КОНОТАЦІЇ АНІМАЛІСТИЧНОЇ СИМВОЛІКИ В УКРАЇНСЬКІЙ НОВЕЛІ ЗЛАМУ ХІХ – ХХ СТОЛІТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.10

Ключові слова:

українська література зламу ХІХ–ХХ століть, символіка, новела, при- рода, персонаж, анімалістичний образ

Анотація

Динамізм, мінливість, суперечливість як головні константи рубежу століть наклали відбиток і на характер усвідомлення літературного процесу. У статті показано, як саме на зміну одновимірному трактуванню літератури як відображення довкілля приходять нові рівні її розуміння – самовираження, моделювання. Унаслідок цього архетипи національ- ної культури синтезуються з оригінальними естетичними ідеями, окресленими в європейській філософській думці доби модернізму. Установлено, що в поетизації двоєдності «людина – при- рода», яку вважають сталою прикметою українського національного письменства, особли- вого значення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. набуває символізація наскрізної деталі та фольклорного образу, увиразнюючи тим самим проблему «людина – цивілізація». Дослідження інтерпретацій тваринної символіки у творах малої прози дало змогу не лише виявити нові її значення, які в кожного окремого письменника унікальні, але й утвердити на цьому ґрунті синкретичну спорідненість людини з тим чи тим об’єктом природи. Особливості наративної структури розглянутих у статті новел Ольги Кобилянської, Василя Стефаника, Марка Черемшини допомогли простежити становлення характеру героя твору передусім у природному довкіллі, показати найтонші порухи його душі, спроєктувати минуле або майбутнє на теперішню «незвичайну» подію в його житті, зчаста супроводжу- вану спілкуванням із живою істотою. Образи й деталі новели, надто ж анімалістичні, нада- ють авторові та реципієнтові змогу «змоделювати» світ персонажа на основі кількох міст- ких символів і численних асоціацій, викликаних ними. Завдяки згаданим чинникам українська новелістика отримує естетичний потенціал космогонічного міфу, виявами якого є діалог опо- відача або розповідача з вищими силами, природними стихіями, реаліями буденного життя, їх поетизація та одухотворення.

Посилання

Безпечний І. Теорія літератури. Київ : Смолоскип, 2009. 388 с.

Бігун О.М. Зооморфна метафорика в поезії Тараса Шевченка. Література. Фольклор. Проблеми поетики. Вип. 36. Київ : Вид-во Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2012. С. 23–30.

Кайдаш А.М., Хомич В.І. Фауністичні образи в прозі Миколи Вінграновського: лінгвостилістичний аспект. Література та культура Полісся. Серія «Філологічні науки». 2020. № 14. Ніжин, 2020. С. 241–247.

Кобилянська О.Ю. Вибрані твори / упоряд. Ф. Погребенник. Львів : Каменяр, 1982. 271 с.

Ковальов В. Виражальні засоби українського художнього мовлення. Херсон : Вид-во ХДУ, 1991. 113 с.

Костюк В., Денисенко В. Модерн як поле експерименту. Комічне, фрагмент, інтертекстуальність. Київ, 2002. 175 с.

Науменко Н.В. Образ макросвіту у мікросвіті художнього твору: символ у формозмістовому полі української новели кінця ХІХ – початку ХХ століття : монографія. Київ : Видавництво «Сталь», 2013. 356 с.

Попович М.В. Мировоззрение древних славян. Киев : Наукова думка, 1985. 184 с.

Сліпушко О.М. Давньоукраїнський бестіарій (звірослов): національний характер, суспільна мораль і духовність українців у тваринних архетипах, міфах, символах, емблемах. Київ : Дніпро, 2001. 140 с.

Стефаник В. Вибрані твори. Ужгород : Карпати, 1979. 192 с.

Троценко О.В. Тотемізм як можливий фактор формування архетипних форм ментальності. Гуманітарний часопис. 2007. № 2. С. 68–75.

Черемшина Марко. Карби : вибрані твори / упоряд. О. Засенко. Київ : Наукова думка, 1987. 448 с.

Шебештян Я.М. Сучасна українська літературно-художня зоонімія: функції, склад та структура : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01. Ужгород, 2008. 22 с.

Hind Ch. Expressionism. New York : Random House, 2001. 167 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29