ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПІДЛЯСЬКИХ ГОВІРОК У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ (НА МАТЕРІАЛАХ ОДНОГО ВИПУСКУ ЧАСОПИСУ «НАД БУГОМ І НАРВОЮ»)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.5

Ключові слова:

підляські говірки, літературна мова, «Над Бугом і Нарвою», лінгвістичні ознаки, мовний рівень

Анотація

Стаття присвячена лінгвістичному аналізу підляських говірок, репрезентованих у текстах одного випуску часопису «Над Бугом і Нарвою» (№ 3, 2023). Зазначене джерело матеріалів містить тексти, написані українською та польською мовами, а також підляськими говірками; деякі тексти подані кирилицею, деякі – латиницею. Мета дослідження – проаналізувати лінгвістичні особливості підляських говірок у публіцистичних текстах одного випуску часопису «Над Бугом і Нарвою». Дослідження здійснено за допомогою методу лінгвістичного опису та з використанням прийомів зовнішньої та внутрішньої інтерпретацій: діалектні одиниці проаналізовано в аспекті міжрівневих зв’язків, здійснено диференціацію та класифікацію діалектних явищ. Ключовим став також зіставний метод, що допоміг виявити фонетичні, морфологічні, лексичні та синтаксичні особливості підляських говірок і порівняти їх з ознаками української літературної мови, західнополіських говірок та польської літературної мови. Наукова новизна праці полягає в тому, що вперше публіцистичні тексти стали об’єктом діалектологічного аналізу. Наведений та проаналізований матеріал дає підстави стверджувати, що найчисленнішими в джерельній базі є фонетичні діалектизми. Звукову специфіку підляських говірок виявляють рефлекси етимологічних голосних, а саме *о, *ě, *і. На місці цих звуків зафіксовано голосні [о], [у], [и], [і] відповідно. Частотність непом’якшених шиплячих та консонанта [р] і водночас активне вживання м’якого приголосного [л′] – це особливості консонантної системи підляських говірок. Морфологічні особливості підляських говірок репрезентовано нестягненими формами займенників, прикметниками, які мають закінчення -и замість - ий, та деякими відмінковими формами іменників. На лексичному рівні серед специфічних особливостей відзначено численні запозичення з польської мови. Основу словникового складу становить лексика української літературної мови в діалектному фонетико-морфологічному оформленні. Синтаксичні особливості простежено епізодично – на прикладах нетипового для української літературної мови функціювання прийменників. Результати дослідження засвідчують: підляські говірки, представлені в проаналізованому номері часопису «Над Бугом і Нарвою», мають власні специфічні ознаки, а також риси, суголосні із західнополіськими говірками, українською та польською літературними мовами.

Посилання

Аркушин Г. Л. Західнополіська діалектологія. Луцьк, 2012. 256 с.

Аркушин Г. Л. Народна лексика Західного Полісся. Луцьк, 2014. 236 с.

Гримашевич Г. І. Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука. Волинь – Житомирщина. 2010. № 1 (22). С. 339–348.

Грицевич Ю. Діалектні явища іменної словозміни в українських підляських говірках (на матеріалі записів місцевого фольклору). Молодий вчений. 2014. № 12 (15). С. 212–217.

Грицевич Ю. Особливості консонантизму підляських говірок у фольклорних записах І. Ігнатюка. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). 2014. С. 102–107.

Грицевич Ю. Фонетичні особливості підляських говірок у записах місцевого фольклору. Типологія та функції мовних одиниць. 2014. № 1. С. 55–65.

Громик Ю. Деякі архаїчні структури темпоральних прислівників в українських підляських говірках. URL : https://evnuir.vnu.edu.ua/ (дата звернення: 15.10.2021).

Громик Ю. Специфічна прислівникова лексика українських підляських говірок. URL : https://journals.pan.pl/ (дата звернення: 15.10.2021).

Громик Ю., Яворський А. Актуалізація південнопідляської говірки у творах Степана Сидорука. Лінгвостилістичні студії. 2018. Вип. 8. С. 160–172.

Громик Ю., Яворський А. Актуалізація української підляської говірки в поетичних текстах Ю. Гаврилюка. Лінгвостилістичні студії. 2019. Вип. 11. С. 44–53.

Громик Ю., Яворський А. Поліські діалекти в сучасній художній літературі : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 300 с.

Зінчук Р. С. Волинсько-поліська говірка в романі Володимира Лиса «Стара холера» : морфологічний рівень. Лінгвостилістичні студії. 2020. Вип. 12. С. 62–72.

Зінчук Р. С. Діалектні явища іменної словозміни в прозових творах і фольклорних записах Лесі Українки та їх відповідники в сучасних західнополіських говірках. Леся Українка і сучасність. Луцьк, 2009. Т. 5. С. 557–571.

Ігнатюк І. Українські говірки Південного Підляшшя (опис, тексти і словничок). Люблін, 2013. 108 с.

Козачук Г. О. Діалектизми в сучасній прозі. Рідне слово. 1971. Вип. 5. С. 52–56.

Лесів М. Українські говірки в Польщі. Варшава, 1997. 496 с.

Мойсієнко В. М. Звідки родом дядько Лев? Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2001. № 7. С. 87–88. Над Бугом і Нарвою. URL : https://nadbuhom.pl/ (дата звернення: 16.11.2023).

Покальчук В. Ф. «Волинізми» у творах Лесі Українки. Леся Українка. Луцьк, 1957. С. 57–76. Словник української мови в 11-ти томах. URL: http://sum.in.ua/ (дата звернення: 18.10.2023).

Яворський А. Українська підляська говірка в поезії Юстини Королько : морфологічний рівень. URL : https://evnuir.vnu.edu.ua/ (дата звернення: 11.11.2021).

Яворський А. Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті : дис … канд філол. наук : 10.02.01. Луцьк, 2015. 228 c.

Яворський А. Українська підляська говірка в поезії Марії Сарнацької. Мова і вірш. 2013. С. 283–291. Słownik języka polskiego. URL : https://sjp.75.pl/ (дата звернення: 09.10. 2023).

Rudziński G. Adlatywne wyrażenia przyimkowe w funkcji okolicznika miejsca i łączliwe z nimi czasowniki. Acta Universitatis Lodziensis. Ksztalcenie Polonistyczne Cudzoziemców. 1994. № 5. S. 5–21. Wielki słownik języka polskiego. URL : https://wsjp.pl/ (дата звернення: 11.02. 2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04