ПРОЦЕС НЕОЛОГІЗАЦІЇ КОНТАМІНАНТУ BREXIT У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Автор(и)

  • Віолета НЕЧИПОРЕНКО Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.27

Ключові слова:

словотвір, контамінація, контаміновані новоутворення, слова-бленди, Brexit

Анотація

У статті досліджено питання, пов’язані із сучасними тен- денціями англійського словотвору. На нинішньому етапі розвитку мови кон- тамінація є одним із популярних засобів утворення нових лексичних одиниць, що передусім пояснюється екстралінгвістичними чинниками: необхідністю створення спеціальних механізмів переробки й ущільнення інформації. Акту- альність дослідження зумовлена тим фактом, що сьогодні контамінанти репрезентують особливий шар лексики, який динамічно розвивається, що й засвідчує активне використання цієї словотвірної моделі у мові реклами, медіадискурсі, сучасній англомовній літературі. Окрім того, вивчення особли- востей функціонування і розвитку новоутворення Brexit у сучасній англійській мові є своєчасним, суголосним із наявними лінгвокультурологічними і пере- кладознавчими розвідками. Мета статті – здійснити теоретично обґрун- тований синхронно-системний аналіз контамінованого словотвору в сучас- ній англійській мові на матеріалі лексеми Brexit та її похідних. Досягнення зазначеної мети передбачає розв’язання таких завдань: 1) продемонстру- вати автономність контамінації як словотвірної моделі; 2) виявити основні причини появи контамінанту Brexit; 3) продемонструвати, що контамінація як словотвірна стратегія є найефективнішим способом компресії інформації в межах однієї лексеми. Зростання кількості контамінантів у лексиконі пояснюється тим фак- том, що контамінація (блендінг, телескопія), поєднуючи найкращі риси двох продуктивних способів англійського словотвору, скорочення і словоскладання, дає змогу передати максимум смислового змісту за рахунок мінімальних фор- мальних (звукових, графічних) витрат. Високий ступінь компресії інформації, що спостерігається за контамінації, сприяє продуктивності цього способу словотворення. Лексема Brexit аналізується за критеріями, яким має відпові- дати нове слово, щоб увійти у літературну мову і бути кодифікованим. Аналіз електронних словників та Інтернет-видань засвідчив факт інституалізації бленду Brexit в англійському лексиконі. Окреслено перспективи подальших нау- кових розвідок.

Посилання

Гуменюк Н.Г. Словотвірні процеси зі словоформою Brexit. URL: https://www.researchgate.net/publication/333044760.

Добош О.С., Альбота С.М., Сабан О.В. Концептологія природніх стихій у порівнянні з концептом «Брекзит». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія». 2020. Вип. 9(77). С. 35–39. DOI: https://doi.org/10.25264/2519-2558-2020-9(77)-35-39.

Лаврова Н.А. Контаминация в современном английском языке: структура, семантика, прагматика. Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2011. № 8(223). Вып. 51. С. 88–93.

Муругова Е.В. Лингвокогнитивные механизмы интеграции контаминантов в современном английском языке. Вестник Курганского государственного университета. 2019. № 1(52). С. 57–60.

Рись Л.Ф., Бєлих О.М. Контамінація як особливий спосіб словотворення у сучасній німецькій мові. International Scientific and Practical Conference «World Science». URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/13697/3/elibrary_29914610_55277078.pdf.

Fontaine L. The early semantics of the neologism BREXIT: a lexicogrammatical approach. URL: https://functionallinguistics.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40554-017-0040-x.pdf.

Lalić-Kristin G., Silaški N. From Brexit to Bregret. An account of some Brexit-induced neologisms in English. English Today. 2018. 34 (2). URL: https://www.cambridge.org/core/journals/english-today/article/from-brexit-to-bregret/CF56C28ECB973EF358C9A2F84C71F11C.

Metcalf A. Predicting New Words: The Secrets of Their Success. Boston: Houghton Miffin Company, 2002.

O’Grady S. Вrexicon: A full dictionary of Brexit-related jargon. URL: https://www.independent.co.uk/voices/brexit-hard-soft-boris-johnson-theresa-may-article-50-brexchosis-a8221566.html.

Ratih E., Gusdian R. Word Formation Processes in English New Words of Oxford English Dictionary (OED) Online. Celtic: A Journal of Culture, English Language Teaching, Literature and Linguistics. 2018. Vol. 5. № 2. P. 24–35. DOI: https://doi.org/10.22219/celtic.v5i2.7617.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23