КОНЦЕПТ ПІСНЯ ЯК СИМВОЛ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ, ПАТРІОТИЧНОЇ ГІДНОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ В.С. БОЙКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.17

Ключові слова:

пісня, художня мова, патріотизм, національна самосвідомість, тради- ції, особистість, цінність

Анотація

Стаття присвячена висвітленню концепту ПІСНЯ як національної духовної цінності українського народу, що є символом єдності нації, виховання патріотизму сучас- ного молодого покоління, уособлює традиції та звичаї сьогодення, сприяє розвитку просвітни- цтва й освітянської діяльності суспільства. Проблеми розвитку духовності завжди цікавили людство, що давало підґрунтя для з’ясування потреб соціуму, виховання духовної й емоційної культур нації. Така ситуація зумовлена також необхідністю дослідження вербального вира- ження в сучасній українській мові концептів на позначення духовних цінностей загалом і в аспекті взаємодії національно-мовної й індивідуально-авторської картин світу, реалізованих, зокрема, у поетичному доробку В.С. Бойка – харківського письменника, громадського діяча. Окрім того, потреба звернення до текстів цього автора вмотивована інтересом до вивчення внутрішнього світу людини, до взаємодії мови та психіки, кореляції знаків культури з лекси- ко-семантичною системою. Сьогодні цінності як такі перестали бути предметом розгляду лише філософії та аксіології: їх розглядають у низці інших наук: культурології, політології, психології, педагогіці, літературознавстві й, нарешті, у лінгвістиці. Тож цінності охоплю- ють практично всі виміри людського життя: фізичний, суспільний, духовний, психічний. Така увага до цінностей цілком умотивована, позаяк їх вивчення відкриває шлях до розуміння самої природи людини, причин її дій і вчинків. Саме тому тема України червоною ниткою проходить крізь вірші В.С. Бойка, актуалізуючись практично в усіх концептах. Одним із них є концепт ПІСНЯ. Вона здатна передати найтонші відчуття й порухи душі ліричного героя, а також є важливим маркером патріотизму, адже для українців пісня постає чимось значно більшим, ніж просто родом словесно-музичного мистецтва.

Посилання

Барышков В.П. Аксиология : учебное пособие. Саратов : Издательский центр «Наука», 2009. 65 с.

Виндельбанд В. Избранное. Дух и история. Москва : Юрист, 1995. 687 с.

Гартман Э. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: Бессознательное в явлениях телесной и духовной жизни / пер. с нем. А.А. Козлова. Москва : URSS : ЛЕНАНД, 2014. 321 с.

Гетьманець М.Ф. Бойко Віктор Степанович : біогр. довідка. Літературна Харківщина. Харків, 2007. С. 42.

Карасик В.И. Языковые ключи. Москва : Гнозис, 2009. 406 с.

Лотце Г. Микрокозмъ. Мысли о естественной и бытовой истории человъчества. Москва : К. Солдатенков, 1866. Ч. 1. 509 с.

Матяж С.В., Березянська А.О. Класифікація цінностей та ціннісних орієнтацій особистості. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія». Серія «Соціологія». 2013. Т. 225. Вип. 213. С. 27–30. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdusoc_2013_225_213_7.

Минаков С. Дар, становящийся явью [о кн. В. Бойко «Яв»]. Событие. 2002. № 23. С. 15.

Печерська Г.О. Професійні ціннісні орієнтації вчителів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Серія «Психологічні науки». 2013. Т. 2. Вип. 10. С. 252–257.

Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. Москва : Лабиринт, 2000. 480 с.

Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. Москва : Республика, 1998. 413 с.

Рудь В. «Реальне й фантастичне» : Рец. на кн. «Земні турботи». Прапор. 1980. № 8. С. 119–120.

Словник української мови : в 11 т. / голов. ред. І.К. Білодід. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 6 : П–Поїти. 832 с.

Тимченко А. Віктор Бойко: «Я – той, що іде до людей…». URL: https://kharkiv-nspu.org.ua/wp- pdf.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка : в 4 т. / пер. с. нем. и доп. О.Н. Трубачева. 2-е изд., стер. Москва : Прогресс, 1986–1987. Т. 4 : Т–Ящур. 864 с.

Черненко Г.А. Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі України : дис. … докт. філол. наук : 10.02.01 та 10.02.02. Київ, 2018. 513 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29