ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ НЕОЛОГІЗМІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ, ЩО ВИНИКЛИ ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ COVID-19

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.12

Ключові слова:

неологізм, неоковідизм, коронанеологізм, переклад неологізмів, методи перекладу неологізмів

Анотація

Метою цього дослідження є порівняти неологізми, посталі внаслідок глобальної пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), спричиненої SARS-CoV-2, в англійській та українській мовах та проаналізувати шляхи перекладу новостворених англомовних лексичних одиниць українською мовою. Автори узагальнили погляди вітчизняних та іноземних учених на природу неологізмів та типові способи їхнього перекладу українською мовою, розглянули варіанти передачі новостворених лексичних одиниць, включно з новими словами та виразами, а також вже наявними словами, вжитими в новому значенні, українською мовою шляхом транскрипції, транслітерації, калькування, описового перекладу та методу прямого включення. Аналіз цієї інформації здійснено з використанням аналітичного методу, методів порівняння, лінгвістичного спостереження та узагальнення. Під час аналізу встановлено визначення неоковідизмів як особливого типу новоутворених лексичних одиниць, що виникли внаслідок пандемії коронавірусної хвороби. Також проаналізовано типові зразки англійських неологізмів коронавірусної тематики, визначено їхнє значення та узагальнено шляхи їхньої передачі українською мовою, що свідчить про новизну дослідження. Актуальність цієї роботи обґрунтовуємо насамперед новизною отриманих результатів, які сприятимуть вирішенню практичних завдань щодо перекладу англійських неоковідизмів українською мовою. У результаті аналізу найпоширеніших та найчастіше вживаних неологізмів коронавірусної тематики автори дійшли висновку, що переклад неологізмів українською мовою становить певні труднощі, викликані тим, що новоутворені слова не встигають потрапляти до словників української мови. Також установлено, що спосіб перекладу коронанеологізму визначає його форма й залежить передусім від контексту використання.

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ "Перун", 2001. 609 с.

Весна Т. В., Телецька Т. В. Лексичні інновації періоду коронавірусної пандемії. Записки з романо-германської філології. 2020. Вип. 1. С. 82–89.

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. Київ : Вища школа, 1985. 151 с.

Данкевич Т. Переклад авторських неологізмів в англійській мові. Мова і культура. 2014. Вип. 17. Т. 3. С. 341–346.

Долусова Н. В., Красницька К.В., Стeпанюк Н.В. Глобальне явище CORONAVIRUS як новий концепт в англомовній лінгвокогнітивній картині світу. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2020. Вип. 32. Дрогобич. С. 148–153.

Драбов Н. До питання перекладу англійських неологізмів. Актуальні питання гуманітарних наук. 2015. Вип. 13. С. 176–181.

Жулінська М. Неологізми періоду пандемії як відображення суспільної свідомості. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. 2021. № 1 (9). С. 63–72.

Калашник В. С., Савченко Л. Г. Сучасна українська мова : лексика і фразеологія. Матеріали для практичних занять. Харків : Каравела, 1999. 53 с.

Козаченко І. В. Особливості перекладу неологізмів англійської мови. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2014. № 25. Том 2. С. 166–168.

Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Москва : Высшая школа, 1990. 253 с.

Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы : словообразовательный аспект. Ростов-на-Дону : РГУ, 1986. 8 с.

Погоріла А. І., Тимчук О. Т. Особливості перекладу неологізмів англійської мови. Young Scientist. 2018. № 3.1 (55.1)

Словник іншомовних слів / Л.О. Пустовіт та ін. Київ : Довіра, 2000. 670 с.

Українська мова : Енциклопедія. Київ : Українська енциклопедія, 2000. 377 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10