ЗАПОЗИЧЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ГЛОБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ БРИТАНСЬКОЇ ПРЕСИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.48.8

Ключові слова:

соціокультурний обмін, інформатизація, англомовні тексти публіцистичного стилю, глобалізація суспільства, іншомовні лексичні одиниці, запозичені лінгвістичні одиниці

Анотація

Статтю присвячено дослідженню запозичень, що проникли в англійську мову внаслідок соціокультурного обміну в контексті глобальної комунікації. Мета: проаналізувати статті британської преси (The BBC News) задля визначення специфіки процесу глобальної комунікації, що відбувається шляхом іншомовних запозичень, які відбивають національний колорит мови-донора. Методи. У дослідженні використані загальнонаукові методи філологічних досліджень (спостереження, узагальнення, інтерпретація, класифікація), а також контекстологічний аналіз, що передбачає вивчення мовних одиниць у контексті і є різновидом загальнофілологічних методів. Наукова новизна. У ході дослідження розкрито поняття глобальної комунікації; встановлено, що запозичення є результатом глобальної комунікації й з’являються в англійській, як і всіх інших мовах, унаслідок інформаційної взаємодії з представниками інших культур; проаналізовано особливості публіцистичного стилю, у якому лексичні запозичення найчастотніші; з’ясовано, що в англомовних текстах публіцистичного стилю активно використовують професійні терміни та специфічні лексичні одиниці, експресивно-емоційну лексику, емфатичні конструкції, жаргонізми та одиниці сленгу для забезпечення розуміння читачем змісту статті. У ході аналізу текстів статей із сайту The BBC News виділено шість груп запозичень, що розкривають специфіку політичної парадигми світу й трапляються найчастіше в аналізованому матеріалі (запозичення на позначення механізмів влади та владних структур; запозичення, що відображають національний колорит; лексичні запозичення на позначення осіб певної національності, етнічних груп; запозичення, що характеризують соціально-майновий стан суспільства; запозичення, що символізують приватну власність, коштовності, товарно-грошовий обмін; запозичення, що є назвами грошових одиниць різних країн світу). Висновки. Зроблено висновок про те, що більшість запозичень представлено у сфері назв суспільно-політичних реалій та фінансових понять, пов’язаних із стрімкою динамікою змін у суспільно-політичних та соціально-побутових умовах життя сучасного світу і що здійснення результативної комунікації в глобальному просторі можливе за умови врахування суб’єктами комунікації унікальних національних особливостей та опанування ними навичок передбачати її наслідки з огляду на соціальну, національну та культурну ідентичність.

Посилання

Головач Т.М. Екзотизми як маркери міжкультурної комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медіатекстів): дис. ... канд. філол. наук. Львів, 2016. 239 с.

Зернецкая О.В. Проблемы конкурентного развития системы глобальной коммуникации. Глобальное конкурентное пространство: монография / О. Г. Белорус [и др.]; рук. авт. кол. и науч. ред. О. Г. Белорус; Київ: КНЕУ, 2008. с. 630–666.

Молчкова Л.В. Профессиональная лексика англоязычных средств массовой информации: прагматика, семантика, структура : автореф. дис. … канд. филол. наук. Самара, 2003. 24 с.

М’язова І.Ю. Міжкультурна комунікація: зміст, сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) : автореф. дис. канд. філос. наук. Київ, 2008. 18 с.

Сайдахметова Д. Роль заимствований в межкультурной коммуникации. Academic Research in Educational Sciences. 2021. Vol. 2, Issue 4. C. 864–868.

Сидоренко Е.А. Структурные и семантические особенности английской общественно-политической терминологии сферы средств массовой информации. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сб. ст. по мат. XXXII междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск : Изд. «СибАК», 2014. № 1 (32). С. 91–97.

Сітко А., Кеніч Л. Переклад запозичень в англійській науково-технічній літературі. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: Х міжнар. наук.-практ. конф., (м. Київ, 7-8 квіт. 2017 р.). Київ : НАУ, 2017. С. 359–363.

Сьоміна К.А. Процеси запозичення і засвоєння одиниць екзотичної лексики. Мова. Свідомість. Концепт: збiрник наукових статей. Вип. 11. Мелітополь: ФОП Однорог Т. В., 2021. 248 с. С. 65–68.

Фалькова Е.Г. Межкультурная коммуникация в основных понятиях и определениях : метод. пособие. СПб. : Ф-т филологии и искусств СПбГУ, 2007. 77 с.

Чорна О. Роль языкового заимствования в английском языке как способ обогащения словарного запаса. Матеріали міжнародної конференції “Гуманитарные и естественные науки в стратегическом развитии современного образовательного учреждения”. 2016, С. 63–65. URL: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/616

The BBC News. URL: https://www.bbc.co.uk/news (дата звернення: 07.09.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-03-10