«КОВІДНИЙ СИНДРОМ» У МАСМЕДІЙНІЙ ФРАЗЕОЛОГІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.16

Ключові слова:

неофразеологізми, ковідна лексика, фразеологія, масмедійний дискурс, Covid-19

Анотація

У статті досліджено українські та англійські неофраземи періоду пандемії Covid-19 у масмедійному дискурсі. Мета статті – представити фразеологічні інновації української та англійської мов, пов’язані з пандемією Covid-2019, у масмедійних текстах. Поставлена мета зумовлює виконання таких завдань: окреслити своєрідність масмедійного дискурсу, схарактеризувати роль неофразем у медійних текстах, вивчити особливості їхнього функціонування та вживання. З’ясовано, що медійний дискурс є рушійною силою сучасного суспільства, своєрідним інструментом суспільного контролю, ключовим дискурсом, який формує концептуальну картину світу і спричиняє рух суспільної думки. Тож звернення до масмедійного дискурсу уможливлює детальне вивчення динамічних процесів у сучасних мовах. Особливу увагу дослідники приділяють неологізмам у масмедійних текстах, адже слово у засобах масової комунікації впливає на формування світогляду, уявлень, світосприйняття, почуття та поведінку членів суспільства, формує світоглядну масову аудиторію. Доведено, що фразеологічний фонд української та англійської мов постійно оновлюється, переформатовується під впливом екстра- й інтралінгвальних чинників, що вимагає від мовознавців не лише фіксувати нові одиниці, але й аналізувати їх. Неофраземи, створені під час пандемії коронавірусу, яку вважають світовим лихом, характерні в основному для усного та масмедійного мовлення, мови соцмереж. Імовірномовірно, деякі з них залишаться в нашому мовленні та з іншими відтінками й іншим забарвленням. Важливою функцією фразеологічних одиниць у масмедійних текстах визнано здатність конденсувати інформацію, сприяти стисненню тексту, передавати максимум інформації мінімальними мовними зусиллями. Акцентовано увагу на українських та англійських фраземах – свідках 20-х років ХХІ століття, «реперних точках» пандемії Covid-19: соціальна дистанція; ковідна тисяча // self-quarantine; corona holiday. Обгрунтовано, що «коронавірусні» лексичні інновації миттєво народжуються й посідають вагоме місце в нашому мовленні саме завдяки масмедійним текстам, виконуючи при цьому низку функцій – переконання, впливу, навіть маніпуляції. Встановлено, що частотність використання фразеологічних одиниць у масмедійних текстах зумовлена низкою чинників: яскравою репрезентацією змісту, ефективним впливом на реципієнта, емоційністю висловлення. Перспективою нашого дослідження вбачаємо вивчення «ковідної» фразеології у групі слов’янських мов.

Посилання

Бабелюк О., Дідух Л. Способи творення неологізмів на позначення явищ COVID-19 в англомовному епідеміологічному дискурсі. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». No 7. 2020. С. 5–12.

Весна Т., Телецька Т. Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії. Записки з романо-германської філології. 2020. Вип. 1 (44). С. 82–89.

Дзюбіна О. Структура, семантика та прагматика сленгових неологізмів соціальних мереж Twitter та Facebook (на матеріалі англійської мови). Дис. канд. філол. наук. Львів, 2016. 206 с.

Зацний Ю., Янков А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття: англо-український словник. Словник. Вінниця: Нова книга, 2008. 360 с.

Коккіна Л. Вербалізація концепту «пандемія COVID-19» у французькій мові як перекладацька проблема. International scientific and practical conference «Challenges of philological sciences, intercultural communication and translation studiesin Ukraine and EU countries»: conference proceedings, October 30–31, 2020. Venice: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 2020. P. 213–216.

Мірошниченко І. Стислий текст в українському масмедійному дискурсі. Дис. канд. філол. наук. Дніпро, 2020. 275 с.

Пашинська Л. Фразеологічні неологізми в сучасному українському масмедійному дискурсі. Автореф. дис. канд філолог. наук. Київ, 2011. 23 с.

Стадній В. Роль фразеологізмів у створенні експресивності публіцистичних текстів.: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/2672/stadniy_rol_frazeolog.pdf?sequence=1

Шепель Ю. Шкіцька І. Маніпулятивні тактики позитиву: лінгвістичний аспект. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012. 440 с.

Cierpich-Kozieł A. Koronarzeczywistość – o nowych złożeniach z członem koronaw dobie pandemii. URL : https://jezyk-polski.pl/wp-content/uploads/2020/09/Artyku%C5%82- Cierpich-Koziel.pdf.

Gębka-Wolak M. Jak polszczyzna radzi sobie z koronawirusem? O środkach językowych wykorzystywanych do opisu rzeczywistości w czysie pandemii. URL : http://dyskursidialog.org/wp-content/uploads/2020/12/G%C4%99bka.pdf.

Khan M. Neologisms in Urdu. A linguistic investigation of Urdu media Language in India. 13 (6). 2013. Р. 818–826.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-11