КУЛЬТУРНИЙ СИНКРЕТИЗМ ТЕРМІНІВ «ПОГРАНИЧЧЯ» ТА «КРЕСИ»: ЛІТЕРАТУРНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Любомира АЙЗЕНБАРТ

Ключові слова:

кордон, креси, пограниччя, українсько-польське пограниччя

Анотація

У статті розкрито поняття пограниччя як культурного феномена, висвітлено історію його вивчення. Встановлено, що пограниччя – це універсальна категорія, яка відображає нашарування цивілізацій і культур. Здійснено аналіз функціонування терміна «креси», увиразнено його відмінності від поняття «пограниччя».

Посилання

Бердиховська Б. Україна. Люди і книжки [Електронний ресурс] / Б. Бердиховська. – К. : К.І.С., 2009. – 232 с. – Режим доступу : http://www.twirpx.com/file/809185/.

Кирчів Р. Етнокультурне пограниччя : контури предметного поля й методологічні засади його дослідження / Р. Кирчів // Народознавчі зошити. – 2009. – № 5 – 6. – С. 594 – 607.

Кочан В.М. Проблема границ и пограничья в социокультурных исследованиях конца XIX – ХХ вв. / В.М. Кочан // Вестник СевГТУ. Философия : сб. науч. тр. / Севастопольский национальный технический университет ; ред. М.С. Колесов. – Севастополь : Изд-во Севастоп. гос. техн. ун-та, 2008. – Вып. 86. – С. 70 – 73.

Кочан В.М. Типология пограничья / В.М. Кочан // Культура народов Причерноморья. – 2008. – № 124. – С. 165 – 168.

Лісовський В. Еволюція соціокультурного змісту політичної ідентичності [Електронний ресурс] / В. Лісовський. – Режим доступу : http://www.politik.org.ua/vid/bookscontent.php3?b=24&c=611.

Новий тлумачний словник української мови : у 4 т. / укл. В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : АКОНІТ, 2001. – Т. 3 : ОБЕ – РОБ. – 486 с.

Павлишин А. Студії над генезою польсько-українських конфліктів у XX столітті / А. Павлишин // «Ї» : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1997. – Ч. 10. – С. 114 – 135.

Польсько-український словник : в 2 т. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – Т. ІІ. – Ч. ІІ : O – R. – 576 с.

Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1971. – Т. 2 : Г – Ж. – 552 с.

Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1973. – Т. 4 : І – М. – 840 с.

Словник української мови. – К. : Наукова думка, 1976. – Т. 7 : Поїхати – Приробляти. – 724 с.

Сухомлинов О.М. Етнокультурний дискурс у літературі польсько-українського пограниччя ХХ століття : монографія [Електронний ресурс] / О. Сухомлинов. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 376 с. – Режим доступу : http://suchomlynow.pl/assets/files/publikacje/Monografia-doctor.pdf.

Тлостанова М. Проблема мультикультурализма и литература США конца ХХ века / М. Тлостанова. – М. : ИМЛМРАН «Наследие», 2000. – 396 с.

Фець Ю. Маргінальність і літературне пограниччя / Ю. Фець // «Українська школа» в літературі та культурі українсько-польського пограниччя. – Т. 7. Київські полоністичні студії / за ред. Р. Радишевського. – К., 2006. – С. 140 – 153.

Шестакова К. Етнонаціональна ідентичність та її роль у сучасних етнічних процесах в Україні / К. Шестакова // Етнокультура у контексті світової історії : матеріали VІ Міжнародного наукового семінару «Черезовські читання» (Чернівці, 20 березня 2004 р.). – Чернівці : Прут, 2004. – С. 208 – 215.

Babiński G. Pogranicze polsko-ukraińskie : etniczność, zróżnicowanie religijne, tożsamość / G. Babiński. – Kraków : NOMOS, 1997. – 280 s.

Beauvois D. Mit «kresów wschodnich», czyli jak mu położyć kres / D. Beauvois // Polskie mity polityczne XIX і XX w. Polska myśl polityczna XIX і XX w. / рod red. W. Wrzesińskiego. – T. 9. – Wrocław, 1994. – S. 94 – 96.

Dąbrowska-Partyka M. Literatura pogranicza / M. Dąbrowska-Partyka // Pogranicze literatur. – Kraków, 2004. – S. 10 – 11.

Demski D. Pogranicze jako Рatchwork. Refkeksje z Białorusi / D. Demski // EP. – 2003. – T. XLVII. – Z. 1 – 2. – S. 129 – 148.

Panas W. «O pograniczu etnicznym w badaniach literackich» : Wiedza o literaturze i edukacja / W. Panas // Księga referatów Zjazdu Polonistów. – Warszawa, 1996. – S. 605.

Parker B. Toward an Understаnding of Borderland Processes / B. Parker // American Antiquity. – 2006. – Vol. 71. – № 1. – Р. 41 – 45.

Trojan S. Koncepcje teoretyczne pogranicza na Ukrainie / S. Trojan // Pogranicze. Studia Spoleczne. – Tom XIV. Numer specialny. Polske granice i pogranicza : nowe problemy i interpretacje / pod red. H. Bojar, D. Wojakowskiego i A. Sadowskiego. – Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białystoku, 2008. – S. 50 – 57.

Uliasz S. O kategorii pogranicza kultur / S. Uliasz // Pogranicze kultur / pod red. C. Kłaka. – Rzeszów, 1997. – 270 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-10