МОВЛЕННЄВІ ТАКТИКИ І СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.47.20

Ключові слова:

політичний дискурс, стратегії позитивної ввічливості, негативна ввічливість, комунікативні категорії

Анотація

У статті проаналізовано стратегії ввічливості в політичному дискурсі. Увагу зосереджено на вивченні ввічливості в англомовному політичному дискурсі, що являє собою одну зі значущих комунікативних категорій, яка відіграє ключову роль у мовленнєвій взаємодії адресанта й адресата. У наукових дослідженнях лінгвістичну ввічливість репрезентують як соціальну норму, дотримання правил спілкування, максим спілкування, комунікативного етикету. Збереження «обличчя» – необхідна передумова продуктивного спілкування, яку має враховувати кожен член суспільства. Дослідники виокремлюють п’ятнадцять стратегій позитивної ввічливості, використовуваних задля зменшення комунікативної дистанції, усунення міжособистісних меж, досягнення взаєморозуміння, співробітництва й позитивного результату в спілкуванні, і десять стратегій негативної ввічливості, зорієнтованих на зменшення комунікативного тиску в спілкуванні, виявлення поваги до співрозмовника та його особистого простору. Предметом особливого наукового інтересу є механізми тактик і мовних засобів, використовуваних за реалізації стратегій негативної ввічливості в різноманітних дискурсах, зокрема політичному, провідною рисою якого є інституціональність. Саме остання зумовлює специфіку мовленнєвої взаємодії комунікантів і передбачає використання стратегій негативної ввічливості. Аналіз політичного дискурсу Дональда Трампа доводить, що ключову роль в організації гармонійної комунікації в цій дискурсивній практиці відіграє негативна ввічливість, представлена стратегіями, реалізованими відповідними тактиками: а) стратегія використання імпліцитних мовленнєвих актів – тактики ритуалізації імперативу; б) стратегія ухилення – тактики обмеження власною оцінкою, опосередкованого запиту інформації та припущення; в) стратегія субстантивації – тактики формалізації висловлення. Найпродуктивнішими засобами вербалізації стратегій і тактик негативної ввічливості в політичному дискурсі Дональда Трампа є граматичні (модальні дієслова, умовний стан, пасивний стан, звертання тощо). Серед синтаксичних засобів, що реалізують стратегії позитивної ввічливості, релевантні принципи пом’якшення: прагнення до порозуміння, підтвердження спільного погляду, емпатії, указівка на взаємність, включення учасників комунікації в дію.

Посилання

Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 1986. 445 с.

Дейк Т. ван. Язык. Познание. Коммуникация / пер. с англ. ; сост. В.В. Петрова ; под ред. В.И. Герасимова ; вступ. ст. Ю.Н. Караулова и В.В. Петрова. Москва : Прогресс, 1989. 312 с.

Малая О.Ю. Реалізація мовленнєвих стратегій ввічливості у дискурсі німецькомовних інтернет-форумів : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / О. Ю. Малая. Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2008. 180 с.

Кащишин Н.Є., Іващишин О.М. Реалізація стратегій ввічливості в англомовному дипломатичному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Том 31 (70). № 3. Ч. 1. С. 125–129.

Попов Р.А. Політичний дискурс: проблема теоретичної ідентифікації. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej2/txts/polprav/05prapti.pdf (дата звернення: 07.09.2021).

Серажим К.С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти: на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) : автореф. … дис. докт. філол. наук : 10.01.08. Київ : Інститут журналістики Київськ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, 2003. 32 с.

Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Москва : ИТДГК «Гнозис», 2004. 326 с.

Цуциева М.Г. Языковая личность как субъект политического дискурса Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2012. № 2. С. 104–107.

Brown P. Politeness: Some Universals in Language Usage. New York : Cambridge University Press, 1987. 345 p.

Donald Trump's 2016 U.N. speech transcript. URL: https://www.politico.com/story/2017/09/19/trump-unspeech-2017-full-text transcript-242879 (дата звернення: 09.08.2021).

Donald Trump's 2017 U.N. speech transcript/ URL: https://www.politico.com/story/2017/09/19/trump-unspeech-2017-full-text transcript-242879 (дата звернення: 09.08.2021).

Margaret Thatcher : TV Press Conference after winning Conservative leadership (Conservative Central Office), 1975, Feb 11. URL: https://www.margaretthatcher.org/document/102487 (дата звернення: 09.08.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-01-27