СПЕЦИФІКА Й ФОРМИ ВИЯВУ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ В ЗАГОЛОВКАХ ГАЗЕТ ВІННИЧЧИНИ

Автор(и)

  • Інна ЗАВАЛЬНЮК

Ключові слова:

інтертекстуальність, заголовок, прецедентний текст, цитування, ремінісценція, алюзія

Анотація

У статті проаналізовано заголовки газетних публікацій вінницького краю, з’ясовано їхню семантико-функційну специфіку й форми вияву інтертекстуальності, закцентовано на прецедентних текстах і тих трансформаціях, яких вони зазнали під впливом авторських інтенцій.

Посилання

Абанина И. Л. Интертекстуальность как характеристика индивидуального стиля автора-публициста [Электронный ресурс] / И. Л. Абанина. – Режим доступа : http://e-lib.gasu.ru/vmu/arhive/2004/01/32.shtml.

Арнольд И. В. Объективность, субъективность и предвзятость в интерпретации художественного текста / И. В. Арнольд // Семантика. Стилистика. Интертекстуальность : [сб. статей]. – СПб. : СПбГУ, 1999. – С. 341–350.

Васіна О. О. Трансформація явища інтертекстуальності в інтернет-новинах / О. О. Васіна // Вісник Харківського нац. ун-ту. № 874. – Серія : Соціальні комунікації. – 2009. – Вип. 1. – С. 14–18.

Галаганова М. Способы создания заголовков-аллюзий (На материале еженедельника «Культура») / Мария Галаганова // Российские региональные СМИ. Информационный потенциал и коммуникативные технологии : [сб. науч. тр. / под ред. А. С. Сычёва]. – Омск : Омск. гос. ун-т, 2000. – С. 195–198.

Завальнюк І. Я. Синтаксичні одиниці в мові української преси початку ХХІ століття : функціональний і прагмалінгвістичний аспекти : [монографія] / І. Я. Завальнюк. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 400 с.

Казак М. Ю. Дискурсивность и интертекстуальность журналистского текста / М. Ю. Казак // Проблемное поле дискурсологии : [сб. науч. ст. / под ред. проф. А. В. Полонского]. – Белгород : Политерра, 2010. – С. 32−40.

Лазуткина Е. М. Публицистический стиль: новые черты / Е. М. Лазуткина. – М. : ООО «Изд-во ЭЛПИС», 2008. – 79 с.

Лептуга О. Особливості дискурсу преси : лінгвістичний аспект / Олена Лептуга // Незгасимий СЛОВОСВІТ : [зб. наук. праць на пошану проф. В. С. Калашника]. – Х. : Харківський нац. ун-т імені В. Н. Каразіна, 2011. – С. 568−575.

Лешукова К. С. Газетні заголовки луганських ЗМІ [Електронний ресурс] / К. С. Лешукова. – Луганськ : Луганський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2010. – Режим доступу : // http://nauka.zinet.info/23/leshukova.php.

Романова О. В. Специфика интертекстуальности газетного интервью / О. В. Романова // Известия Уральского гос. ун-та. – 2007. − № 52. – С. 131−140.

Ротова Н. В. Інтертекстуальність як продуктивний інструментарій дослідження системи міжтекстових стосунків [Електронний ресурс] / Н. В. Ротова. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/9_EISN_2007/Philologia/21523.doc.htm.

Рябініна О. К. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / О. К. Рябініна. – X., 2008. – 19 с.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля, 2006. – 716 с.

Тулупова К. В. Интертекстуальность как особое свойство публицистического дискурса / К. В. Тулупова // Журналист. Социальные коммуникации. – 2011. – № 2. – С. 36–43.

Тяпкіна Н. І. Інтертекстуальність телевізійного дискурсу / Н. І. Тяпкіна // Наукові записки Інституту журналістики : [зб. наук. праць / за ред. В. В. Різуна]. − К. : КНУ імені Тараса Шевченка. – 2011. – Т. 42. – Січень–березень. − С. 6–8.

Фенько Н. М. Інтертекст авторської колонки та читацьке коло : редакторський аспект / Н. М. Фенько // Діалог : Медіа-студії : [зб. наук. праць]. – Одеса : Астропринт, 2010. – Вип. 11. – С. 118–129.

Худолій А. О. Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця ХХ – початку ХХІ ст. : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / А. О. Худолій. – К., 2004. – 20 с.

Цапок О. Інтертекстуальність заголовків черкаських видань / Олена Цапок // Мовознавчий вісник : [зб. наук. праць / відп. ред. Г. І. Мартинова]. – Черкаси : Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 14−15. – С. 331–336.

Чорновол-Ткаченко Р. С. Теорія інтертекстуальності : цілі, завдання, методи / Р. С. Ткаченко // Вісник Сумського державного ун-ту. – Суми : СумДУ, 2006. − № 11 (95). – Т. 2. – С. 82−87.

Шипицына Г. М. Реминисценции современных российских СМИ / Г. М. Шипицына // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка : Філологічні науки / [відп. ред. Л. М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2013. – Вип. 34. − С. 318−322.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08