ВИГУК ЯК ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ НЕГАТИВНИХ ЕМОЦІЙ У СУЧАСНИХ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24919/2522-4565.2023.57.1

Ключові слова:

вигук, негативні емоції, вербалізація, прагматична наповненість, десемантизація.

Анотація

Анотація. У статті здійснено аналіз однослівних вигуків як засобів вербалізації негативних емоцій у сучасних англомовних публіцистичних текстах. Репрезентовано первинні вигуки як виразники емоційної сфери людського життя в сучасних англомовних публіцистичних текстах. Визначено вигук як частину мови, що не має однозначного потрактування. Швейцарський науковець Ш. Баллі відносив вигуки до вигукових мовленнєвих актів і вважав, що назвати їх власне словами не можна, оскільки вигуки повністю позбавлені розумо- вого, логічного змісту. «Вигукові мовленнєві акти, – писав він, – не можуть бути ні вголос, ні навіть у думці проголошені, інакше як з афективною інтонацією, яка таким чином постає перед нами як дуже важлива властивість цієї категорії». В українському мовознавстві докладно про вигуки писала Л. Мацько, яка зауважила, що вигуки й вигукові вирази, до яких відносимо прокльони, є інформативними мовними одиницями лише в силу того, що вони є покажчиками емоційного стану мовця, його ставлення до співбесідника, предмета чи ситуації мовлення, його оцінок; сама ж суть емоційного стану, зміст (при- чина) ставлення можуть бути розкриті тільки за допомогою семантики інших мовних одиниць. О. Каптюрова запропонувала семантичну класифікацію вигуків. На її думку, за семантичним критерієм вигуки можна поділити на групи, що виражають спектр різних емоцій, наприклад: a) гніву; б) ненависті; в) осуду, несхвалення, обурення. За структурними характеристиками вигуки, як відомо, поділяють на первинні, однослівні (складаються з однієї корене- вої морфеми) та багатослівні (репрезентовані у формі словосполучень і речень), вторинні, або ж похідні. У цьому дослідженні зафіксовано однослівні (первинні) вигуки. В. Сліпецька розкрила специфіку взаємодії вигуків з іншими частинами мови, що полягає в актуалізації відповідних альтернацій, у переході інших частин мови у склад вигуків унаслідок утрати відповідних лексичних значень й актуалізації певної прагматичної інформації. Природа значення вигуків полягає не в семантиці, а в прагматиці, у відповідному прагматичному наповненні. Дослідниця характеризує клас вигуків як відкриту, незамкнену систему слів, активно поповнювану за рахунок граматичної альтернації, десемантизації, прагматичного наповнення. Окреслено належність вигуків до дискурсивних слів. У цьому дослідженні виокремлено три групи вигуків відповідно до їхніх основних функціонально-семантичних характеристик: 1) емоції та емоційна оцінка; 2) вербалізація волевиявлення мовця; 3) етикет. Укладено вибірку однослівних вигуків, що вербалізують негативні емоції страху, ненависті, наприклад: aargh, ah, aha, eek, gee, ugh тощо. Контекстуальний аналіз виявляє широкий спектр вербалізації негативних емоцій і станів однослівними вигу- ками.

Посилання

Баллі Ш. Загальне мовознавство та проблеми французької мови. URL : https://maxbook.kiev.ua/ua/p1586115861-balli-obschaya-lingvistika.html.

Война М. О., Воробей О. С., Вороніна М. Ю. Специфіка текстової вербалізації емоцій у китаємовному медійному дискурсі. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. 2020. Том 31 (70). № 4. Ч. 1. С. 199–207. DOI: https://doi.org/10.32838/2663-6069/2020.4-1/36.

Мацько Л. Інтер’єктави в українській мові. Українська мова в освітньому просторі. Київ : НПУ М. П. Драгоманова, 2009. C. 453–518.

Сліпецька В. Статус вигуку в сучасній науковій парадигмі лінгвістичних знань: проекція на українську, російську й англійську лінгвокультуру. Лінгвістичні студії. 2013. Вип. 27. С. 145–149.

Akkurt V., Korolova T., Popova O. Persuasion prosody in prosecutor’s speech : Ukrainian and English. Amazonia Investiga. 2009. Vol. 10. № 47. P. 125–141. URL : https://doi.org/10.34069/AI/2021.47.11.13.

Koch N., Kaleniuk S. Psycholinguistic Potential of Political Concepts of the Election Campaign (on the example of the slogan-motto “Army. Language. Faith”). Psycholinguistics. 2021. Vol. 30. № 2. P. 153–173. DOI : https://doi.org/10.31470/2309-1797-2021-30-2-153-173.

Majid A. Current emotion research in the language sciences. Emotion review. 2012. Vol. 4. № 4. P. 432–443. URL : https://www.nytimes.com/search?query=aar gh.

Slipetska, V., Bortun K., Zhylin M., Horlachova V. Structure and Semantics of Verbal Means of Expressing States of Emotional Tension in English Publicistic Texts. Amazonia Investiga. 2023. Vol. 12. № 67. P. 212–222. URL : https://amazoniainvestiga.info/inde[.php/amazonia/article/view/2465.

Struhanets L., Zalipska I., Zadorozhna I., Struhanets P., Dashchenko N. The National Television Broadcast Speech Expressiveness as Means of Phychological Influence on the Society. AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. 2021. Issue 1 (Special XV). P. 41–45. URL : http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/ 24266.

Tomenchuk M., Kotlyarova D. Ways of verbalizing positive human emotions in speech. Věda a perspektivy. 2022. № 12(19). P. 237–243. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022- 12(19)-237-243.

Washington Post. Search “aargh”. 2022. URL : https://www.washingtonpost.com/search/?qu ery=aargh.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-04