АМПЛІФІКАЦІЯ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ ГРАДАЦІЙНИХ ВІДНОШЕНЬ У СТИЛІСТИЧНОМУ СИНТАКСИСІ ПРОЗОВИХ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА (на матеріалі оповідання «Хома з серцем і Хома без серця»)

Автор(и)

  • Христина ФЕДОРИШИН
  • Оксана КУШЛИК

Ключові слова:

градація, градаційні відношення, ампліфікація, ампліфікаційний ряд, лексичні синоніми, контекстуальні синоніми, категорія експресивності

Анотація

Статтю присвячено дослідженню ампліфікації як засобу увиразнення градаційних відношень у стилістичному синтаксисі прозових творів Івана Франка (на матеріалі оповідання «Хома з серцем і Хома без серця»). Установлено, що використання цієї стилістичної фігури уточнює, конкретизує значення слів чи фраз, надаючи їм значущості та емоційного забарвлення, експресивно актуалізує певний фрагмент тексту. З’ясовано семантику ампліфікаційних структур, простежено їхні граматичні особливості.

Посилання

Басок В. А. Контекстуальна синонімія : семантико-стилістичний та прагматичний аспекти (на матеріалі іменників сучасної німецької мови) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / В. А. Басок. – К., 2006. – 20 с.

Батрин Н. Семантична градація : [її ознаки та характеристика] / Наталія Батрин // Мандрівець. – 2007. – № 5. – С. 58–60.

Голод Р. Б. «Напрям реальний з закраскою романтичною…»: до питання про особливості творчого методу Івана Франка / Р. Б. Голод // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – 2004. – Вип. 15. – С. 219–222.

Гриня Н. Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень) / Наталія Гриня // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2012. – Вип. 19. – С. 86–93.

Дегтярьова І. Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози / Ірина Дегтярьова // Українська мова. – 2009. – № 3. – С. 27–38.

Єрмоленко С. Я. Нариси з української словесності (стилістика та культура мови) / С. Я. Єрмоленко. – К. : Довіра, 1999. – 431 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови : Синтаксис / А. П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2001. – 662 с.

Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні / В. П. Маслюк. – К. : Наук. думка, 1983. – 236 с.

Прокопович Ф. Сочинения / Феофан Прокопович ; [под ред. И. П. Ерёмина]. – М., Л. : Изд-во АН СССР, 1961 – 512 с.

Прокопович Ф. Про риторичне мистецтво / Феофан Прокопович // Прокопович Феофан. Філософські твори / Феофан Прокопович. – К. : Наук. думка, 1979. – Т. 1. – С. 103–507.

Савченко Л. Ампліфікація як основний стилістичний прийом художньої мови Уласа Самчука (на матеріалі роману «Темнота») / Любов Савченко // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Мовознавство / [редкол.: Д. Г. Бучко, В. В. Грещук, В. В. Німчук та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2005. – Вип. 1 (13). – С. 218–227.

Семак Л. А. Функційно-стилістичний потенціал контекстуальних синонімів у сучасній жіночій прозі / Л. А. Семак // Дослідження з лексикології і граматики української мови. – 2014. – Вип. 15. – С. 230–237.

Стівенс С. Про психофізичний закон / Стенлі Стівенс // Проблеми і методи психофізики. – М., 1974. – Ч. 1. – С. 54–102.

Суддя А. Н. Функціонування мовних і контекстуальних синонімів-прикметників у німецькомовному художньому дискурсі у прагмастилістичному та когнітивному аспектах / А. М. Суддя // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Романо-германська філологія. – 2009. – Вип. 60. – С. 132–138.

Шкраб’юк П. В. Від соціального до національного, або три есеї про державницькі візії Івана Франка / П. В. Шкраб’юк // Ювілейний збірник на пошану Степана Гелея / [відп. ред. Іван Копич, заступник відп. редактора Андрій Сова]. – Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2011. – Вип. 10. – С. 162–169.

Щербатюк В. С. Способи використання синонімів у мовотворчості Ліни Костенко / В. С. Щербатюк // Science and education a new dimension / dr. X. Vámos,dr. J. Barkáts, dr. N. Tarasenkova, L. Kótis. – Budapest, 2013. – Vol. 2. – P. 135–138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-12-08