ШЕВЧЕНКОВА ПОЕЗІЯ В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВАСИЛЯ ЩУРАТА

Автор(и)

  • Алла КАЛИНЧУК Інститут літератури імені Т. Г. Шевченка Національної академії наук України

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2021.45.15

Ключові слова:

тематика, інтерпретація, ремінісценція, дезидерати, переспів, мотив, сюжет, концепт

Анотація

Сьогодні здобутки Василя Щурата (1871–1948) вивчено фрагментарно, а його праці про Шевченкову творчість досі залишаються належно не поціновані. Актуальність дослідження – необхідність усебічного осмислення вченим поезії митця, засвідчення його зв’язку з культурно-історич- ною школою вітчизняної науки. Мета роботи – дослідити рецепцію конкрет- них Шевченкових творів В. Щуратом. Реалізація поставленої мети передбачає використання у статті історико-порівняльного та філологічного методів. Новизна розвідки полягає у літературознавчому аналізі праць В. Щурата, який спробував інтерпретувати тематику і проблематику, мотивну, сюжетну й образну структуру окремих поезій митця та долучитися до наукового вивчення творів, започаткованого критиками в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Окрес- лено ґрунтовний розгляд ученим поем «Гайдамаки», «Тарасова ніч», «Іван Під- кова», що формували основи історіософської думки Шевченка. Наголошено, що докладне вивчення послань «Гоголю» й «І мертвим, і живим…» наштовх- нуло критика на оригінальне й нове їх прочитання. З’ясовано, що в контек- сті розгрому російською владою Кирило-Мефодіївського братства науковець обговорив поезії «Чернець» й «У Бога за дверми лежала сокира…» та спробу- вав розкрити творчий і психологічний стан Шевченка після арешту 1847 р. і під час заслання. Проаналізовано Щуратову класифікацію конкретних засо- бів інтертекстуальності в «Давидових псалмах» і «Подражаніях». Установ- лено, що дослідник вивчив ґенезу поезій «Подражаніє Едуарду Сові» та «Ой діброво – темний гаю!..», вказавши на їх прототексти. Уважаємо, що студії Василя Щурата розширювали горизонти опрацьовування поезій митця в пер- шій третині ХХ ст. і цілком вписуються в сучасне академічне шевченкознав- ство. У майбутньому результати дослідження будуть використані під час підготовки монографії про новітні напрями та проблеми розвитку науки про Шевченка в першій третині ХХ ст.

Посилання

Антонович В. Последние времена козачества на правой стороне Днепра: по актам с 1679 по 1716 год. Киев : Тип. Е. Федорова, 1868. 197 с.

Антонович В. Произведения Шевченка, содержание которых составляет исторические события. Антонович В. Моя сповідь: Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ : Либідь, 1995. С. 102–106.

Белинский В. Гайдамаки. Поэма Т. Шевченка. Отечественные записки. 1842. Т. ХХII. № 5. Отд. VI. С. 12–14.

Возняк М. [Рец.] Записки Наукового Товариства імені Шевченка. 1913. Т. СХV. Кн. 3. С. 206–219. Рец. на кн.: Др. Василь Щурат. Літературні начерки, Львів, 1913. 105 с.

Даниленко І. Подражаніє, наслідування. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; редкол. М. Жулинський (голова) та ін. Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, 2015. Т. 5. С. 215–216.

Дисак Ф. Штрихи до шевченкіани В. Щурата. Українська періодика: історія і сучасність : доповіді та повідомлення четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Львів, 19–20 грудня 1997 р. Львів, 1997. С. 257–263.

Драгоманов М. Політичні пісні українського народу XVIII–XIX ст. Женева : Печатня «Громади», 1885. Ч. І. Розділ 2. 227 с.

І. Ф. [Франко І.] [Рец. на кн.]. Житє і слово. 1894. Т. ІІ. Кн. 6. С. 482. Рец. на кн.: Василь Щурат. Замітки до поеми Тараса Шевченка «Чернець». [Передрук з «Діла». У Львові 1894]. 38 с.

Каллаш В. Палий и Мазепа в народной поэзии. Этнографическое обозрение. 1889. Кн. 2. С. 80–123.

Кирчів Р.Ф. Літературознавча спадщина В. Щурата. Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України : збірник наукових праць. Київ : Наукова думка, 1993. Вип. 2. С. 86–95.

Козак Л. Тарас Шевченко в рецепції Василя Щурата. Українське літературознавство. 2011. Вип. 73. С. 212–219.

Копач І. [Рец.]. Записки Наукового Товариства імені Шевченка. 1895. Т. VI. Кн. 2. С. 40–42. Рец. на кн.: Щурат В. Замітки до поеми Тараса Шевченка «Чернець», Львів, 1894. 38 с.

Костомаров Н. Воспоминание о двух малярах. Науково-публіцистичні і полемічні писання Костомарова, зібрані заходом Академічної комісії української історіографії. Київ : Державне видавництво України, 1928. С. 86–93.

Лебідь-Гребенюк Є. Щурат Василь. Шевченківська енциклопедія : у 6 т. / редкол. М. Жулинський (голова) та ін. Київ : Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, 2015. С. 1033–1034.

Лукич В. [Левицький В.] [Рец.]. Зоря. 1895. Ч. 5. 1 (13) березня. С. 100. Рец. на кн.: Замітки до поеми Тараса Шевченка «Чернець», написав Василь Щурат. Передрук з «Діла». У Львові, 1894. 38 с.

Мальдіс А., Мартинова Е. Творча співдружність революційних демократів: Шевченко і Желіговський. Радянське літературознавство. 1964. № 2. С. 101–108.

Петров Н. Очерки истории украинской литературы ХІХ столетия. Киев : В типографии И. и А. Давиденко, 1884. 457 с.

Франко І. Шевченко і Єремія. Літературно-науковий вістник. 1904. Т. ХХVІ. Кн. 6. С. 170–173. Рец.: [Щурат В.] Тарасові вечерниці у Відні. Руслан. 1904. Ч. 106. 13 (26) травня.

Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. Київ, 2003. Т. 1: Поезія 1837–1847. 784 с.

Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. Київ, 2003. Т. 2: Поезія 1847–1861. 784 с.

Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12 т. Київ, 2003. Т. 4: Повісті. 600 с.

Шубравський В. Шевченко в критиці кінця ХІХ – початку ХХ ст. Шевченкознавство. Підсумки й проблеми. Київ, 1975. С. 81–128.

Щурат В. Вибрані праці з історії літератури. Київ : АН Української РСР, 1963. 433 с.

Щурат В. З життя і творчости Тараса Шевченка. Львів : Накладом автора; З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1914. 68 с.

Щурат В. Замітки до поеми Тараса Шевченка. Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1894. 38 с.

Щурат В. Коліївщина в польській літературі до 1841 р. Записки Наукового Товариства імені Шевченка. 1910. Т. ХСVII. Кн. 5. С. 86–104.

Щурат В. Літературні начерки. Львів : Накладом автора; З друкарні Наукового Товариства ім. Шевченка, 1913. 105 с.

Щурат В. Літературно-наукові дезидерати для ювілейного обходу сотих роковин уродження Тараса Шевченка. Хроніка Наукового товариства імені Шевченка у Львові. 1909. Ч. 39. Вип. ІІІ. С. 28–36.

Щурат В. Святе Письмо в Шевченковій поезії. Львів : Видав Михайло Петрицький, 1904. 68 с.

Щурат В. Тарасова ніч в польськім оповіданю з 1841 р. Недїля. 1911. № 4. 21 січня. С. 7.

Щурат В. Шевченко і гайдамаки. Діло. 1914. Ч. 43, 26 лютого. С. 1.

Щурат В. Шевченкова поема надії. У Бога за дверми лежала сокира. Львів : Накладом автора, 1925. 22 с.

Non severus [Франко І.] Шевченко і критики. Літературно-науковий вістник. 1904. Т. ХХVІІІ. Кн. 11. С. 116–129.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-23