«ТАТАРСКИЕ НАБЕГИ» Г. Ф. КВІТКИ-ОСНОВ’ЯНЕНКА: ВІД ЗАВОЮВАННЯ ФРОНТИРІВ ДО УТВОРЕННЯ КУЛЬТУРНОГО ТИГЛЯ

Автор(и)

  • Артур МАЛИНОВСЬКИЙ Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.21

Ключові слова:

етнокультурний, ідентичність, номадизм, пограниччя, регіон, фронтир

Анотація

У статті йдеться про один із «харківських» текстів Г.Ф. Квітки-Основ’яненка «Татарские набеги». Розглянуто актуальну з погляду національної ідентичності, становлення української державності проблему фронтиру як виразного втілення етнокультурного, геополітичного, територіального пограниччя. Мета дослідження – з’ясувати механізм спо- лучення категорії історичної пам’яті з реконструюванням фронтиру, між- національного прикордоння та етнокультурної розмаїтості слобожанського регіону. Методологія дослідження пов’язана з обґрунтуванням поняття фронтирного тексту як крос-культурного утворення на помежів’ї антропо- логії, геопоетики, постколоніальної теорії та ін. При цьому фронтир постає надто рухливою категорією, пов’язаною з просуванням углиб степу, освоєнням Дикого поля, перетворенням стихійних поселень на цивілізаційні оази. Наукова новизна полягає у тому, що вперше простежено зв’язок між просторовим пограниччям і текстовою структурою, зроблено висновок про можливість категоризації так званого тексту фронтирного типу. Такий тип кореляції між об’єктним і суб’єктним планами створює особливе напруження, своє- рідне «мерехтіння» кордонів, зону відчутної сенситивності, яку читач пізнає крізь призму історичної пам’яті, зафіксованих в усній або писемній традиціях національних наративів. Зосереджено увагу на кшталтуванні кордонів Слобо- жанщини як поліетнічного регіону України, якому притаманні ознаки культур- ної відкритості, семантичної продуктивності, діалогічності. Наголошено на важливості номадизму як специфічного концепту етно- культурного пограниччя та потужного євразійського чинника української істо- рії. Простежено вплив кочівницького національно-етнічного компоненту на становлення української ментальності, з’ясовано механізми перетину кордонів як надзвичайно продуктивних із погляду державотворення культурних акцій. Уведено поняття культурного тигля як культурної та етнічної мішанини, від- твореної в межах художності першої половини XIX ст. Проблему фронтиру розглянуто в інтердисциплінарній площині, отже, людина лімінального типу або певний хронологічний проміжок, відрізок життя розкриваються повніше під кутом зору національної психології, історії, соціокультурних обставин.

Посилання

Біндер Г. Місто, урбанізація та націотворення в Україні. Україна. Процеси націотворення. Київ, 2011. С. 182–195.

Грушевський М. Твори : у 50 томах. Львів : Світ, 2007. Т. 8. С. 140–172.

Гундорова Т.І. Орієнталізм Миколи Хвильового: азіятська маґістраль «третього Харкова». Критика. 2020. № 11–12. С. 12–25. URL: https://krytyka.com/ua/articles/oriientalizm-mykoly-khvylovoho-aziyatska-magistral-tretoho-kharkova.

Квітка-Основ’яненко Г.Ф. Зібрання творів у семи томах. Київ : Наукова думка, 1981. Т. 6. С. 518–582.

Kiklewicz, A. Imagologia a konstruktywizm. Przegląd Wschodnioeuropejski. 2020. XI/2. S. 305–327.

Книш І.В. Номадизм у соціальних та дискурсивних практиках : автореф. дис. … д-ра філос. наук : 09.00. 03. Київ, 2019. 42 с.

Kołodziejczyk, D. Postkolonialny transfer na Europę Środkowo-Wschodnią. Teksty Drugie. 2010. № 5. S. 22–39.

Kopytoff I. The African Frontier: The Reproduction of Traditional African Societies. Bloomington, 1987.

Лисяк-Рудницький І. Історичні есе. Том. 1. Київ : Основи, 1994. С. 1–11.

Лотман Ю.М. Семиосфера. Санкт-Петербург : Искусство–СПБ, 2000. 704 с.

Маслійчук В., Єфіменко Г. Слобідська Україна. Формування українсько-російського кордону. Київ : LIКБЕЗ, 2017. 39 с.

Титар О.В. Українські національно-культурні ідентичності у контексті глобалізації: філософсько-антропологічний вимір : дис. … д-ра філос. наук : 09. 00. 04 ; Харківський національний університет імені Каразіна. Харків, 2016. 493 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23