РОЛЬ МЕТАФОРИ В ПРОПРІАЛЬНІЙ НОМІНАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.52.2

Ключові слова:

метафора, онімна метафора, пропріальна номінація, апелятивна номінація, вторинна номінація, переносне значення, ойконім, оронім, мікротопонім, гідронім

Анотація

У статті розглянуто метафору як один із засобів збагачення складу пропріальної лексики. Розкрито механізм її дії. Показано, що засади, принципи, засоби та способи деривації назв на рівні апелятивів та онімів відрізняються між собою й що ця відмінність зумовила й різний вияв метафори серед апелятивних та пропріальних одиниць. Простежено специфіку метафоричної онімізації через розкриття особливостей постання оронімів, мікротопонімів, гідронімів, ойконімів. Підтверджено, що в результаті використання метафори виникли ороніми Богачка, Коник, Сідло та ін.; мікротопоніми Коцюба, Лопата, Хвіст та ін.; гідроніми Блукайло, Кожушний, Молочна та ін. З’ясовано, що й серед назв поселень наявні такі, що постали шляхом образного переосмислення апелятивів – Рай, Райгородок, Веселе, Щастя та ін. Наголошено разом з тим на різному характері участі метафори в процесах творення цих ойконімів, а також на несформованості серед їхніх дослідників консолідованої позиції щодо їх (процесів) потрактування. Якщо ж за постання ойконіма Рай можемо вести мову про онімну метафору другого рівня деривації (апелятив → метафоризована назва мікрооб’єкта → ойконім), то за творення ойконіма Райгородок та ін. онімна метафора була задіяна вже на першому рівні (апелятив → метафоризована назва поселення). Перейменовані населені пункти або назви осель, заснованих переважно в ХХ ст., мотивовані прикметниками чи абстрактними іменниками, метафоричні апріорі. Їхніми баземами поставали лексеми, що мали засвідчувати ціннісні з погляду їхніх номінаторів ознаки поселення: матеріального плану; стосовно тих емоцій, почуттів, в основному позитивних, які викликали; понять, з якими асоціювалися; особливих властивостей, які їм приписувано; образних характеристик (у контексті форми, розміру, розташування тощо), які актуалізувано.

Посилання

Білінська Л. П. Формування мікротопонімії Покуття: автореф. дис. … канд. філол. наук : 10. 02. 01. Івано-Франківськ, 2012. 17 с.

Бучко Г., Бучко Д. Історична та сучасна українська ономастика: вибрані праці. Чернівці : Букрек, 2013. 456 с.

Бучко Д., Котович В. Походження назв населених пунктів Тернопільщини. Дрогобич : Посвіт, 2017. 315 с.

Бучко Д. Г., Ткачова Н. В. (уклад.). Словник української ономастичної термінології. Харків : Ранок НТ, 2012. 256 с.

Вебер Н. В. Мікроойконімія Івано-Франківщини : автореф. дис. … канд. філол. наук: спец. 10. 02. 01 «Українська мова». Івано-Франківськ, 2012. 20 с.

Вербич С. О. Гідронімія басейну Дністра. Луцьк : Терен, 2017. 544 с.

Габорак М. Назви гір Івано-Франківщини : словник-довідник. Івано-Франківськ : Місто НВ, 2005. 352 с.

Дика Л. Л. Ойконімія Східного Поділля (ХІV–XX ст.): дис. … канд. філол. наук : 10. 02. 01.Тернопіль, 2009. 198 арк.+ 312 арк. (дод.).

Заінчковська О. В. Лексико-семантичні моделі творення мікротопонімів південно-східного Поділля. URL : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20200/1

Котович В. Походження назв населених пунктів Опілля. Дрогобич : Посвіт, 2000. 156 с.

Котович В. Феномен образности в українському ойконімному просторі. Spheres of culture. Lublin, 2018. Vol. ХVII. С. 240–248.

Лужецька О. Відапелятивні мікротопоніми південно-західного Опілля, утворені лексико-семантичним способом. URL : http://studia-linguistica.knu.ua/wp-content/uploads/2018/11/2014-8-463-469

Лучик В. В. Етимологічний словник топонімів України / відп. ред. В. Г. Скляренко. Київ : Академія, 2014. 544 с.

Мацьків П. Концептосфера Бог в українському мовному просторі : монографія. Дрогобич : Коло, 2007. 332 с.

Скляренко О., Скляренко О. Типологічна ономастика: монографія: у 5 кн. Книга перша: Лексико-семантичні особливості онімного простору. Одеса : Астропринт, 2012. 416 с.

Словник тропів і стилістичних фігур / автор-укладач В. Ф. Святовець. Київ : Академія, 2011. 176 с.

Словник української мови: в 11 т. / гол. редкол. І. К. Білодід. Київ : Наук. думка, 1970–1980.

Сокіл Н. Мікротопонімія Сколівщини. Львів : Афіша, 2008. 205 с.

Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області. Хмельницький : Авіст, 2008. 549 с.

Українська мова: енциклопедія / редкол .: Русанівський В. М., Тараненко О. О. (співголови), Зяблюк М. П. та ін. Київ : Вид-во «Укр. енцикл. ім. М. Бажана», 2004.

Худаш М. Л. Українські карпатські і прикарпатські назви населених пунктів (утворення від слов’янських автохтонних відкомпозитних скорочених особових власних назв). Київ : Наук. думка, 1995. 362 с.

Шульгач В. П. Ойконімія Волині : етимологічний словник-довідник. Київ : Кий, 2001. 189 с.

Янко М. Т. Топонімічний словник України. Київ : Знання, 1998. 430 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-22