ОБРАЗ КОЗАКА-ВОЇНА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.51.3

Ключові слова:

літопис, щоденник, історична драма, віршована хроніка, художній образ

Анотація

У статті вперше розглянуто початкові етапи формування образу козака-воїна в національній літературі XVIII століття у взаємозв’язку з фольклорною спадщиною нашого народу та світоглядними поглядами митців слова. Звернення до загальнонаукових та культурно-історичного методів допомогло з’ясувати, що величний образ козака-воїна вперше постає на сторінках літописів Самовидця, Г. Граб’янки, С. Величка, М. Плиски, Г. Покаса, «Історія русів», щоденників П. Орлика, М. Ханенка, Я. Марковича, П. Апостола, гетьманської канцелярії 1722–1723 рр., історичної драми «Милість Божія» невідомого автора, діалогу «Розмова Великоросії з Малоросією» С. Дівовича та віршованої хроніки «Героїчні вірші» Іоанна Уманського. Метод постколоніальної критики уможливив твердження, що образи Северина Наливайка, Максима Кривоноса, Івана Сірка, Івана Богуна, Івана Золотаренка, Тимоша Хмельницького, а також збірні козацькі образи у всіх творах тогочасної національної літератури постають символами антиколоніального спротиву нашого народу проти чужоземних поневолювачів. Як і в текстах дум та історичних пісень, козаки в літописній прозі ХVIII ст. зображені мужніми, відважними, розумними та розсудливими оборонцями рідної землі. Доведено, що образам козацьких ватажків літописці надають перевагу над гетьманськими образами. Образ Івана Сірка літописною спадщиною XVIII ст. наділений елементами дохристиянської міфології. Віршована хроніка «Героїчні вірші» Іоанна Уманського в збірному образі козаків уособлює найкращі риси нашого козацтва. Системний аналіз різножанрових творів української літератури XVIII століття дав змогу виявити як погляди тогочасних українців на образи козаків-захисників, втілені у фольклорній спадщині нашого народу, так і індивідуально-авторські й засвідчити процес розбудови антиколоніального спротиву по всій території тодішньої України.

Посилання

Дивович С. Разговор Великороссии с Малороссией. Кіевская старина. 1882. Т. І. С. 325–365; 1882, Т. III. С. 138–146.

Збірник козацьких літописів : Густинський, Самійла Величка, Грабянки / Упорядн. та перекл. : Густинський літопис В. Крекотень, Літопис Самійла Величка В. Шевчук, Літопис Грабянки Р. Іванченко. Київ : Дніпро, 2006. 976 с.

Исторія Русовъ или Малой Россіи. Сочиненіе Георгія Конискаго, архієпископа Бѣлорускаго : Репринтное воспроизведение издания 1846 года. Київ: Дзвін, 1991. 309 с.

Корпанюк М. Слово. Хрест. Шабля (Українське монастирсько-церковне, світське крайове літописання ХVI – XVIII ст., компіляції козацького літописання ХVIII ст. як історико-літературне явище). Київ : Смолоскип, 2005. 904 с.

Корпанюк М. Доба Івана Мазепи та її літературний портрет. Україна : культурна спадщина, національна свідомість, державність. 2012. № 21. С. 449–458.

Летопись Самовидца по новооткрытым спискам / Под ред. О. И. Левицкого. Киев, 1878. С. 211–319.

Мацапура Л. Готические мотивы в повести Е. П. Гребёнки «Нежинский полковник Золотаренко». Русская литература. Исследования. 2013. Вып. 17. С. 100–108.

Україна : антологія пам’яток державотворення, Х–ХХ ст. : У 10 т. Київ : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. Т. 4 : Спроба реанімації Козацької держави (XVIII ст.) / редкол. : І. М. Дзюба [та ін.]. 528 с.

Українська література ХVIII ст. Поетичні твори. Драматичні твори. Прозові твори. / АН УРСР; гол. ред. кол. І. О. Дзеверін, уклад., авт. вступ. ст., прим. О. В. Мишанич. Київ : Наукова думка, 1983. 697 с.

Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. У трьох томах. Львів : Світ, 1992. Т. 3. 451 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-16