ДИСКУРСИВНА ПОСТАВА (АНГЛ. STANCE): ТЕРМІНОЗНАВЧИЙ І ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.16

Ключові слова:

дискурсивна постава, нові медіа, ідентичність, позиція суб’єкта дискур- сивної діяльності, станс, позиціювання

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі нинішньої української мовознавчої науки – перекладу англомовних лінгвістичних термінів українською мовою загалом, викорис- танню термінологічного утворення «дискурсивна постава» на позначення явища «позиції суб’єкта дискурсивної діяльності» (англ. stance) зокрема. Нагальність цього питання продик- тована, з одного боку, відсутністю питомо українського терміна для номінації «стансу», а з іншого – щоразу більшою популярністю однойменного явища, що завойовує увагу все біль- шої кількості дослідників мови й дискурсу в усьому світі. Дискурсивну поставу тлумачимо як динамічне ситуативно-залежне дискурсне утворення, у якому виділяємо індивідуально-особи- стісний та інтеракційно-міжособистісний рівні мовленнєвого втілення. У статті запропоновано коротку історичну довідку стосовно досліджень дискурсивного позиціювання в лінгвістиці, схарактеризовано цей феномен і зазначено, що відрізняє його від суміжних понять. За допомогою методів корпусного, лексико-семантичного, лексикографіч- ного й етимологічного аналізів доведено релевантність обраного україномовного словосполу- чення. Так, за допомогою кількісного корпусного аналізу визначено частотність слова stance в англійській мові. Шляхом використання процедури якісного аналізу англійської лексеми stance окреслено основні лексико-семантичні характеристики цієї лексичної одиниці: (1) stance як ‘фізичне положення тіла’ і (2) stance як ‘ментальна позиція’. Простежено відповідність між семантикою англійського слова «stance» й українського слова «постава». Проаналізовано зна- чення англійського слова «stance» в його різноманітних узусах, пов’язаних, зокрема, із термі- новживанням у мовознавстві та інших гуманітарних сферах, що також допомогло обґрунту- вати доцільність уведення до наукового обігу мовознавства терміноутворення «дискурсивна постава».

Посилання

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. Москва : Наука, 1988. 341 с.

Васютинський В.О. Психологічне підґрунтя продуктивного потенціалу індивідуалізму і колективізму. 2015. Інтернет-ресурс. URL: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v9/i9/15.pdf.

Васютинський В.О. Ціннісне порозуміння українців у соціально-психологічному контексті долання бідності як стилю життя. Наукові студії із соціальної та політичної психології. 2016. Вип. 37 (40). С. 72–81.

Виноградов В.В. О категории модальности и модальных словах в русском языке. Труды Института русского языка АН СССР. 1950. Т. 2. С. 38–79.

Галуцьких І.А. Тілесність у художній прозі англійського модернізму і постмодернізму (когнітивно-семіотичні студії) : монографія / Запоріз. нац. ун-т. Запоріжжя : Кругозір, 2016. 627 с.

Кшановський О.Ч. Дієслівні форми з евіденційні значення у сучасній перській мові. Вісник Київського національного університету ім. Шевченка. Серія «Східні мови та літератури». 2015. Вип. 1 (25). С. 20–24.

Морозова О.І. Stance: позиція суб’єкта дискурсивної діяльності. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». Київ : Вид. центр КНЛУ, 2011. Т. 14. № 1. С. 87–93.

Плунгян В.А. Корпус как инструмент и как идеология: о некоторых уроках современной корпусной лингвистики. Русский язык в научном освещении. 2008. № 2. С. 7–20.

Приходько А.Н. Высказывание в модально-эпистемическом аспекте. Культура народов Причерноморья / Крым. научн. центр НАН Украины. 2003. № 42. C. 21–27.

Ущина В.А. Позиціювання суб’єкта в англомовному дискурсі ризику : соціокогнітивний аспект : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. 380 с.

Шаховский В.И. Эмоции: долингвистика, лингвистика, лингвокультурология. Москва : Книж. дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 128 с.

Якобсон Р.О. Шифтеры, глагольные категории и русский глагол. Принципы типологического анализа языков различного строя / отв. ред. Б.А. Успенский. Москва : Наука, 1972. С. 95–113.

Aikhenvald A.Y. The Art of Grammar. A Practical Guide. Oxford : Oxford University Press, 2015.

Berman R.A., Slobin D.I. Relating Events in Narrative. A Crosslinguistic Developmental Study. Hillsdale; NJ : Lawrence Erlbaum Associates, 2015. 324 p.

Biber D., Finegan E. Styles of stance in English : Lexical and grammatical marking of evidentiality and affect. Text. 1989. № 9. Р. 93–124.

Bybee J., Perkin R., Pagliuka W. The Evolution of Grammar: Tense, Aspect, and Modality in the Languages of the World. Chicago : The University of Chicago Press, 1994.

Chafe W. Evidentiality in English conversation and academic writing. Evidentially: The Linguistic Coding of Epistemology / W. Chafe & J. Nichols (Eds.). Norwood, New Jersey : Ablex Publishing Corporation, 1986. P. 261–272.

Davies B., Harré R. Positioning : The discursive production of selves. Journal for the Theory of Social Behavior. 1990. № 20 (1). P. 43–63.

Du Bois J. The stance triangle. Stancetaking in Discourse: Subjectivity, Evaluation, Interaction / R. Englebretson (Ed.). Amsterdam : John Benjamins, 2007.

Eckert P. Linguistic Variation аs Social Practice. Oxford : Blackwell, 2000. 241 p.

Englebretson R. Stancetaking in discourse: An Introduction. Stancetaking in Discourse : Subjectivity, Evaluation, Interaction / R. Englebretson (Ed.). Amsterdam – Philadelphia : John Benjamins, 2007. P. 1–25.

Ervin-Tripp S. Variety, style-shifting, and ideology. Style and Sociolinguistic Variation) / P. Eckert & J. Rickford (Eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 2002. Р. 44–56.

Ford C., Wagner J. Interaction-based studies of language: Introduction. Pragmatics [Special Issue : Interaction-based Studies оf Language]. 1996. Vol. 6 (3). P. 277–279.

Givón T. Context as Other Minds. The Pragmatics of Sociality, Cognition and Communication. Amsterdam/Philadelphia : John Benjamins, 2005. 283 p.

Goffman E. Forms of talk. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1981.

Jaffe A. Introduction: the sociolinguistics of Stance / A. Jaffe (Ed.) Stance : Sociolinguistic Perspective. Oxford : Oxford University Press, 2009. P. 3–28.

Lеmpert M. The poetics of stance. Text-metricality, epistemicity, interaction. Language in Society. 2008. Vol. 37 (4). P. 569–592.

McLeod S. Definition of Ballet Stance Aikhenvald. Demand Media. Entertainment Guide. URL: http://entertainmentguide.local.com/definition-ballet- stance-6270.h.

Martin J.R., White P.R. The Language of Evaluation: Appraisal in English. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005.

Ochs E. Indexing gender / A. Duranti & Ch. Goodwin (Eds.) Rethinking Context. Cambridge : Cambridge University Press, 1993. P. 335–358.

Palmer F. R. Modality and the English Modals. London, New York : Longman, 1979.

Papafragou A. Modality: a case-study in semantic under determinacy. Amsterdam : Benjamins, 1997.

Scherer K.R. What are emotions? And how can they be measured? Social Science Information. 2005. № 44 (4). Р. 695–729.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29