ПРОГРАМА НАРАТИВНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ У СТРУКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.7

Ключові слова:

наративна напруженість, наративна структура, сюжетний, жанро- вий, дескриптивний і інтелективний тригери, емотивні тригери

Анотація

У статті йдеться про особливості формування й інтерпретації програми нара- тивної напруженості, що є частиною загальної програми інтерпретації художнього твору. Програма наративної напруженості представлена комплексом різнорівневих, ієрархічно взаємо- пов’язаних знакових засобів, використаних автором для створення напруженого інтересу з боку читача. Метою статті є визначення й опис механізмів конструювання наративної напруженості у структурі художнього тексту, під якою розуміють спосіб організації оповіді, який відповідає пев- ному канону, відтворюваному у вигляді моделі. Застосування методики лінгвокогнітивного аналізу наративної напруженості зумовлює висновок про наявність аналізованого феномену принаймні у трьох основних планах наративної структури – сюжетному, жанровому й дескриптивному. Сюжетний план залежить від конфігурації наративної схеми (наративної послідовно- сті) і способу заповнення тематичних макроструктур у її фазах. Вирізнення наративних фаз засноване на принципах моделі структури наративу, запропонованої У. Лабовим, що включає фази Резюме, Орієнтації, Ускладнення, Оцінки, Рішення та Коди. Жанровий план структури наративу пов’язаний з його тематичним наповненням, з його глобальною темою, якій підпорядковані макро- і мікротеми твору, кожна з яких представлена певним набором аргументних слотів (відкритих і закритих). До тематичних домінант – інди- каторів напруження читача – відносять теми смерті, небезпеки, деструкції, хвороби, влади, грошей, сексу, романтичних стосунків тощо. Дескриптивний план наративної структури характеризує мережа тригерів (інтелек- тивних і емотивних) та інтенсифікаторів наративної напруженості, які створюють рецеп- тивну ентропійність аргументних слотів тематичних макроструктур, що передбачає виник- нення у читача запитань, інференцій і припущень, супроводжуваних тривожним очікуванням, зацікавленістю і збентеженістю.

Посилання

Адмони В.Г. Синтагматическое напряжение в стихе и прозе. Инвариантные синтаксические значения и структура предложения : сборник докладов конференции по теоретическим проблемам синтаксиса. Москва : Наука, 1969. С. 16–26.

Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. Санкт-Петербург : Наука, 1994. 153 с.

Гладьо С.В. Эмотивность художественного текста : семантико-когнитивный аспект (на материале современной англоязычной прозы) : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Киев : Киевский нац. лингв. ун-т, 2000. 21 с.

Лещенко Г.В. Категорія напруженості в англомовному гостросюжетному оповіданні : лінгвокогнітивний аспект : дис. … докт. філол. наук : 10.02.04. Харків : Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2018. 457 с.

Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки / переизд. 1928. Москва : Лабиринт, 2001. 192 с.

Юдина Т.В. Категория напряженности и средства ее выражения : автореф. дисс. … канд. филол. наук : 10.02.04. Ленинград : Ленинградский гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена, 1990. 17 с.

Bruner J. Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1986. 222 p.

Labov W. The transformation of experience in narrative syntax. Language in the inner city: Studies in the Black English Vernacular. Philadelphia: U. Pennsylvania Press, 1972. P. 354–396.

Sternberg M. Universals of narrative and their cognitive fortunes (I). Poetics today. 2003. 24:2. P. 297–395. URL: http://poeticstoday.dukejournals.org/content/24/2/297.citation.

Sternberg M. Universals of narrative and their cognitive fortunes (II). Poetics today. 2003. 24:3. P. 517–638. URL: https://pdfs.semanticscholar.org/581d/7b2a1f621d80d9d92601450bd4ade8551d8a.pdf.

Toolan M. Narrative progression in the short story : First steps in a corpus Stylistic approach. Narrative. 2008. Vol. 16. №. 2. P. 105–120. URL: http://artsweb.bham.ac.uk/MToolan/Toolan%20%20narrative%20progression.pdf.

Toolan M. Narrative progression in the short story : A corpus stylistic approach. Amsterdam-Philadelphia : John Benjamins, 2009. 212 p.

Vorderer P. Toward a psychological theory of suspense. Suspense: conceptualizations, theoretical analyses, and empirical explorations / eds. P. Vorderer, H.J. Wulff, M. Friedrichsen. New York – London : Routledge, 1996. P. 233–254.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29