СУГЕСТІЙНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У МАСМЕДІА: РЕПРЕЗЕНТАТИВНА СПЕЦИФІКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.4

Ключові слова:

масмедіа, фразеологічні одиниці, заголовки ЗМІ, нейролінгвістичні предикати, сугестія

Анотація

У статті на матеріалі сучасних медійних заголовків, які є концентрами повідомлення та визначають подальшу інтенцію читача, з’ясовано сугестійні особливості фразеологічних одиниць, зокрема виявлено їхні впливові та виражальні характеристики з погляду новітніх галузей гуманітарного знання (нейролінгвістичне програмування та сугестивна лінгвістика). Відповідно до мети у статті проаналізовано масив заголовків сучасних українських електронних періодичних видань, виокремлено велике розмаїття фразеологічних одиниць у їхньому складі та з’ясовано специфіку впливу на рівні нейролінгвістичних предикатів – сенсорно маркованих слів, які вказують на використання тієї чи тієї репрезентативної системи. Попри те що фразеологізми є семантично цілісними комплексами, у межах нейролінгвістичного програмування проаналізовано семантику їхніх окремих елементів – нейролінгвістичних предикатів, а це дало змогу виявити репрезентативний стрижень фразеологічних одиниць без руйнування їхнього загального значенн. Акцентовано насамперед на первинному, вихідному значенні нейролінгвістичних предикатів, що допомогло довести належність виокремлених лексем до маркерів відповідної репрезентативної системи та встановити їхню сугестивні якості. У процесі аналізу заголовків встановлено актуальні репрезентативні маркери у складі фразеологічних одиниць та виокремлено кінестетичні, візуальні й аудіальні предикати. Найактивнішими виявилися кінестетичні предикати, в межах яких проаналізовано сенсорні, смакові та ольфакторні (нюхові) їх вияви, на другому місці за продуктивністю – візуальні предикати, найменш частотними виявилися аудіальні предикати. Результати проведеного дослідження суголосні з відповідними розвідками учених у зазначеній царині та доводять, що домінантною системою сприйняття для представників української лінгвоментальності є кінестетична репрезентативна система, тож використання слів-предикатів цієї системи допоможе не лише покращити сприйняття будь-якого сугестогенного тексту, а й значно підвищити його впливовий ефект.

Посилання

Гриндер Дж., Бендлер Р. Формирование транса. Канск : Власть Советов, 1993. 346 с.

Ковалевська А. В. Оптимізація сугестивного ефекту повідомлення (лінгвоментальний аспект). Одеська лінгвістична школа: координати сучасних пошуків : кол. монографія / ред. : Т. Ю. Ковалевська; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. Одеса : Букаєв В. В., 2014. С. 493-497.

Ковалевська Т. Ю. Комунікативні аспекти нейролінгвістичного програмування: монографія. Одеса : Астропринт, 2008. 324 с.

Лакомська І. В. Репрезентативна специфіка фразеологізмів у заголовках українських газет. Science and Education a New Dimension. Philology. 2013. Vol. 4. Р. 88–92.

Михайленко В. В. Фраземіка в українському політичному дискурсі: структура, семантика, прагматика.

Молодий вчений. 2022. No 4.1 (104.1) С. 43–46. DOI : https://doi.org/10.32839/2304-5809/2022-10 4.1-11.

Терещенко Л., Станіславова Л. Лексика і фразеологія сучасного українськомовного політичного дискурсу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика», 2022. Вип. 53. Том 2. С. 197–202. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4863/53-2-29

Словник української мови: в 11 т. / Ін-т мовознавства ім. О. Потебні АН УРСР / голова редкол. І. К. Білодід. Київ : Наук. думка, 1970–1980.

Ужченко В. Д. Фразеологічний словник української мови. Київ : Освіта, 1998. 224 с.

Фразеологічний словник української мови: у 2 кн. / уклад. [В. М. Білоноженко та ін.]. Київ : Наук. думка, 1999. 876 с.

Kovalevska Т. Yu., Kovalevska-Slavova A. V. Suggestive linguistics: specifity and core methods. Записки з українського мовознавства. Вип. 29. Головний ред. Т. Ю. Ковалевська. Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2022. С. 303–313. DOI : https://doi.org/10.18524/2414-0627.2022.29.262416

Krasnobaieva-Chorna Zh., Harbera I., Zhurkova O., Lakomska I. Phraseology in Interdisciplinary Dimension: Tradition and Innovation : Collective Monograph / [ed. by Т. Kovalevska]. Vinnytsia : LLC «Nilan-Ltd.». 2020. 160 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22