ПОСЕСИВНІ ГЕОГРАФІЧНІ НАЗВИ НА *-ovъ/*-evъ ЛІВОБЕРЕЖЖЯ У ХVIIІ ст.

Автор(и)

  • Зоряна КУПЧИНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2019.44.187324

Ключові слова:

ойконім на *-ovъ/*-evъ; Лівобережжя; genetivus posse-ssivus; твірна основа; антропонім; ареал

Анотація

У статті розглянуто географічні назви на *-ovъ/*-evъ Ліво-бережжя у XVIII ст. Джерельною базою ойконімного матеріалу слугували історичні пам’ятки та довідкова література. Встановлено, що ойконіми на *-ovъ/*-evъ цієї частини України мають особливості щодо структури та їхніх твірних основ. Виокремлено та проаналізовано репертуар антропо-німів, які засвідчено в ойконімії на *-ovъ/*-evъ Лівобережжя, схарактери-зовано координати обширу географічних назв на *-ovъ/*-evъ у XVIII ст. на досліджуваній території.

Посилання

Бучко, Д.Г. (1990). Походження назв населених пунктів Покуття. Львів: Світ.

Габорак, М.М. (1999). Семантико-словотвірні типи ойконімів Прикарпаття (XII–XX ст.). (Автореф. дис. канд. філол. наук). Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ.

Іваненко, О.В. (2017). Назви поселень Сумщини. Київ: КММ.

Карпенко, Ю.О. (1973). Топонімія Буковини. Київ: Наукова думка.

Котович, В.В. (2000). Походження населених пунктів Опілля. Дрогобич: Відродження.

Купчинська, З.О. (1993). Лексико-семантична і словотвірна структура географічних назв на -ин, -ів (територія України, Х – ХХ ст.). (Автореф. дис. канд. філол. наук). Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львів.

Купчинська, З.О. (2012a). Ойконімія України XVIII – ХХ ст. з родовим належності. Вісник Львівського університету. Серія філологічна, 56 (1), 264–272.

Купчинська, З.О. (2012b). Присвійні прикметники та посесивна ойконімія України. Дослідження з лексикології і граматики української мови, 11, 138–148.

Купчинська, З.О. (2015). Способи вираження посесивності в мікротопонімії та ойко-німії України. In A. Gałkowski & R. Gliwa (Eds.), Mikrotoponimy i makrotoponimy w komunikacji i literaturze (XVIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomas-tyczna «Mikrotoponimia i makrotoponimia» (Łódź, 27–29.10.2012)). (s. 55–66). Łódź.

Купчинська, З.О. (2016). Стратиграфія архаїчної ойконімії України. Львів: НТШ.

Купчинська, З.О. (2011). Genetivus possessivus в ойконімії України (назви жіночого роду). Наукові записки. Серія: Філологічні науки: мовознавство, 100, 98–101. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.

Лучик, В.В. (2014). Етимологічний словник топонімів України. Київ: Академія.

Посацька-Черняхівська, Є.М. (1957). Географічні назви, пов’язані з іменами людей, їх прізвищами і прізвиськами (із спостережень над топонімікою Львівщини). Мовознавство, 14, 23–28.

Торчинський, М.М. (1993). Ойконімія Південно-Західного Поділля. (Автореф. дис. канд. філол. наук). Український державний педагогічний університет ім. М.П. Дра-гоманова, Київ.

Худаш, М.Л., & Демчук, М.О. (1991). Походження українських карпатських і при-карпатських назв населених пунктів (відантропонімні утворення). Київ: Нау-кова думка.

Шульгач, В.П. (2001). Ойконімія Волині: етимологічний словник-довідник. Київ: Кий. Яцій, В.О. (2015). Ойконімія Івано-Франківської області: історико-етимологічний словник. Київ: Наукова думка.

Černý, P., & Váša, P. (1907). Moravská jména místní. Brno.

Frank, O. (1932). Studien zur serbo-kroatischen Ortsnamenkunde. Berlin.

Profous, A. (1957). Místní jmena v Čechách (Vol. 4). Praha.

Šmilauer, V. (1960). Osídlení Čech ve světle místních jmen. Praha.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-30