ФРАЗЕОЛОГІЗМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.29

Ключові слова:

вербалізація професійних об’єктів, терміносистема економічної сфери діяльності, фразеологічна номінація.

Анотація

У статті розглянуто особливий статус фразеологічної номінації в англійській терміносистемі економічної сфери діяльності. На основі узагальненого досвіду в цій ділянці проблему переосмислення значення в процесі вербалізації професійних об’єктів окреслено як головну. За мету дослідження визначено аналіз трансформації фразеологізмів у терміни та їхнє подальше функціонування в англійській термінології економічної сфери діяльності. Наголошено на важливості встановлення чітких критеріїв розмежування фразеологізмів та фразеологізмів-термінів. Для ілюстрації такої диференціації наведені приклади фразеологізмів та фразеологізмів-термінів із компонентом «money» в їхніх структурах. Особливу увагу зосереджено на комунікативному та креативному потенціалі фразеологізмів, які функціонують в економічній сфері. Окрім номінативної функції, вони виконують прагматичні завдання, транслюють культурні цінності, вимагають сформованості в учасників професійної комунікації культурологічної компетенції. Особливий статус фразеологізмів у англійській терміносистемі економічної сфери діяльності полягає в самій лінгвістичній природі цих мовних знаків вторинної номінації. Зазначено, що метафоричне та метонімічне переосмислення значення в процесі вербалізації професійних об’єктів – продуктивні процеси в англійській економічній терміносистемі. Результатом дослідження став висновок про взаємовплив економічної терміносистеми і фразеологічного фонду англійської мови та про закономірність процесів термінологізації фразеологізмів і детермінологізації їхніх компонентів, фразеологізації термінів та дефразеологізації фразеологізмів. Наголошено на особливому статусі фразеологічної номінації в англійській терміносистемі економічної сфери діяльності та на здатності мови образно позначати абстрактні речі та поняття професійного змісту.

Посилання

Голованова Е. И. Фразеологизм как особый тип терминологической номинации. Термінологічний віс- ник: Збірник наукових праць. Київ : Інститут української мови НАНУ, 2013. Вип. 2(1). С. 56–66.

Даниленко В. П. Русская терминология: опыт лингвистического описания. Москва : Наука, 1977. 245 с.

Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь / лит. ред. М. Д. Литвинова. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Рус. яз., 1984. 944 с. Кунин А. В. Фразеология современного английского языка: опыт систематизированного описания. Москва: Изд-во «Международные отношения», 1972. 289 с.

Никулина Е. А. Терминологизмы как результат взаимодействия и взаимовлияния терминологии и фразеологии современного английского языка: автореф. дисс. доктора филол. наук : 10.02.04 / Московский педагогический государственный университет. Москва, 2005. 44 с.

Словарь финансово-экономических терминов. А. В. Шаркова, А. А. Килячков, Е. В. Маркина и др. 3-е изд. Москва : Дашков и К°, 2018. 1168 с.

Стоянова Р. Фразеологизмы в экономической терминологии (на материале болгарского и русского языков). Науковий вісник Ужгородського ун-ту. Серія: Філологія. Вип. 2(44), 2020. С. 320–331.

Термін у системі професійного мовлення. URL: https://pidru4niki.com/1727101247606/dokumento znavstvo (accessed 25.01.2022). Longman Exams Dictionary / Dir. Della Summers. Harlow: Pearson Education Limited, 2006. 1834 p.

Taylor John, Peilier Stephen. Accounting. Berkshire: Express Publishing, 2011. 120 p.

Chinese Wall Definition. URL: https://www.investopedia.com/terms (accessed 25.01.2022).

The Daily Mail/The Daily Express/The OK!/The National Enquirer. URL: http://www.pdfmagazines.org/tags

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-08