РІВНІ ОБРАЗНОСТІ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

Автор(и)

  • Христина ЩЕПАНСЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4557.2018.42.152863

Ключові слова:

образ, образність, предметно-чуттєвий образ, архетип, метафора, символ

Анотація

Мета статті – охарактеризувати основні рівні образності у поетичному тексті, визначити їх співвідношення, форми та засоби репре-зентації.
У статті проаналізовано особливості репрезентації чотирьох основних рівнів образності у поетичному тексті. Визначено, що різнорівнева струк-тура образу відображає процес його формування – від «міфу до логосу», де міф – це передзнання та первинні знання, описані у вигляді архетипів і чут-тєвих образів, а логос – знання, описані у формі словесних образів.
Охарактеризовано предметно-чуттєвий рівень образності, зокрема ви-значено, що він представлений архетипами, або першообразами, а також чуттєвими образами, які, на відміну від архетипів, що є колективним перед-знанням, формуються у процесі пізнання як відображення у людській свідо-мості реальних предметів.
Проаналізовано особливості представлення ментального та мовного рівнів образності. З’ясовано, що ментальний рівень передбачає формування концептуальної рамки образу – когнітивного першообразу, в основі якого внут-рішня форма слова. Мовний рівень образності у поетичному тексті пред-ставлений поетичними метафорами, фразеологізмами та символами. Окрес-лено послідовність процесу формування словообразу на лінгвальному рівні.
Охарактеризовано комунікативно-прагматичний рівень образності, де ключовим є поняття концептуально-семантичної сполучуваності словообразу. Визначено алгоритм опису механізму формування словесного образу на цьому рівні.
Підсумовано, що у поетичному тексті в основному представлені чотири рівні образності: предметно-чуттєвий, якому відповідає передконцептуаль-на форма об’єктивації образу, ментальний (концептуальна форма); лінгваль-ний, що репрезентує вербально-поетичне конструювання образу (мовна фор-ма); комунікативно-прагматичний, де об’єктом дослідження є системні зв’яз-ки словесного образу з текстом (дискурсивна форма). Перспективу дослід-ження вбачаємо у детальному аналізі кожного рівня структурування образу на прикладі конкретних поетичних текстів.

Посилання

Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики / Н.Ф. Алефиренко. – М. : Гнозис, 2005. – 326 c.

Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. – М. : Языки рус-ской культуры, 1999. – 896 c.

Архангельська А.М. Проблеми лексичної та фразеологічної семантики / А.М. Архангельська. – К. : НМЦВО, 2005. – 240 c.

Бєлєхова Л.І. Словесний поетичний образ в історико-типологічній перспек-тиві : лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі американської поезії) / Л.І. Бєлєхова. – Херсон, 2002. – 368 c.

Вежбицкая А. Сравнение – градация – метафора / А. Вежбицкая. – М., 1990. – С. 133–154.

Вільчинська Т.П. Концептуалізація сакрального в українській поетичній мові XVII–XVIII ст. / Т.П. Вільчинська. – Тернопіль : Джура, 2008. – 424 c.

Голянич М.І. Внутрішня форма слова і дискурс / М.І. Голянич. – Івано-Фран-ківськ : Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ Прикарпатського національного універ-ситету імені Василя Стефаника, 2008. – 296 c.

Елисеева О.В. Замещающая функция символа как критерий выделения сим-волического наполнения концептов / О.В. Елисеева // Общественные и гуманитарные науки. – 2006. – C. 100–104.

Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М., 1987. – 261 c.

Кононенко В.І. Концептологія в лінгвістичному аспекті / В.І. Кононенко // Мовознавство. – 2006. – № 3. – C. 111–117.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – М. : Издательство ЛКИ, 2008. – 256 с.

Потебня О.О. Естетика і поетика слова / О.О. Потебня. – К. : Мистецтво, 1985. – 302 с.

Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики / В.М. Ру-санівський. – К. : Наукова думка, 1988. – 240 с.

Сімович О. Поетична символіка української народної творчості: лінгвістич-ний аспект / О. Сімович. – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України ; ЛДУ ім. І. Франка, 1999. – 46 с.

Слухай Н.В., Мосенкіс Ю.Л. Мовна символіка і міфопоетика текстів Тара-са Шевченка / Н.В. Слухай, Ю.Л. Мосенкіс. – К. : Видавничий дім А+С, 2006. – 168 с.

Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингво-культурологический аспекты / В.Н. Телия. – М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

Череповська Н.І. Особливості формування символічного образу в художньо-графічній діяльності підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук / Н.І. Черепов-ська. – К., 2006. – 18 с.

Юнг К.Г. Архетип и символ / К.Г. Юнг. – М. : Ренессанс, 1991. – 343 с. – (Страницы мировой философии). – Режим доступа : http://www.wanderer.org.ua/book/ psy/jung/arch_sym.htm.

Bartmiński J. Podstawy lingwistycznych badań nad stereotypem – na przykła-dzie stereotypu matki / J. Bartmiński // Język a kultura. – 1988. – T. 12. – S. 63–83.

Lakoff G. Contemporary theory of metaphor / G. Lakoff // Cognitive linguistics: Basic readings. – Oxford University Press, 2006. – P. 185–238.

Langacker R. Concept, Image and Symbol: the cognitive basis of grammar / R. Lan-gacker. – Berlin; New York : Mouton de Gruyter, 2002. – Р. 185–238.

Sweetser E. From etymology to pragmatics: metaphorical and cultural aspects of semantic structure / E. Sweetser. – Cambridge University Press, 1990. – 174 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-05