ПОНЯТТЯ КОНЦЕПТУ В ЕТНОЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2022.49.16

Ключові слова:

концепт, термін, етнолінгвокультурологічна парадигма, концептуальна картина світу, ментальний феномен, мовомислення.

Анотація

У статті йдеться про основні підходи до інтерпретації поняття концепт на сучасному етапі розвитку мовознавства, зокрема продемонстровано принципи інтерпретації концепту в етнолінгвокультурологічній парадигмі. Разом з тим привернуто увагу й до національної картини світу, специфіки світобачення, світосприйняття й світорозуміння кожного етносу. Стаття впроваджує основні методи вирішення концептуальних проблем у лінгвістичному дослідженні останніх десятиліть, синтезує різноманітні визначення поняття «концепт», розглядає проблеми його структури та можливостей моделювання, а також мовних одиниць, які їх об’єктивують. Виокремлюємо основні мовні підходи до кваліфікації терміна «концепт». У дослідженні проаналізовано значну кількість сучасних лінгвістичних праць (Н. Арутюнова, С. Воркачев, І. Голубовська, А. Загнітко, В. Карасик, Т. Космеда, В. Маслова та ін.). Актуальність статті визначено перспективою вивчення різноманітних підходів до інтерпретації поняття концепт як ключового терміна лінгвоконцептології, а також вивчення репрезентативних моделей людських знань та уявлень на предмет навколишнього світу, стереотипів, рамок, прототипів, концепту. Мета наукової розвідки полягає в узагальненні напрацювань щодо дослідження поняття концепт в етнолінгвокультурологічному ракурсі, порівняння та аналіз основних методів вивчення поняття «концепт» у національно-культурній парадигмі. Зроблено висновок про те, що етнолінгвокультурний концепт слід розглядати як ментальний феномен, що репрезентує етнокультурну специфіку мовомислення. Перспектива дослідження – поглиблене вивчення теорії концепту для виявлення специфіки мислення різних народів, дослідження методів інтерпретації понять, усвідомлення когнітивних, культурних і комплексних аспектів, а також здійснення аналізу вияву етнолінгвокультурологічної специфіки когнітивних і мовних картин світу.

Посилання

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. Москва : Языки русской культуры. 1999. 896 с.

Воркачев С. Постулаты лингвоконцептологии. Антология концептов / под ред. В. И. Карасика, И. А. Стернина. Том 1. Волгоград : Парадигма. 2005. С. 10–13.

Голубовська І. О. Етнічні особливості мовних картин світу. Київ : Логос, 2004. 282 с.

Загнітко А. П. Теорія лінгвоперсонології: монографія. Вінниця : Нілан-Лтд, 2017. 136 с.

Іващенко В. Л. Типологічна диференціація концептуальних структур як одиниць ментального простору. Мовознавство. 2004. № 1. С. 54–61.

Карасик В. И., Слышкин Г. Г. Лингвокультурный концепт как единица исследования. Методологические проблемы когнитивной лингвистики. Воронеж : ВГУ, 2001. 182 с.

Космеда Т. А., Плотнікова Н. В. Лінгвоконцептологія : мікроконцептосфера СВЯТКИ в українському мовному просторі. Монографія. Львів : ПАІС, 2010. 408 с.

Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка. Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. Москва : Akademia, 1997. С. 280–287.

Мартынюк А. П. Опыт модусного моделирования концепта (на примере концепта CELEBRITY / ЗНАМЕНИТОСТЬ, актуализированного в англоязычном газетном дискурсе). Когниция, коммуникация, дискурс. 2010. № 1. С. 93–100.

Маслова В. А. Когнитивная лингвистика. Минск : ТетраСистемс, 2008. 272 с.

Мацьків П. Концептосфера БОГ в українському мовному просторі : монографія. Дрогобич : Коло. 2007. 323 с.

Морозова О. І. Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійської мови): дис. … докт. філол. наук: спец. 10.02.04. Харків , 2007. 460 c.

Пименова М.В. Коды культуры и проблема классификации концептов. Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК. (5). Ставрополь : Изд-во ПГЛУ, 2007. С. 82–84.

Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с. Приходько А. Н. Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов. Синергетика в филологических исследованиях. Монография. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. С. 82–154.

Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке. Монографія. Черкаси : Вид-во Ю. Чабаненко, 2012. 488 с.

Слухай Н. В. Етноконцепти та міфологія східних слов’ян в аспекті лінгвокультурології. Київ : ВПЦ “Київський ун-т”, 2005. 167 с. Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры. Москва : Языки русской культуры, 1997. С. 40–43.

Фесенко Т. А. Концептуальные системы как контекст употребления и понимания вербальных выражений. Когнитивные аспекты языковой категоризации: сб. науч. тр. Рязань , 2000. С. 141–144.

Brown J. S. Situated cognition and the culture of learning. Educational researcher 18 (1). 1989. P. 32–42.

Beaugrande Robert de. Language, discourse, and cognition : retrospects and prospects. Approaches to Cognition Through Text and Discourse. Berlin : Mouton de Gruyter, 2004. P. 17–31.

Talmy L. Toward a cognitive semantics, Volume I. Concept structuring systems. The MIT Press, 2000. 96 p.

Грузберг Л. А., Кожина Н. М. (Ред.) Концепт. Стилистический энциклопедический словарь русского языка. Москва : Флинта: Наука, 2003. С. 181–184.

Воркачев С. Г. Культурный концепт и значение. URL: http://kubstu.ru/lingvoconcept/inde/htm (дата звернення: 31.12.2021). Аскольдов С. А. URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_004970449_1142/ (дата звернення: 20.01.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-07