СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛЕКСИКИ І. ФРАНКА В ДИСКУРСІ НАЦІОНАЛЬНОГО ІМПЕРАТИВУ (НА МАТЕРІАЛІ ПРАЦІ І. ФРАНКА «МІЖ СВОЇМИ. ЕПІЗОД ІЗ ВЗАЄМИН МІЖ ГАЛИЧАНАМИ Й УКРАЇНЦЯМИ 1897 РОКУ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.25

Ключові слова:

Іван Франко, терміносистема, українська політична термінолексика, національний імператив.

Анотація

У статті на матеріалі праці Івана Франка «Між своїми. Епізод із взаємин між галичанами й українцями 1897 р.» проаналізовано політичну термінолексику письменника, окреслено її структурно-семантичні особливості та націоцентричні домінанти за допомогою структурно-статистичного, описового та національно-екзистенційного методів, що широко віддзеркалюють термінологічні аспекти мови І. Франка, зокрема ті, що спричинені його ідейно-національними поглядами та тогочасними реаліями. З’ясовано, що найпродуктивнішою є лексика на позначення політичних рухів, доктрин, течій, принципів, ідеологій. Менш продуктивно виокреслено номени суб’єктів-прихильників політичних ідей, рухів; форм виборчого процесу та міжнаукові терміни: політико-економічні, політико-правничі й політико-юридичні. У проаналізованій статті І. Франка виокремлюємо з погляду структури двокомпонентні (6), однокомпонентні (24) номени термінолексики, серед яких розрізняємо синонімічні (2) та варіативні (2) форми як свідчення розвитку політичної мовної сфери в синхронії та розширення цього виду термінології в семантичних варіаціях через вкраплення іншомовних тенденцій на мовному та мисленнєвому рівнях. Це відобразилось у політичних тенденціях того часу, результати чинності яких – політико-юридичні терміни та форми виборчого процесу – збереглись і до сьогодні. Політичну термінолексику І. Франка ми розглянули крізь призму національного імперативу, що формує цілісне бачення Каменярем політичної ситуації, спрямувань її розвитку та надання імпульсу націоствердження народу загалом та еліти зокрема, що особливо характерно в період світоглядного становлення письменника кінця ХІХ – початку ХХ ст. Установлено, що політична термінолексика І. Франка різногранно відбиває тогочасні події, відтворює розвиток української політичної терміносистеми та номінує націєтвірні інвективи, що глибоко закорінені в канву пріоритетності незалежного, відмежованого українського «Я» як відображення національного ідеалу.

Посилання

Космеда Т. Комунікативна компетенція Івана Франка : міжкультурні, інтерперсональні, риторичні виміри. Львів : ПАІС, 2006. 328 с. Кочан І. Термінологічні проблеми у працях Івана Франка. Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин : матеріали міжнар. наук. конф. Львів : Світ, 1998. С. 701–703.

Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. Вип. 46, Ч. 1. С. 274–282.

Панько Т. Мова і нація в естетичній концепції І. Франка. Львів, 1992. С. 52–59.

Панько Т. Суспільно-політичний термін у лінгвістичній концепції Івана Франка. Іван Франко і питання мовознавства : Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів : Вища шк., 1983. Вип. 13. С. 21–26.

Регушевський Є. Нариси про мову наукових праць І. Я. Франка. Сімферополь : Таврія, 2006. 194 с.

Франко І. Між своїми. Епізод із взаємин між галичанами і українцями 1897 р. І. Франко. Додаткові томи до зібрання творів у 50 т. Київ : Наукова думка, 2010. Т. 54. С. 800–831.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-08