НОМІНАТЕМА КОМПЛЕКСНОГО ЗРАЗКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ВТІЛЕННЯ У МОВЛЕННІ (НА МАТЕРІАЛІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.46.2

Ключові слова:

номінатема, варіант, інваріант, словосполучення, еліптема, композит

Анотація

Питання про визначення мовних одиниць постає надважливим у лінгвістич- ній теорії. Комплексний опис основної одиниці мови виявляє залежність від вибору підходу до ідентифікації мовних інваріантів. У статті зазначені дві парадигми його вирішення – сло- воцентричну та несловоцентричну. Традиційну лінгвістику характеризує тенденція до виді- лення словосполучень та інших одиниць разом зі словами як таких, що мають семантичну, а значить і номінативну цілісність. Базовими різновидами номінативних одиниць уважають наслідки мовної номінації (слова-синтагми, глоси прості й комплексні, модифікації відповід- них номінатем), а базовою одиницею мовної номінації – номінатему. У статті детально розглянуто номінатеми-словосполучення, тобто номінатеми комп- лексного зразка та їхні структурні різновиди. До них віднесено всі семантично тотожні одиниці, а саме: ідіоматизоване словосполучення, тобто колокацію; фразеологізоване словос- получення; сполуку повнозначного слова зі службовим та аналітичні лексико-граматичні варі- анти; універбалізований еквівалент словосполучення, тобто слово, що з’явилося внаслідок вербального модифікування словосполучення і є тотожним йому в лексико-граматичній сис- темі координат. Метою статті є визначення параметрів ідентифікації номінатем комплек- сного зразка, дослідження шляхів реалізації основної номінативної одиниці та особливостей втілення номінатеми комплексного типу в мовленні та тексті. Методи та методики дослі- дження. У дослідженні використано низку методів, що дали змогу максимально об’єктивно вивчити проблему й дійти певних висновків. Зокрема, метод суцільної вибірки застосовано для накопичення фактичного матеріалу, а методику дистрибутивного аналізу – для диферен- ціювання понять. Висновки. Основною номінативною одиницею визнано певний інваріант – слово чи словосполучення – на підставі критеріїв номінативності та семантико-граматичної тотожності всіх його реалізацій.

Посилання

Алпатов В.М. О двух подходах к выделению основных единиц языка. Вопросы языкознания. 1982. № 6. С. 66–74.

Дьячок Н.В. Принципы определения номинатемы комплексного типа. Науково-теоретичний часопис «Мова». Одесса. 2017. № 28. С. 93–98.

Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису. Горлівка : ГДПІІМ, 2003. 228 c.

Теркулов В.И. Слово и номинатема: опыт комплексного описания основной номинативной единицы языка. Горловка : ГГПИИЯ, 2007. 240 c.

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. Москва : Высшая школа, 1996. 160 c.

Уфимцева Л.Л., Серебреникова Б.Л. Языковая номинация: общие вопросы. Москва : Наука, 1997. 358 c.

Jackson H. Words and their Meaning. London and New York : Longman, 1995. 279 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29