ДИСФЕМІЗМИ ЯК ЛЕКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЗНОСТІ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОГО МОЛОДІЖНОГО АНГЛОМОВНОГО РОМАНУ)

Автор(и)

  • Олена КУЛЬЧИЦЬКА Львівський національний університет імені Івана Франка

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.19

Ключові слова:

дисфемізми, пейоративи, оцінність, семантика, праг- матика

Анотація

Статтю присвячено проблематиці дисфемізмів як засобів виразності мови в сучасному молодіжному англомовному романі The Host (С. Майєр), а також їх ідентифікації та класифікації в системі мови. Дисфе- мізми розглянуто з урахуванням як лінгвістичних (семантичних і прагматич- них), так і екстралінгвістичних чинників з увагою на психологічну та соціальну характеристику мовців. Авторка поділяє традиційне визначення дисфемізмів як слів чи виразів, протилежних за функціями до евфемізмів, свідоме викори- стання грубих, вульгарних, стилістично знижених, часто нецензурних слів та виразів із метою передачі різкої негативної оцінки або створення експресії в тих випадках, де є така необхідність, та підтримує й новаторський підхід до трактування дисфемізмів, не обмежений лексичною площиною як когнітив- ного процесу концептуалізації певної реалії та більшою мірою відповідний дис- курсивній діяльності процесу дисфемізації. Такий підхід є доповненням до тра- диційного та в сукупності дає змогу значно ширше описати явище дисфемії. Дисфемія трактується як прояв вербальної агресії, як можливий потен- ційно маніпулятивний мовний засіб. Негативний комунікативний намір мовця, негативні емоційні реакції адресата на дисфемістичні висловлювання та неузгодженість змісту висловлювання, характеру вербальної комунікації і психологічної й мовної особистості адресата визначено як основні мотиви, що спонукають мовця до використання дисфемізмів. Прояви вербальної агре- сії, виражені через дисфемію, призводять до виникнення конфліктів та/або їх ескалацій, суперечать соціально-прийнятій комунікативній поведінці. Із пси- хологічного погляду дисфемізми слід розглядати як показник внутрішніх кон- фліктів у психіці. У статті стверджено: для дисфемії характерною рисою є збереження денотата, тобто процес зміни відбувається в конотативному компоненті, коли денотат може бути негативним або нейтральним; за семантичною при- родою дисфемізми поділяються на усталені та контекстуально зумовлені, а семантичний зсув є тим лексико-семантичним способом, що веде до утворення дисфемізмів; оцінність є однією з підстав розгляду функціонування дисфеміз- мів як лексичних засобів виразності мови. Ці чинники показують належність дисфемізмів до пейоративного пласту лексики, адже майже завжди це є пейоративи з грубими емосемами. Прагматична функція дисфемізмів дає найбільш великий потенціал для ретельного розгляду й аналізу властивих їм прагмалінгвістичних та дискур- сивно-мовних функцій. Особливо цікавим є дослідження дисфемізмів із пози- цій психології особистості й культурології, що може допомогти розкрити прагматичну природу дисфемізмів і зробити внесок у наукове обґрунтування мотивів, які спонукають до вживання дисфемізмів у мові. Тож особливості функціонування дисфемізмів залишаються малорозкритими й потребують подальшого вивчення та вимагають детального аналізу.

Посилання

Бех Е.Ф. Особенности функционирования дисфемизмов на основе их отношения с эвфемизмами в англоязычной литературе. Научный результат. Серия «Вопросы теоретической и прикладной лингвистики». 2017. Т. 3. № 2. С. 3–8.

Гак В.Г. К типологии лингвистических номинаций. Языковая номинация. Общие вопросы. Москва : Наука, 1977. 311 с.

Жельвис В.И. Поле брани: Сквернословие как социальная проблема в языках и культурах мира. Москва : Ладомир, 2001. С. 87.

Кульчицька О.В. Мовні засоби реалізації пейоративності в романах С. Майєр : автореф. дис. … канд. філол. наук. Львів, 2019. 20 с.

Крысин Л.П. Эвфемизмы в современной русской речи Русистика. 1994. № 1–2. С. 28–49.

Мосиевич Л. Дисфемизмы и языковая картина мира. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. 2009. Вип. 81(3). С. 358–362.

Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи: Тропы и фигуры : терминологический словарь ; 3-е изд., испр. и доп. Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 940 с.

Райчева Э.А. Эвфемия и дисфемия (на материале идиостиля А.С. Пушкина). Грани познания. 2010. № 1(6).

Резанова А.Н. Дисфемия в английском языке: семантические механизмы и прагматические функции : автореф. дис. … канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2008. 19 с.

Степанов С.С. Популярная психологическая энциклопедия ; 2-е изд., испр. и доп. Москва : Эксмо, 2005. 672 с.

Шишова Е.В. Определение термина дисфемизм в лингвистических терминологических словарях, справочниках и энциклопедиях. Филология и культура. 2014. № 2(36).

Casas Gómez, M. The Expressive Creativity of Euphemism and Dysphemism, 2019 Lexis. 7. DOI: https://doi.org/10.4000/lexis.349.

Grochowski M. Slownik polskich przeklenstw i wulgaryzmow. Warszawa, Wydawnytstvo Naukowe PWN, 2002. P. 155.

Keith A. The connotations of English colour terms: Colour-based X-phemisms. Journal of Pragmatics. Journal of Pragmatics. Volume 41. Issue 3. P. 626–637.

Meyer S. The Host. Great Britain: Atom, Palimpsest Book Production Limited, 2010. 656 p.

Prokhorova O.N. Morphological classification of dysphemisms in artistic discourse. Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities. 2019. Vol. 11. № 2. P. 2–8.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23