип СФ) / Олеся Рязанова // Українське літературознавство. – 2006. – Вип. 68. – С. 219–226.

Сачко М. С. Акцентна система прикметників у поетичних творах Лесі Українки (у порівнянні з тогочасною нормою) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / М. С. Сачко. – К., 2012. – 23 с.

Скляренко В. Г. Авторські наголоси в творах Т. Г. Шевченка / В. Г. Cкляренко // Культура слова. – К. : Наук. думка, 1981. – Вип. 21. – С. 22–25.

Скляренко В. Г. Слова з двома наголосами у поетичних творах Лесі Українки / В. Г. Cкляренко // Культура слова. – К. : Наук. думка, 1991. – Вип. 40. – С. 32–35.

Смаль-Стоцький C. Читанє Шевченкових поезій : передрук з ювілейного числа «Нашої школи» за 1914 р / Др. Степан Смаль-Стоцький. – Львів : НТШ, 1914. – 17 с.

Смаль-Стоцький C. Ритміка Шевченкової поезії / С. Смаль-Стоцький // Праці Українського Історично-Філолоґічного товариства в Празі. – 1926. – Т. І. – С. 64–107.

Ткаченко А. Мистецтво слова (Вступ до літературознавства) : [підруч. для гуманітаріїв] / Анатолій Ткаченко. – К. : Правда Ярославичів, 1997. – 448 с.

Франко І. Зібрання творів : у 50-ти томах / І. Франко. – К. : Наук. думка, 1982. – Т. 26. – 462 с. ; 1984. – Т. 42. – 598 с.

Якубський Б. Наука віршування / Борис Якубський. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – 207 с.

Боденштедт Ф. Поетична Україна [Електронний ресурс] / Фрідріх Боденштедт. – Штутгарт – Тюбінген, 1845. – Режим доступу : zound.zp.ua/rezourse/scarbnicya/chuzhinci/chuzhinci_htmn_m52efa966.jpg.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08